Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1156. Odlok o občinskih taksah, stran 2850.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških – UPB (Uradni list RS, št. 70/06), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02, 25/02, Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. marca 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah
SPLOŠNI DEL
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Mestni občini Nova Gorica, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
V Mestni občini Nova Gorica so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnih površinah in na javnih mestih za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah (avto-taksi postajališča),
4. uporabo javnega prostora za kampiranje.
(Točke od 1. do 4. – v nadaljnjem besedilu – TAKSNI PREDMETI).
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je za posamezni primer predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
V prejšnjem členu uporabljena izraza »javna površina« in »javno mesto« imata naslednji pomen:
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi in v katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije in površine.
4. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo taksne predmete.
Taksni zavezanci niso upravni organi in krajevne skupnosti, izvajalci gospodarskih javnih služb – vsi v okviru opravljanja svoje dejavnosti in politične stranke v času volilne kampanje.
5. člen
Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,044 EUR.
Vrednost točke za izračun višine občinske takse župan vsako leto do konca koledarskega leta za naslednje leto valorizira s porastom drobno prodajnih cen s posebnim sklepom, ki se objavi v Uradnih objavah.
7. člen
Občinske takse so prihodek proračuna Mestne občine Nova Gorica.
II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
8. člen
Taksna obveznost je obveznost plačila občinske takse.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s pričetkom uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati ter je obvestil organ občinske uprave o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
9. člen
Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti pri Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: organ občinske uprave).
Organ občinske uprave lahko s pooblastilom prenese dejanja v zvezi s prijavo taksne obveznosti na pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vrsto taksnega predmeta (površina, število ipd.) in uvrstitev v tarifo občinskih taks.
Prijava iz drugega odstavka tega člena je hkrati vloga za izdajo odločbe o odmeri občinske takse, s katero organ občinske uprave taksnemu zavezancu odmeri višino takse v skladu s tarifo občinskih taks ter navede rok in način plačila obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni organu občinske uprave prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo občinske takse.
10. člen
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec vnaprej za določeno časovno obdobje: leto, mesec ali dan.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le ta prisilno izterja.
Prisilno izterjavo občinskih taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov.
11. člen
Plačila občinske takse so oproščene objave človekoljubnega in humanitarnega značaja, objave prireditev, ki so sofinancirane s strani Mestne občine Nova Gorica, ter kulturnih, športnih in drugih prireditev neprofitnega značaja, ki ga zavezanec izkaže z ustreznim dokazilom.
12. člen
Za taksni predmet se ne šteje:
– ena zakonsko obvezna označba gospodarskega subjekta (firma) ali poslovne enote in vsaka nadaljnja označba gospodarskega subjekta, ki se nahaja na nepremičnini, kjer je sedež gospodarskega subjekta oziroma njegove poslovne enote,
– reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti.
13. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je občinska taksa odmerjena in plačana.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občinska inšpekcijska služba, ki na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov prijavljena, preverja resničnost podatkov izkazanih na prijavi in plačilo komunalne takse. Svoje ugotovitve posreduje organu občinske uprave.
III. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z globo v znesku 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti (9. člen),
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– ki opravlja storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov in pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov ne preveri, če je komunalna taksa odmerjena in plačana (13. člen).
Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka lahko organ občinske uprave pozove taksnega zavezanca k vložitvi prijave iz 9. člena tega odloka.
17. člen
Vse prijave taksne obveznosti za leto 2007, prispele pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo po določbah tega odloka.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 16/04, 52/04, 121/04, 61/05).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-1/2007
Nova Gorica, dne 6. marca 2007
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
             POSEBNI DEL

           TARIFA OBČINSKIH TAKS

1. za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
 prireditev za vsak m2:

– za tlakovane ali asfaltirane površine – 5 točk dnevno

– za zelenice, makadamske in ostale površine – 2 točki dnevno

2. za oglaševanje na javnih mestih

– za reklamne napise, objave in oglase do enega m2 - 3 točke dnevno,

– za reklamne napise, objave in oglase za vsak začeti
nadaljnji m2 – 1,5 točke dnevno

3. za parkiranje na javnih površinah:

– za eno avtotaksi postajališče – 5000 točk letno

4. za uporabo javnega prostora za kampiranje za
vsak m2	– 1,5 točke dnevno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti