Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1146. Program priprave za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer (skrajšani postopek), stran 2826.

Na podlagi 12., 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/3 – ZZK-1) ter 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03) je župan Občine Ljutomer dne 21. 2. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer (skrajšani postopek)
I. PREDMET PROGRAMA PRIPRAVE
Predmet tega programa priprave so spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer, ki je bil sprejet v letu 1992 (Uradni list RS, št. 17/92; v nadaljevanju: UN) ter spremembe in dopolnitve UN (Uradni list RS, št. 57/98 in 78/02).
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi,
– programska izhodišča spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta,
– roki za pripravo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta in
– obveznosti v zvezi s financiranjem spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta.
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87, Uradni list RS, št. 24/92, 44/99, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/04, 7/04, 6/2006 – popravek) je območje opredeljeno kot poselitveno območje.
Območje spremembe in dopolnitve leži znotraj območja UN – Kare 6, ki ga omejujejo Postružnikova ulica, Stari trg in Vrazova ulica.
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
Predmet spremembe in dopolnitve se nanaša na spremembo gradnje na parc. št. 2145 k.o. Ljutomer. Po urbanističnem načrtu je bilo v okviru dopustnih gradenj oziroma drugih del za predmetno parcelo z obstoječimi objekti določeno naslednje:
Obstoječi kompleks v Vrazovi ulici št. 9 je potrebno prenoviti celovito s funkcionalnim zemljiščem in vsemi objekti, ki predstavljajo funkcionalno celoto. Ustrezna namembnost bi bila javna: muzej, galerija, obrtni center, ekskluzivna pivnica, vinoteka, stanovanjsko-poslovna dejavnost.
Zaradi dotrajanosti in že delne samoporušitve obstoječih objektov, ki so bili za bližnjo okolico nevarni, je investitor vse objekte na predmetni parceli odstranil in poskrbel za odvoz le teh na ustrezno deponijo.
Investitor namerava na mestu porušenih objektov postaviti nadomestni stanovanjsko-poslovni objekt, namenjen mirni dejavnosti (galerija, vinoteka, pisarne …), upoštevajoč pri tem tlorisno in gabaritno zasnovo odstranjenih objektov ter padec terena proti severu parcele.
Ker predlagana novogradnja objektov ne presega z odlokom dopustnih okvirjev in primarne namembnosti območja, se pristopi k sprejemanju izvedbenega akta po skrajšanem postopku.
Prostorska ureditev mora na novo podati urbanistične in arhitektonske pogoje za izgradnjo objektov ter ureditev komunalne infrastrukture in zunanje ureditve.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Naročnik spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je Bohinec Andrej iz Stročje vasi 1/c, 9240 Ljutomer.
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Načrtovalca spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je izbral investitor in sicer DOMUS Projekt d.o.o., Ljutomer.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta in mnenja k dopolnjenemu predlogu spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta.
V postopek priprave spremembe ureditvenega načrta bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Cankarjeva 75, Murska Sobota
– JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor
– Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska Sobota
– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica Rade Pušenjaka 9, Ljutomer
– Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer
– KS Ljutomer, Prešernova ulica 8, Ljutomer
– Zavod RS za kulturno dediščino, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, Maribor
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave planskega akta izkazalo, da so tangirani (določeni).
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 34. členom ZUreP-1, podati smernice za načrtovanje v roku 15 dni po prejemu gradiva za pridobivanje smernic in programa priprave ter v 15 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih smernic in dopolnitev ureditvenega načrta, sicer se šteje da se z njimi strinjajo.
V primeru, da se v fazi priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso opredeljeni s tem programom, se le-te pridobi v nadaljnjem postopku.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je potrebno upoštevati veljavno prostorsko in drugo dokumentacijo, obstoječi ureditveni načrt ter zanj izdelane strokovne podlage, analize in študije:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87, Uradni list RS, št. 24/92, 44/99, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/04, 7/04, 6/06 – popravek)
– Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer, ki je bil sprejet v letu 1992 (Uradni list RS, št. 17/92; v nadaljevanju: UN) ter spremembe in dopolnitve UN (Uradni list RS, št. 57/98 in 78/02
– Idejno zasnovo Domus Projekt d.o.o., Prešernova ulica 7, 9240 Ljutomer
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH PODLAG
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena ZUreP-1 izdela načrtovalec oziroma po drugem izvajalcu zagotovi naročnik.
VII. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Roki za izdelavo posameznih faz so:
– občina obvesti v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in 20/06) MOP o nameri izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta in kolikor bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil;
– župan Občine Ljutomer sprejme program priprave, ki se objavi Uradnem listu RS oziroma Uradnem glasilu Občine Ljutomer;
– naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom) v 15 dneh po sprejemu programa priprave;
– izdelovalec ureditvenega načrta pošlje program priprave in gradivo za pridobivanje smernic za načrtovanje pristojnim nosilcem urejanja prostora v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta;
– izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta v 30 dneh po pridobitvi smernic za načrtovanje od nosilcev urejanja;
– župan Občine Ljutomer sprejme obvestilo o 15 dnevni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta. Obvestilo o javni razgrnitvi se objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način najmanj 8 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se izvede v času javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne in ustne pripombe ter predloge v času trajanja javne razgrnitve na sedežu Občine Ljutomer;
– strokovna služba Občine Ljutomer v sodelovanju z naročnikom in izdelovalcem v 15 dneh po končani javni razgrnitvi pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov glede njihovega upoštevanja, ki jih potrdi župan;
– izdelovalec dopolni spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta v skladu s stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 15 dneh podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu;
– po pridobitvi mnenj posreduje župan usklajen in dopolnjen predlog ureditvenega načrta občinskemu svetu v obravnavo in sprejem;
– po sprejetju se Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer objavi v Uradnem listu RS oziroma Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo ter sprejem ureditvenega načrta zagotovi naročnik.
IX. OBVEZNOSTI IZDELOVALCA
Izdelovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Izdelovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine potrebne za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta, vključno z odlokom in kartografskim delom.
X. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS oziroma Uradnem glasilu Občine Ljutomer in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35001-00085/2005-1324
Ljutomer, dne 21. februarja 2007
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti