Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1169. Spremembe Statuta Občine Ravne na Koroškem, stran 2870.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) in 7. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 4. redni seji dne 31. 1. 2007 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V 1. členu Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) se v prvem odstavku črta naselje »Dobja vas«, tako da se prvi odstavek 1. člena statuta po novem glasi:
»Občina Ravne na Koroškem je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Brdinje, Dobrije, Koroški Selovec, Kotlje, Navrški Vrh, Podgora, Podkraj, Preški Vrh, Ravne na Koroškem, Sele – del, Stražišče – del, Strojna, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Uršlja Gora, Zelen Breg«.
2. člen
V 2. členu statuta se spremeni drugi odstavek, v katerem se pri imenih in območjih ožjih delih občine črta »Krajevna skupnost Dobja vas« in se v nadaljevanju dopolni z besedilom »Četrtna skupnost Dobja vas«. Drugi odstavek 2. člena statuta se po novem glasi:
»Imena in območja ožjih delov občine so:
Četrtna skupnost Javornik - Šance, Četrtna skupnost Čečovje, Četrtna skupnost Trg, Četrtna skupnost Dobja vas, Krajevna skupnost Kotlje, Krajevna skupnost Strojanska Reka, Vaška skupnost Dobrije in Vaška skupnost Strojna.«.
II. ORGANI OBČINE
3. člen
Doda se nov 10a člen statuta, ki glasi:
»Organi občine so na zahtevo poslanca dolžni dati pojasnila, ki so potrebna v zvezi z njegovim delom v volilni enoti.«
4. člen
V prvem odstavku 29. člena statuta se beseda »državljani« zamenja z besedo »volivci«.
5. člen
Prvi odstavek 34. člena statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupane imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta. S sklepom o imenovanju podžupanov določi župan podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev, do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.«.
6. člen
Za četrtim odstavkom 40. člena statuta se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Sedež Nadzornega odbora je na sedežu občine, v oddelku županstva. Za svoje seje uporablja nadzorni odbor prostore občine. Nadzorni odbor uporablja pri svojih pisanjih pečat občine.«.
7. člen
41. člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju pred sprejemom proračuna za naslednje leto predloži županu.
Letni program dela vsebuje:
– nadzor proračuna in zaključnega računa občine,
– nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine,
– nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih porabnikov).
V programu nadzora lahko nadzorni odbor vključi tudi druge vrste nadzora.
Nadzorni odbor s programom nadzora seznani občinski svet.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v programu nadzora. Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki pred tem ni vključen v program, mora najprej dopolniti program nadzora. Dopolnitev ali spremembo programa nadzora posreduje županu in občinskemu svetu.
O svojem delu posreduje nadzorni odbor županu in občinskemu svetu letno poročilo do konca januarja tekočega leta za preteklo leto.
Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, na kateri se obravnava predlog proračuna, zaključnega računa in letno poročilo nadzornega odbora.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela.«.
8. člen
42. člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Pred začetkom opravljanja posameznega nadzora sprejme nadzorni odbor skladno z letnim programom sklep o izvedbi nadzora in obvesti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
Slep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora, navedbo nadzorne osebe ter člana oziroma člane nadzornega odbora, ki jih za izvedbo posameznega nadzora zadolži nadzorni odbor.
Nadzorovana oseba je članu oziroma članom nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, dolžina predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovarjati na potrebna vprašanja in dajati pojasnila. Vsi člani nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, imajo pravico zahtevati vse podatke, potrebne za izvedbo naloge.
Po opravljenem nadzoru pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorna oseba, predmet nadzora, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema vložiti ugovor pri nadzornem odboru. Nadzorni odbor mora o ugovoru določiti v 15 dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, županu in občinskemu svetu. Če nadzorni odbor ugotovi hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti, ki so dodeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora v 15 dneh od dokončanosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi obstoj utemeljenega suma, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Občinski svet, župan in nadzorovane osebe oziroma njihovi organi so dolžni obravnavati dokončno poročilo nadzornega odbora in v skladu s svojimi prisojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora. Nadzorovana oseba je dolžna pripraviti odzivno poročilo.«.
9. člen
V 43. členu statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti, če:
– je odgovorna oseba nadzorovane osebe, prokurist ali njen pooblaščenec s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali je z njo v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– sta si član nadzornega odbora in odgovorna oseba, prokurist ali pooblaščenec v razmerju posvojitelj posvojenec, rejništva ali skrbništva,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je predhodno sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek 43. člena statuta postaneta tretji in četrti odstavek.
10. člen
V 44. členu statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0-0018/2006-107
Ravne na Koroškem, dne 8. januarja 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti