Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1174. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2007, stran 2877.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 8. marca 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2007 določa obseg javne porabe občine Sežana za leto 2007 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2007 določa v naslednjih zneskih (v eurih):
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:            EUR
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        11.958.803
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            10.325.305
70   DAVČNI PRIHODKI                 6.882.885
    700 Davki na dohodek in dobiček         5.451.449
    703 Davki na premoženje             1.339.840
    704 Domači davki na blago in storitve       91.596
71   NEDAVČNI PRIHODKI                3.442.420
    (710+711+712+713+714)
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od      2.711.190
    premoženja
    711 Takse in pristojbine              13.353
    712 Globe in denarne kazni              626
    713 Prihodki od prodaje blaga in          1.461
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki            715.790
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)           751.126
    720 Prihodki od prodaje osnovnih         417.292
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in        333.834
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE (730)                 0
    730 Prejete donacije iz domačih virov          0
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)             882.372
    740 Transferni prihodki od drugih         882.372
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          14.324.151
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      3.239.799
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       709.331
    401 Prispevki delodajalcev za           114.238
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve        2.376.082
    403 Plačila domačih obresti            15.110
    409 Rezerve                    25.038
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       4.723.262
    410 Subvencije                   92.431
    411 Transferi posameznikom in          1.791.350
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim             300.573
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi        2.538.908
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           4.391.180
    420 Nakup in gradnja osnovnih          4.391.180
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)        1.969.910
    431 Investicijski transferi pravnim       1.407.737
    in fizičnim osebam,ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi            562.173
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI       –2.365.348
    PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          15.173
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
75   750 Prejeta vračila danih posojil         15.173
    751 Prodaja kapitalskih deležev             0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE               0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44   440 Dana posojila                    0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in          0
    naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           15.173
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
C)   RAČUN FINANCIRANJA:
VII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)              0
50   ZADOLŽEVANJE                      0
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)               104.741
55   550 Odplačilo domačega dolga           104.741
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –2.454.916
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          –104.741
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) =      2.365.348
    III
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU       2.454.916
    PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2007–2010. Načrt razvojnih programov za leto 2007 opredeljuje hkrati načrt nabav in gradenj neposrednega proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2006.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 5000,00 EUR ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev, določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna, in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk, namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom, se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini, določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 3000,00 EUR odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 3000,00 EUR odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2007 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse
– taksa za obremenjevanje vode
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
– komunalni prispevek iz naslova sovlaganj v komunalno infrastrukturo
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodil za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O prerazporeditvi odloča župan. Župan lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje finančnega in stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v načrtu prodaje premoženja, lahko občinski svet ne predlog župana dopolni ali spremeni načrt prodaje premoženja.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki proračunski postavki novo programsko in funkcionalno klasifikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz 3. člena tega odloka.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v višini do 42.000,00 EUR
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunski postavki številka 102201
– v drugih primerih, ko to določa zakon, Statut Občine Sežana in ta odlok.
17. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 300,00 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sežana v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-3/2007-3
Sežana, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti