Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1213. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSRPPP-UPB1), stran 2966.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti, ki obsega:
– Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti – ZPSRPPP (Uradni list RS, št. 79/03 z dne 12. 8. 2003) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti – ZPSRPPP-A (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006).
Št. 440-03/03-123/3
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EPA 991-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI, UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN JAVNEGA ZAVODA ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI IZ NASLOVA KREDITOV, NAJETIH ZA SOFINANCIRANJE RAZŠIRITVE IN POSODOBITVE PROSTORSKIH POGOJEV IN TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI TER GRADNJO IN PRENOVO ŠTUDENTSKIH BIVALNIH ZMOGLJIVOSTI
uradno prečiščeno besedilo (ZPSRPPP-UPB1)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz naslova kreditov, ki jih bosta Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru najeli za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ter za obveznosti iz naslova kreditov, ki jih bodo Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Javni zavod Študentski domovi v Ljubljani najeli za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti.
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka za kredite Univerze v Ljubljani do skupne višine glavnic 5.250.000.000 tolarjev, Univerze v Mariboru do skupne višine glavnic 1.750.000.000 tolarjev, ter za kredite Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti, katerih skupna višina glavnic ne sme preseči 3.000.000.000 tolarjev, vse s pripadajočimi obrestmi in stroški kreditov.
Kredite do višine iz prejšnjega odstavka najamejo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Javni zavod Študentski domovi v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalci) za sofinanciranje projektov, ki jih določa Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008 (Uradni list RS, št. 96/02).
2. člen
Poroštvo iz 1. člena se da pod naslednjimi pogoji:
– krediti se lahko najemajo v več delih,
– višina obrestne mere in stroški kreditov morajo biti primerljivi z višino obrestne mere in stroški kreditov z državnim poroštvom,
– rok odplačila posameznega kredita je najmanj 7 let, po preteku največ 6-letnega moratorija na odplačilo glavnice, obresti in stroškov moratorija,
– stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,25% od nečrpanega zneska kredita,
– glavnice kreditov se odplačujejo v polletnih obrokih.
3. člen
Če kreditojemalci ne bodo poravnali posamezne obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere Republika Slovenija daje poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala obveznost namesto kreditojemalca.
4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
V primeru, da Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih pogodb namesto kreditojemalcev, pridobi Republika Slovenija v razmerju do kreditojemalcev pravico do vračila plačanih zneskov, obresti od plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
6. člen
Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
7. člen
V roku 90 dni po izdaji posameznega poroštva iz tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in posamezni kreditojemalec pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva.
8. člen
Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
Ne glede na prejšnji odstavek izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev iz kreditov, za katere se daje poroštvo s tem zakonom, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ki za vsako črpanje sredstev iz najetih kreditov daje soglasje kreditojemalcem.
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti – ZPSRPPP (Uradni list RS, št. 79/03) vsebuje naslednjo končno določbo:
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti – ZPSRPPP-A (Uradni list RS, št. 79/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost