Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1163. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poligon, stran 2853.

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31., 33. in 34. člena v povezavi s 190. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 3. redni seji dne 22. februarja sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poligon
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta (odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/05, 106/05) z naslovom Občinski lokacijski načrt Poligon, spremembe in dopolnitve (v nadaljnjem besedilu OLN Poligon, spremembe in dopolnitve), ki ga je izdelal PIANO, Atelje krajinske arhitekture, Velenje v januarju 2007, št. projekta Piano/81/2006-OLN-D1-DP. Projekt je v celoti sestavni del tega odloka.
(VSEBINA PROSTORSKE UREDITVE)
(Namenska raba)
2. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen tako, da se tabela 1., Pregled območij opredeljene namenske rabe, dopolni tako, da se v območju PS doda še območje z zaporedno številko 6 (PS6). Celotno besedilo se pravilno glasi:
»Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe
+-------------+---------------------------------+--------------+
|  OZNAKA  |PREVLADUJOČA NAMENSKA RABA    | ZAPOREDNA  |
|  OBMOČJA  |                 |  ŠTEVILKA  |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   AP   |obstoječi avtomobilski      |   AP   |
|       |poligon             |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   C   |obstoječa in predvidena     |   C    |
|       |prometna infrastruktura     |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   K   |predvideno območje        |   K1   |
|       |energetske, komunalne in     +--------------+
|       |gospodarske infrastrukture    |   K2   |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   P   |predvideno parkirišče za     |   P    |
|       |tovorna vozila          |       |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   PS   |poslovno območje         |   PS1   |
|       |strnjene/intenzivne gradnje   +--------------+
|       |                 |   PS2   |
|       |                 +--------------+
|       |                 |   PS4   |
|       |                 +--------------+
|       |                 |   PS5   |
|       |                 +--------------+
|       |                 |   PS6   |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   PP   |poslovno območje paviljonske   |   PP1   |
|       |gradnje             +--------------+
|       |                 |   PP2   |
|       |                 +--------------+
|       |                 |   PP3   |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   R   |obstoječe rekreacijsko      |   R1   |
|       |območje             +--------------+
|       |                 |   R2   |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   S   |obstoječe stanovanjske hiše   |   S1   |
|       |                 +--------------+
|       |                 |   S2   |
+-------------+---------------------------------+--------------+
|   Z   |zeleni zaščitni pas       |   Z    |
+-------------+---------------------------------+--------------+
Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskem planu. Razporeditev objektov in naprav se tem zahtevam v celoti podreja in hkrati prilagaja obstoječi situaciji na terenu. Znotraj območja se razporeja skladno z omejitvami prostora in zasnovo rabe. Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora. Spremembe namembnosti so možne izjemoma vendar le v smislu izbora okoljsko manj motečih dejavnosti znotraj obstoječih gradbenih območij (rekreacija, športna dvorana ipd.).«
3. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen tako, da se za drugo alinejo doda nova alineja, sedanja tretja alineja pa se dopolni in postane četrta alineja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Dopustne dejavnosti
Na območju so dopustne tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje, ki ne ogrožajo obstoječih kvalitet okolja in niso moteče za neposredno okolico in zanje skladno z veljavnimi predpisi, ni potrebna presoja vplivov na okolje ter upoštevajo druge omejitve tega OLN:
– V območjih PS 1, PS2 in PS4 so dopustne vse tiste proizvodne in storitvene ter druge poslovne dejavnosti, ki ne poslabšujejo kvalitete okolja.
– V območjih PS5, PP1, PP2 in PP3 ter znotraj območja S2 (v kolikor se izvaja sprememba namembnosti in se objekti porušijo) so dopustne samo tiste proizvodne in storitvene ter druge poslovne dejavnosti, ki ne presegajo hrupa zaledja oz. jih lahko glede na stopnjo hrupa uvrščamo v območja mešanih, stanovanjsko industrijskih območji ter bistveno ne povečujejo dnevno količino prometa na ožjem območju.
– V območju PS6 so dopustne dejavnosti gospodarske javne infrastrukture in spremljajočih dejavnosti za potrebe občine Polzela.
– V območju P je dovoljeno organizirano parkiranje tovornih vozil brez spremljajočih objektov.«
(UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR)
4. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen tako, da se dopolnita drugi in zadnji odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Pogoji umeščanja dejavnosti znotraj gradbenih parcel poslovnih območij (območja PP in PS)
Območje umeščanja objektov znotraj vsake gradbene parcele je opredeljeno kot območje znotraj katerega je možno postavljati objekte in je hkrati tudi največja možna skupna tlorisna površina objekta znotraj ene gradbene parcele. Grafično je prikazana samo ena, načeloma optimalna možna postavitev objektov znotraj teh območij. Tolerance postavitve objektov so znotraj območij umeščanja objekta. Gradnja objektov zunaj območij ni dovoljena. Nezapolnjene površine znotraj območja umeščanja objektov se lahko uporabljajo kot manipulacijske in/ali zelene površine.
Utrjene funkcionalne površine so opredeljene kot manipulacijske površine, površine namenjene parkiranju, dostopu in so hkrati največje možne nepozidane utrjene površine. Njihovo zmanjševanje je zaželeno, členjenje z vegetacijo v neformalni zasnovi pa obvezno. Tehnološko potrebna dvorišča (manipulacijske površine, parkiranje delovnih strojev in vozil, ipd.), morajo biti, v kolikor so nujna, ograjena in vizualno zaščitena – dopustna so samo znotraj območij PS. Izjemoma, ob pogojih in soglasju upravljavca plinovoda ter drugih zahtevah tega OLN, je možno znotraj območja Z, na gradbenih parcelah GP20 in GP21 urediti parkirišča in/ali manipulativne površine, ki so lahko dostopne samo preko gradbenih parcel GP 14 oz. GP15.
Znotraj posameznih parcel so opredeljene še obvezne zelene površine in obvezna visoka vegetacija (obvezne neformalne skupine visoke vegetacije – dreves).
Za vsako gradbeno parcelo ali skupino parcel je opredeljeno mesto uvoza. Tam, kjer je mesto priključevanja možno prestavljati ali izvesti več uvozov, je območje tolerance priključevanja posebej označeno. Možno je izvesti manj uvozov, kot je grafično prikazanih.
Gradbene parcele je možno združevati (več gradbenih parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo) vendar pa se pri tem vse omejitve, predpisane za vsako posamezno parcelo ohranjajo. Členitev gradbene parcele na več samostojnih parcel je dopustna samo pri gradbenih parcelah GP6, G10, G11, GP14 in GP15 oz. v območjih namenske rabe S2, PS1, PS4 in PS5 vendar samo tako, da se upošteva vse ostale omejitve tega OLN in da zaradi neustrezne členitve ne ostanejo neuporabne površine. Takšna členitev se lahko izvaja fazno. Izjemoma je možno, ob členitvi gradbene parcele GP 6, zaradi valovite gradbene linije v smeri proti obstoječi cesti Poligon Breg Gmajna objekte razširiti na utrjene funkcionalne površine, vendar samo proti jugu do gradbene linije, ob upoštevanju vseh ostalih omejitev. Poseganje z objekti na utrjene funkcionalne površine na vzhodu, zahodu in severu ni dopustno.
5. člen
Dopolni se 12. člen tako, da se v predzadnjem stavku doda nova alineja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Pogoji umeščanja poslovnih dejavnosti znotraj gradbenih parcel stanovanjskih območij (S1, S2)
Dovoljena je porušitev objektov znotraj območja S1 in S2.
Umeščanje novih objektov znotraj območja S1 ni dopustno. Po porušitvi objektov v območju S1 je možna združitev gradbenih parcel:
– Združitev gradbenih parcel GP2 in GP3 tako, da se obseg pozidave in način rabe, predpisan za parcelo GP3 ne spreminja (območje gradbene parcele GP2 je lahko samo odprta zelena površina gradbene parcele GP3).
– Združitev gradbenih parcel GP2 in GP0 tako, da se obseg posegov in način rabe, predpisan za parcelo GP0 ne spreminja (območje gradbene parcele GP2 je lahko samo odprta zelena površina gradbene parcele GP0 oz. območje umeščanja infrastrukturnih objektov in naprav za kar pa je potrebno soglasje upravitelja avtoceste in naravovarstveno soglasje).
V območju S2 je možno umeščanje poslovnih objektov po načelih in zahtevah, ki veljajo za poslovno območje paviljonske gradnje PP3 oz. gradbeno parcelo GP 9.
Gradbeni parceli GP10 in GP11 je možno:
– združiti obe v eno gradbeno parcel;
– združiti obe z gradbeno parcelo GP9 pod pogoji, ki veljajo za območje PP3;
– združiti obe z gradbeno parcelo GP14 pod pogoji, ki veljajo za območje PS5;
– združiti gradbeno parcelo GP10 z gradbeno parcelo GP9 pod pogoji, ki veljajo za območje PP3;
– združiti gradbeno parcelo GP11 z gradbeno parcelo GP14 pod pogoji, ki veljajo za območje PS5;
– združiti in ponovno razdružiti prečno, tako da vzhodni del obeh parcel tvori v eno parcelo, ki se ureja pod pogoji, ki veljajo za območje PP3; zahodni del obeh parcel pa tvori drugo samostojno parcelo, ki se ureja pod pogoji, ki veljajo za območje PS5.
Ohranjajo se obstoječa mesta uvozov. Možno je opuščanje oz. samo zmanjševanje števila uvozov.«
6. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen tako, da se spremeni in dopolni prvi odstavek ter dopolni drugi stavek drugega odstavka. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Dostopi, dovozi in vhodi
Glavni dovoz do območja OLN Poligon je iz novega krožišča regionalnih cest pred priključevanjem na avtocesto. Možen je dovoz z jugovzhodne strani z obstoječega dovoza z regionalne ceste Celje–Ljubljana ali s severne strani iz naselja Breg - Gmajna skozi podvoz. Po izgradnji predvidenega krožišča se opusti obstoječi dovoz z regionalne ceste Celje–Ljubljana.
Smeri dovozov do poslovnih in drugih območji so označene v grafičnih prilogah. Natančna lokacija posameznega dovoza se določi v PGD projektih vendar samo znotraj območij tolerance. Za obstoječe objekte se načeloma ohranjajo obstoječi dovozi in dostopi razen kadar to ni mogoče.
Glavni dostopi do območij se oblikujejo ob dovozih. Dostopi za pešce se lahko oblikujejo tudi iz drugih smeri, upoštevajoč zasnovo infrastrukture.
Vhodi v objekte se oblikujejo poljubno vendar smiselno in funkcionalno navezano na glavne smeri dovozov in dostopov.«
7. člen
Dopolni se 14. člen tako, da se doda nov odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj za posamezne dejavnosti oz. objekte
Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, predvidene s tem OLN. Vsak investitor vodi za svojo dejavnost samostojen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja skladno z veljavno prostorsko in okoljsko zakonodajo.
Pri izdelavi projektov za pridobivanje gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter vse projektne pogoje, ki so bili že izdani k temu OLN ter skladno s tem pridobiti vsa potrebna (manjkajoča) soglasja.«
(Arhitekturno oblikovanje)
8. člen
Dopolni se 16. člen tako, da se v četrtem odstavku doda nova alineja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Obstoječi objekti
Postopoma se porušijo vsi obstoječi objekti, predvideni za rušitev.
Obstoječe stanovanjske hiše v območjih S1 in S2 se ohranijo ali porušijo.
V območju S1 so dovoljena samo vsa vzdrževalna dela. Vsi večji posegi (rekonstrukcija, nadomestna gradnja, porušitev) so možni samo s soglasjem upravljavca avtoceste in naravovarstvenim soglasjem. Ob porušitvi obstoječih objektov postavitev novih ni možna.
V območju S2 so dovoljenje dozidave obstoječih stanovanjskih objektov v vzdolžni smeri gradbene parcele za največ ½ tlorisne površine obstoječega objekta in največ v višini obstoječega objekta, Gradnja novih pomožnih objektov ni dopustna. Dovoljena pa je sprememba namembnosti obstoječih zidanih pomožnih objektov v stanovanjske objekte za potrebe lastnikov. Dovoljena je sprememba namembnosti v poslovne objekte za iste dejavnosti, kot so dopustne znotraj območja PP3. Za vse opisane posege velja, da stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov ter obvezno upoštevanje predpisov o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel. V primeru porušitve vseh obstoječih objektov in postavitve novih objektov veljajo naslednji pogoji:
– Če se ohranjata samostojni gradbeni parceli GP10 in GP11 ali v kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združita v eno gradbeno parcelo veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PP3.
– Če se gradbeni parceli GP10 in GP11 združujeta z območjem PS5 veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PS5.
– Če se gradbeni parceli GP10 in GP11 združita in ponovno razdružita prečno, tako da vzhodni del obeh parcel tvori eno parcelo, zahodni del obeh parcel pa tvori drugo samostojno parcelo, za vzhodno veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PP3, za zahodno pa enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PS5.
Obstoječi rekreacijske in športne površine v območjih R1 in R2 se ohranijo in vzdržujejo. Znotraj območij, kjer ni drugih prostorskih omejitev, je dopustna ureditev dodatnih športnih in rekreacijskih površin.
Obstoječi objekti v območju R1 se ohranijo. Nadzidave in dozidave niso dovoljene. Dovoljena so samo vzdrževalna dela. Gradnja novih pomožnih objektov kot so nadstrešnice, ute ipd. ni dopustna.
Na obstoječih objektih v območju R2 so dovoljena samo nujna vzdrževalna dela. Gradnja novih pomožnih objektov kot so nadstrešnice, ute ipd. ni dopustna.«
Na celotnem območju je ob upoštevanju vseh zahtev tega OLN, skladno z veljavno zakonodajo ter s soglasjem Občine Polzela dovoljeno postavljanje začasnih objektov, kot jih definira zakon o graditvi objektov vendar samo za potrebe različnih prireditev. Postavljanje začasnih objektov za skladiščenje in podobne dejavnosti ni dovoljeno.
9. člen
Spremeni in dopolni se 17. člen tako, da se dodajo opisi za poslovno območje strnjene/intenzivne gradnje PS6 in ukine območje PS3. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Poslovna območja strnjene/intenzivne gradnje (PS1, PS2, PS4, PS5, PS6)
Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali dvokapnica do naklona največ 20°.
Etažnost:
– brez kleti;
– za objekte znotraj območij PS1, PS2, PS4 in PS5 je etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita 25 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd. morajo biti znotraj maksimalnega gabarita); če je pozidano celotno območje, dopustno za umeščanje objektov je lahko objekt visok 25 m samo, če je višinsko členjen; v kolikor je monoliten, je maksimalna dopustna višina 15 m;
– za objekte znotraj območja PS6 je etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita 6 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd. morajo biti znotraj maksimalnega gabarita).
Oblika in velikost stavbnega volumna:
– oblika poljubna, načeloma naj prevladujejo enostavni volumni;
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oz. avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve.
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti znotraj območja.
Pozidanost gradbene parcele:
– max. do 80% ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja, idr.).«
10. člen
Spremeni in dopolni se 18. člen tako, da se dopolni zadnji odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Poslovna območja paviljonske gradnje (PP1, PP2, PP3)
Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali dvokapnica do naklona največ 20°.
Etažnost:
– brez kleti;
– etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita 10 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd. morajo biti znotraj maksimalnega gabarita);
– možno je nameščanje reklamnih napisov nad objekti do skupne višine (objekta in napisa) 18 m.
Oblika in velikost stavbnega volumna:
– enostaven, paviljonski objekt, razčlenjen samo navznoter, povezan s terenom;
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oz. avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve.
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
– prostostoječa odprta skladišča (nadstreški) niso dopustna.
Pozidanost gradbene parcele:
– max. do 30% oziroma skladno z grafičnim prikazom ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja, idr.).«
11. člen
Spremeni in dopolni se 19. člen tako, da se spremeni druga alineja. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjene člena se pravilno glasi:
»Območje infrastrukture (K1, K2, P)«
Na območjih z oznako K1 in K2 je dovoljena gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne in energetske infrastrukture. Objekti morajo biti pritlični, enostavni, tehnološki z ravno streho.
V območju P razen ureditve parkirišč ni dovoljena gradnja nobenih objektov.«
(ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA NANJO)
Rešitve prometne infrastrukture
12. člen
Spremeni in dopolni se 32. člen. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Območje bo prometno napajano z jugovzhodne strani iz novega krožišča regionalnih cest regionalnih cest RII št. 447 in RIII št. 694, pred priključevanjem na avtocesto.
Obstoječi priključek z regionalne ceste II. reda št. 447/0288 Šempeter – Latkova vas se po izgradnji predvidenega krožišča opusti.
Za izvedbo novega cestnega priključka v krožišče se izdela PGD projekt h kateremu je potrebno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste. Celotno območje OLN Poligon se prometno uredi tako, da omogoča razvoj načrtovanih dejavnosti. V ta namen se zasnuje nova notranja prometna mreža, ki vključuje tudi rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste Poligon–Gmajna. Glavna prometna os zaradi novega krožišča poteka vijugasto od novega krožišča do obstoječe ceste, ki se v ta namen ustrezno prenovi ter se skozi obstoječi podvoz naveže na območje nad avtocesto v naselje Breg - Gmajna. Na glavno prometno os se navežejo nove prečne povezave, ki so na severovzhodu krožno povezane.
Ob cesti potekajo glavni in rezervni infrastrukturni koridorji, ki so na površini ozelenjeni z nizko vegetacijo. Posamezna območja oz. dejavnosti in objekti znotraj njih se s pravokotnimi priključki prometno navezujejo na notranjo prometno mrežo. Smeri dovozov oz. priključkov so označene v grafičnih prilogah, natančna lokacija pa se določi v PGD projektih za posamezne dejavnosti znotraj območja toleranc (območje možnega umeščanja cestnih priključkov) vendar vedno tako, da ne onemogoča priključevanje drugih gradbenih parcel ter načelom nasprotno (vis-a-vis). Tolerance so možne tudi v smislu zmanjševanja števila uvozov. Pri tem velja načelo, da se novo načrtovani uvoz prilagaja in podreja že izvedenim uvozom. Pri vodenju tras notranjega omrežja in navezav so možna manjša odstopanja od zasnovanih osi. Pri urejanju kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnega postajališča je možno njihovo izvedbo prenesti v kasnejše etape.
Celotno območje bo opremljeno s kolesarskimi stezami in pločniki. V smeri proti severu in potem vzporedno z avtocesto proti zahodu se izvede večnamenska pot za pešce, kolesarje in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav, ki se naveže na obstoječo rekreacijsko pot ob Savinji.
Ob glavni prometni osi se po potrebi uredi tudi avtobusno postajališče.
Ceste, kolesarske steze in pločniki bodo utrjeni in urejeni v ustreznih sklonih zaradi odvodnjavanja.
Parkirišča P bo namenjeno urejenemu parkiranju za lastnike tovornjakov širšega območja, ki ne razpolagajo z ustreznimi površinami. Možna je tudi preureditev v parkirišča samo za osebne avtomobile ali mešana raba.
Parkirišča in manipulativne površine znotraj posameznih gradbenih parcel so možne na površinah umeščanja objektov in/ali na utrjenih funkcionalnih površinah in naj bodo v čim večji meri urejena kot zelene površine: utrditev s travnimi ploščami ipd., ozelenitev – členitev z vegetacijo.
Vse utrjene površine je potrebno kvalitetno vzdrževati in čistiti.
Predvideni so posegi v varstveni pas avtoceste; vanj se umeščajo prometne površine ter komunalna in energetska infrastruktura, vključno z nov transformatorsko postajo, novimi zadrževalniki padavinskih voda in po potrebi drugimi infrastrukturnimi objekti in napravami (npr. manjše čistilne naprave ipd.) ter bogata ozelenitev.
Za potrebe ureditve komunalne opreme območja so potrebni preboji obstoječih cest: na dveh lokacijah preboj avtoceste in na eni lokaciji preboj regionalne ceste Šempeter–Polzela–Velenje. Za vse preboje je potrebno pridobiti projektne pogoje upravljavcev.«
13. člen
Spremeni in dopolni se 33. člen tako, da se črta prvi podstavek in dopolni drugi odstavek. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Tolerance urejanja prometnih poti
Pri vodenju tras notranjega omrežja in navezav so možna manjša odstopanja od zasnovanih osi. Pri urejanju kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnega postajališča je možno njihovo izvedbo prenesti v kasnejše etape. Na območju pod avtocesto (PP3 in Z) je možna izvedba samo pločnika oz. združitev pločnika in kolesarske steze.
Nove notranje prometne ureditve je možno izvajati fazno z ohranjanjem in obnovo obstoječih cest do izgradnje novih.«
(Komunalne, energetske in komunikacijske ureditve)
14. člen
Spremeni in dopolni se 34. člen tako, da se za drugim in zadnjim odstavkom dodata nova odstavka. Celotno besedilo dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Območje OLN Poligon komunalno ni urejeno.
Obravnavano območje prečka obstoječi glavni vodovod v izvedbi PEHD DN 90 mm, ki se navezuje na glavni vodovod ob cestišču ceste skozi naselje Ločica, ki je izveden iz modularne litine v profilu DN 150 mm. Glavni vodovod PEHD DN 90 mm bo potrebno obnoviti s cevmi iz modularne litine profila DN 125 mm za možnost priključitve dodatnih uporabnikov in zagotavljanje požarne varnosti na obravnavanem območju OLN Poligon, kakor tudi za napajanje porabnikov na območju OLN Nad avtocesto.
Vse odpadne vode območja OLN Poligon bodo vodene do dveh zadrževalnikov na območju K2 in R2 ter priključene bodisi v reko Savinjo (meteorne – padavinske vode), oziroma vodene do skupnega objekta črpališča odpadnih sanitarnih vod (fekalne – sanitarne vode) in skupaj z odplakami območja OLN Nad avtocesto prečrpavaje v kolektor Polzela – ČN Kasaze. Mesto priključitve na kolektor (Ločica ali Šempeter) se določi v PGD projektu.
Natančna velikost in lokacija obeh zadrževalnikov bo določena v PGD projektu. Možna so odstopanja v velikosti in obliki zadrževalnikov vendar tako, da je zagotovljeno zadrževanje ustrezne količine vode za celotno območje OLN. Umestitev zadrževalnikov naj bo načeloma skladna z lokacijo v OLN. Zadrževalnik v območju K2 je možno premikati vzdolž regionalne ceste, zadrževalnik v območju R2 pa znotraj območja R2 (gradbena parcela GP16 ali skrajni zahodni, zeleni krak gradbene parcele GP18). Vse spremembe v velikosti, obliki in natančni lokaciji obeh zadrževalnikov je potrebno uskladiti z nosilci urejanja prostora na posamezni lokaciji.
Obstoječa komunalna infrastruktura avtoceste se v celoti ohranja. Z novimi ureditvami se vanje ne posega. Odpadne vode predvidenih objektov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje avtoceste, razen če to določi upravljavec avtoceste.
Preko območja poteka obstoječi plinovod R25B, ki se ohranja in varuje. V minimalnem varstvenem odmiku 2 x 5 m načeloma niso predvideni posegi razen dela parkirnih površin ter prečkanja cest in druge infrastrukture. V nadzorovanem pasu 2 x 100 m so predvideni posegi skladno z zasnovo OLN Poligon.
Celotno območje OLN Poligon bo komunalno opremljeno. V ta namen so predvideni glavni in rezervni infrastrukturni koridorji. Znotraj njih je predvidena izvedba vseh potrebnih vodov. Izven območja koridorjev poteka samo sistem drenaže in pa priključki na obstoječe infrastrukturne vode oz. vsi tisti vodi, ki so posebej označeni na grafičnih prilogah (npr. javna razsvetljava).
Območje infrastrukturnih koridorjev mora biti zasnovano tako, da omogoča priključevanje vse potencialnih uporabnikov. Potek glavnih in rezervnih koridorjev ter priključevanje na obstoječe vode je prikazano v grafičnih priloga. Izjemoma je možno voditi infrastrukturo izven območja glavnih in rezervnih infrastrukturnih koridorjev vendar je potrebno pri tem upoštevati zasnovo območja in voditi infrastrukturo tako, da ne omejuje drugih posegov.
Umeščanje potrebnih vidnih delov infrastrukturnih vodov (omaric ipd.) naj bo izvedeno enotno na celotnem območju, načeloma znotraj območij posameznih gradbenih parcel vendar tako, da je dostopno za upravljavce posameznih vodov, vendar ne na javnih površinah.
Pri izdelavi projektov za pridobivanje gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter vse projektne pogoje, ki so bili že izdani k temu OLN ter skladno s tem pridobiti vsa potrebna (manjkajoča) soglasja.«
15. člen
Spremeni in dopolni se 36. člen tako, da se spremeni peti odstavek; šesti in sedmi odstavek se črtata. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Kanalizacija/Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Na območju OLN Poligon je predvidena ločitev kanalizacije na meteorne in fekalne vode.
Čiste meteorne vode s strešin predvidenih objektov bodo lahko preko peskolovov vodene v ponikovalnice in ponikane v teren. Če ponikanja zaradi terenskih hidroloških razmer ne bo mogoče zagotoviti, bodo te čiste meteorne vode združene z ostalimi meteornimi – padavinskimi vodami iz utrjenih površin in vodene preko zadrževalnih bazenov v reko Savinjo.
Meteorne vode z utrjenih površin (interne ceste, manipulacijska dvorišča in parkirni platoji) območja OLN bodo predhodno očiščene v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in nato vodene do dveh ločenih zadrževalnikov za odvodnjavanje meteornih – padavinskih vod območja OLN. V teh bazenih – lagunah bi se viški meteornih vod zadržali do možnega izpuščanja v reko Savinjo. Zadrževalnika meteornih vod območja OLN Poligon sta locirana v območjih K2 in R2.
V območju K1, je predvidena tudi izvedba zadrževalnega bazena za meteorne vode iz kompletnega območja OLN Nad avtocesto. V tem bazenu – laguni bi se viški meteornih vod zadržali do možnega izpuščanja v reko Savinjo. Odtok iz zadrževalnika bo voden preko območja OLN Poligon in se bo priključil na skupni izliv v Savinjo po združitvi priključka iz zadrževalnika za zahodni del območja OLN Poligon na kareju E5.
Za potrebe odvajanja odpadnih fekalnih – sanitarnih vod bo zgrajena ločena fekalna – sanitarna kanalizacija, ki bo vodena na kolektor odpadnih vod Polzela – ČN Kasaze v Ločici. Mesto priključitve bo določeno v PGD dokumentaciji in usklajeno z upravljavcem.«
16. člen
Spremeni in dopolni se 38. člen. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Oskrba z električno energijo
Predvideno je opustitev vseh zračnih električnih vodov in obstoječe transformatorske postaje TP Ločica Poligon.
Sestavni del OLN Poligon je idejni načrt ureditve SN vodov in vodov javne razsvetljave za LN Ločica Gmajna (Elektrotehniško društvo Celje, št. elaborata 61/04 z dne november 2004) in načrta elektroinštalacij (PGD načrt NN omrežje, javna razsvetljava, ki ga je izdelal Elektroenergetika Franc Juvan, s.p., Ljubno ob Savinji, št. projekta 627/06-SN 2006 in PGD načrt Preureditev obstoječih SN DV 20Kv, transformatorski postaji TP Ločica Poligon I, II; 20/0.4 kV, 1x1000 kVA s priključnim KB 20 kV, ki ga je izdelal Elektroenergetika Franc Juvan, s.p., Ljubno ob Savinji, št. projekta 627/06-SN 2006), na podlagi katerega je, samo kot izjemna toleranca možna postavitev dveh transformatorskih postaj, skladno z grafičnim prikazom na risbi 4, brez dodatnih toleranc. Možne dodatne transformatorske postaje za potreben posameznih dejavnosti je možno umeščati samo znotraj območja umeščanja objektov znotraj posameznih gradbenih parcel.
(NAČRT PARCELACIJE)
17. člen
Spremeni in dopolni se 52. člen. Celotno besedilo popravljenega in dopolnjenega člena se pravilno glasi:
»Na območju je opredeljenih triindvajset gradbenih parcel. Načrt gradbenih parcel oz. načrt parcelacije je prikazan v grafičnih prilogah (posebej v dopolnjenem predlogu)
Kot javne površine se opredelijo vse skupne infrastrukturne površine, varstveni pas ob cestah ter rekreacijske površine. Zasebniki (investitorji dejavnosti) jih lahko uporabljajo. Kako, v kakšnem obsegu in s kakšnimi finančnimi obveznostmi se opredeli v posebni pogodbi. Ostale površine so zasebne.
Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe in njim določenih gradbenih parcel
+-----------------------+-------------------+------------------+
|PREVLADUJOČA NAMENSKA | ZAPOREDNA ŠTEVILKA|  PREVLADUJOČE  |
|RABA          |          | GRADBENE PARCELE |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|obstoječi avtomobilski |   AP      |    GP18    |
|poligon        |          |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|zeleni zaščitni pas  |   Z       |    GP12    |
|            |          +------------------+
|            |          |    GP20    |
|            |          +------------------+
|            |          |    GP21    |
|            |          +------------------+
|            |          |    GP0    |
+-----------------------+-------------------+ (GP0/1, GP0/2) |
|obstoječa in      |   C       |         |
|predvidena prometna  |          |         |
|infrastruktura     |          |         |
+-----------------------+-------------------+         |
|predvideno območje   |   K1      |         |
|energetske, komunalne +-------------------+------------------+
|in gospodarske     |   K2      |    GP19    |
|infrastrukture     |          |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|predvideno parkirišče |   P       |    GP13    |
|za tovorna vozila   |          |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|poslovno območje    |  PS1      |    GP6    |
|intenzivne gradnje   +-------------------+------------------+
|            |  PS2      |    GP17    |
|            +-------------------+------------------+
|            |  PS4      |    GP15    |
|            |          |    GP19    |
|            +-------------------+------------------+
|            |  PS5      |    GP14    |
|            +-------------------+------------------+
|            |  PS6      |    GP22    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|poslovno območje    |  PP1      |    GP3    |
|paviljonske gradnje  |          +------------------+
|            |          |    GP4    |
|            |          +------------------+
|            |          |    GP5    |
|            +-------------------+------------------+
|            |  PP2      |    GP7    |
|            |          +------------------+
|            |          |    GP8    |
|            +-------------------+------------------+
|            |  PP3      |    GP9    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|obstoječe rekreacijsko |   R1      |    GP1    |
|območje        +-------------------+------------------+
|            |   R2      |    GP16    |
|            |          |    GP18    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|obstoječe stanovanjske |   S1      |    GP2    |
|hiše          +-------------------+------------------+
|            |   S2      |    GP10    |
|            |          +------------------+
|            |          |    GP11    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
Tabela 2: Pregled gradbenih parcel in njihovih okvirnih velikosti
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    OZNAKA    |DODATEN OPIS    | OKVIRNA VELIKOST |
| GRADBENE PARCELE  |          |    (m2)    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP 0/1    |javne in druge   |    33720    |
|           |skupne površine  |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP 0/2    |javne in druge   |    2291    |
|           |skupne površine  |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     GP1     |obstoječe     |    6400    |
|           |rekreacijsko    |          |
|           |območje      |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     GP2     |obstoječe     |    1433    |
|           |stanovanjsko    |          |
|           |območje      |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     GP3     |poslovno območje  |    2807    |
+---------------------+paviljonske gradnje+--------------------+
|     GP4     |          |    2382    |
+---------------------+          +--------------------+
|     GP5     |          |    2227    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     GP6     |poslovno območje  |    17397    |
|           |strnjene gradnje  |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     GP7     |poslovno območje  |    3266    |
+---------------------+paviljonske gradnje+--------------------+
|     GP8     |          |    2420    |
+---------------------+          +--------------------+
|     GP9     |          |    3542    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP10     |obstoječe     |    3387    |
+---------------------+stanovanjsko    +--------------------+
|    GP11     |območje      |    3731    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP12     |magistralni    |    624     |
|           |plinovod      |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP13     |parkirišče za   |    2861    |
|           |tovorna vozila   |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP14     |poslovno območje  |    5975    |
+---------------------+strnjene gradnje  +--------------------+
|    GP15     |          |    6907    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP16     |obstoječe     |    5133    |
|           |rekreacijsko    |          |
|           |območje      |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP17     |poslovno območje  |    3582    |
|           |strnjene gradnje, |          |
|           |obstoječa     |          |
|           |storitvena     |          |
|           |dejavnost     |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP18     |obstoječi avto   |    21108    |
|           |poligon      |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP19     |poslovno območje  |    4546    |
|           |strnjene gradnje  |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP20     |magistralni    |    2701    |
|           |plinovod      |          |
+---------------------+(parkirišča,    +--------------------+
|    GP21     |manipulativna   |    750     |
|           |površina)     |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    GP22     |poslovno območje  |    2722    |
|           |strnjene gradnje  |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
KONČNE DOLOČBE
18. člen
OLN Poligon, spremembe in dopolnitve, je na vpogled na Občini Polzela.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007- 8/2009
Polzela, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost