Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1227. Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, stran 3062.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) in 9. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (sprejetega na seji skupščine dne 24. 3. 2006) je skupščina Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na 18. izredni skupščini dne 22. 2. 2007 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licenc izvajalcem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
Za izvajalce praktičnega pouka, ki izvajajo usposabljanje v neposrednem stiku s pacientom v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, veljajo določbe tega pravilnika.
2. člen
V postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licenc Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločbo.
Po pravnomočnosti odločbe o podelitvi ali podaljšanju licence se na posebnem obrazcu izda licenca, ki je javna listina, in dokazuje strokovno usposobljenost diplomirane medicinske sestre, diplomiranega zdravstvenika, diplomirane babice, diplomiranega babičarja, višje medicinske sestre, višjega zdravstvenega tehnika, višjega medicinskega tehnika, profesorice zdravstvene vzgoje, profesorja zdravstvene vzgoje, tehnice zdravstvene nege, tehnika zdravstvene nege, zdravstvenega tehnika in medicinske sestre, (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji. Obrazec listine je v prilogi 1 tega pravilnika.
3. člen
Licenca se podeli za obdobje 7 let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
II. PODELITEV PRVE LICENCE
4. člen
Pogoji za podelitev prve licence so:
1. za diplomirane medicinske sestre, diplomiranega zdravstvenika, diplomirane babice in diplomiranega babičarja, ki so končali najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki Sloveniji in
– vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register);
2. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice, diplomirane babičarje, višje medicinske sestre, višje zdravstvene tehnike in višje medicinske tehnike, razen za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje iz prejšnje alinee:
– pridobljena diploma visoke oziroma višje strokovne šole v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit in
– vpis v register;
3. za tehnice zdravstvene nege, tehnika zdravstvene nege, zdravstvenega tehnika in medicinske sestre:
– pridobljeno zaključno spričevalo srednje šole v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit in
– vpis v register.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta pogoja za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švici:
– odločba o priznani kvalifikaciji skladno z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij in
– vpis v register.
5. člen
Izvajalec vloži vlogo za pridobitev prve licence pri Zbornici – Zvezi na obrazcu, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
Izvajalec, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švici, mora poleg vloge iz prejšnjega odstavka predložiti še potrdilo pristojnega organa o dobrem imenu in ugledu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev od vložitve vloge.
6. člen
Po pravnomočnosti odločbe o podelitvi licence se v osmih dneh izda licenca.
III. PODALJŠANJE LICENCE
7. člen
Izvajalcu se licenca podaljša za obdobje 7 let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
Preverjanje strokovne usposobljenosti izvajalca se za licenčno obdobje ugotavlja z licenčnimi točkami, ki jih pridobi izvajalec s stalnim izpopolnjevanjem.
Za podaljšanje licence mora diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik, diplomirana babica, diplomirani babičar, višja medicinska sestra, višji zdravstveni tehnik in višji medicinski tehnik v preteklem licenčnem obdobju zbrati najmanj 70 licenčnih točk, tehnica zdravstvene nege, tehnik zdravstvene nege, zdravstveni tehnik in medicinska sestra pa 35 licenčnih točk. Če v tem obdobju izvajalec ne opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v polnem delovnem času, mu Zbornica – Zveza za podaljšanje licence lahko predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.
Vsaj 80% licenčnih točk mora izvajalec pridobiti na svojem strokovnem področju na osnovi stalnega izpopolnjevanja iz 11. člena tega pravilnika.
Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti, ki ga predpiše Zbornica – Zveza.
8. člen
Zbornica – Zveza obvesti izvajalca najpozneje šest mesecev pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca potekla, obvesti ga o skupnem številu licenčnih točk, zbranih v tekočem licenčnem obdobju, in ga pozove, da najmanj 60 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.
O poteku licence iz prejšnjega odstavka se obvesti tudi delodajalca zadevnega izvajalca.
9. člen
Zbornica – Zveza po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda izvajalcu odločbo o podaljšanju licence.
Po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence se v osmih dneh izda nova licenca.
10. člen
Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju morajo zajemati:
– sodobne usmeritve v zdravstveni in babiški negi,
– temeljne postopke oživljanja,
– poklicno etiko,
– zakonodajo s področja zdravstva.
11. člen
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna);
– objava strokovnega prispevka v strokovni literaturi (npr. reviji, zborniku, knjigi, monografiji);
– izpopolnjevanje v zdravstvenih in drugih organizacijah.
Strokovna srečanja v organizaciji pooblaščenih organizatorjev
12. člen
Zbornica – Zveza lahko izda pooblastilo fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki želi, da se strokovno srečanje, ki ga organizira, prizna za stalno izpopolnjevanje, in da se zanj določijo licenčne točke.
13. člen
Zbornica – Zveza lahko izda pooblastilo za organiziranje:
– posameznega strokovnega srečanja,
– sklopa strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju ali
– strokovnih srečanj, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev.
14. člen
Organizator mora za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
– imeti mora organizacijske in strokovne kadre za izvedbo strokovnega srečanja;
– v udeležbi predavateljev mora biti najmanj 50% predavateljev izvajalcev;
– imeti izdelan sistem beleženja prisotnosti;
– imeti izdelan sistem morebitnega preverjanja znanja udeležencev.
15. člen
Organizator naslovi vlogo za pridobitev pooblastila iz 13. člena tega pravilnika na Zbornico – Zvezo najmanj 60 dni pred začetkom strokovnega srečanja. Vloga mora vsebovati:
– ime in naslov organizatorja;
– naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje;
– ime in naslov odgovornega nosilca strokovnega srečanja;
– program strokovnega srečanja;
– cilje strokovnega srečanja;
– ciljno populacijo;
– določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečanje.
K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organizator predložiti dokazila iz prejšnjega člena, razen dokazila iz prve alinee prejšnjega člena, ki ga zbornica pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
16. člen
Zbornica – Zveza v 30 dneh od prejema popolne vloge iz prejšnjega člena in na podlagi ocene o ustreznosti programa in določitve števila licenčnih točk posameznemu strokovnemu srečanju, ki jo pripravi Komisija za izobraževanje pri Zbornici – Zvezi, organizatorju izda pooblastilo in ga vpiše v register pooblaščenih organizatorjev in izobraževanj.
17. člen
Zbornica – Zveza s pooblaščenim organizatorjem pred izvedbo strokovnega srečanja sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen
Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
Organizator Zbornici – Zvezi najpozneje v 3 dneh od izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam udeležencev, ki vsebuje osebno ime, naslov in podpis udeleženca, na podlagi katerega Zbornica – Zveza vnese pridobljeno število licenčnih točk posameznega udeleženca v register.
19. člen
Strokovna srečanja iz prve alinee 11. člena tega pravilnika lahko organizira tudi Zbornica – Zveza ob smiselni uporabi tega pravilnika.
20. člen
Zbornica – Zveza v svojem glasilu objavlja programe strokovnih srečanj, ki se skladno s prvo alineo 11. člena tega pravilnika štejejo za stalno izpopolnjevanje.
Strokovna srečanja v organizaciji nepooblaščenih organizatorjev in izpopolnjevanja v zdravstvenih in drugih organizacijah
21. člen
Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri pooblaščenem organizatorju ali Zbornici – Zvezi, vloži izvajalec na Zbornico – Zvezo.
Vloga za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alinee 11. člena tega pravilnika mora vsebovati:
– potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, podpisano s strani odgovorne osebe organizacije,
– ime in naslov organizatorja oziroma organizacije,
– naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.
Objava strokovnega prispevka
22. člen
Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni literaturi iz druge alinee 11. člena tega pravilnika mora izvajalec predložiti:
– naslovno stran,
– kataloški vpis,
– kazalo,
– prvo stran članka.
23. člen
Zbornica – Zveza v 30 dneh od prejema popolne vloge iz 21. in 22. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, ki jo pripravi Komisija za izobraževanje pri Zbornici – Zvezi, izvajalcu izda potrdilo o številu priznanih licenčnih točk in jih vnese v register.
IV. ODVZEM LICENCE
24. člen
Izvajalcu lahko Zbornica – Zveza začasno ali trajno odvzame licenco. O začasnem ali trajnem odvzemu licence odloča upravni odbor na predlog Častnega razsodišča pri Zbornici – Zvezi ali Komisije za strokovni nadzor pri Zbornici – Zvezi.
Začasni odvzem licence
25. člen
Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje (v nadaljnjem besedilu: začasni odvzem licence) v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke.
26. člen
Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila izvajalcu licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi o začasnem odvzemu licence.
Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let.
Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev licence. Zbornica – Zveza lahko za ponovno podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.
Trajni odvzem licence
27. člen
Izvajalcu se trajno odvzame licenca v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da je njegovo ravnanje zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt pacienta;
– če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega pravilnika mora izvajalec, ki je opravil strokovni izpit najmanj sedem let pred uveljavitvijo tega pravilnika in v tem obdobju ni opravljal dela v zdravstveni ali babiški negi, za podelitev prve licence na svoje stroške opraviti šestmesečno usposabljanje, ki ga predpiše Zbornica – Zveza.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-10/2004
Ljubljana, dne 12. marca 2007
EVA 2005-2711-0031
mag. Bojana Filej l.r.
Predsednica Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije – Zveze društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti