Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1123. Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica, stran 2806.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na 4. redni seji dne 1. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Borovnica
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Borovnica (v nadaljevanju: grb in zastava) ter njuna uporaba.
2. člen
Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata in označujeta pripadnost Občini Borovnica. Uporabljata se v skladu z določbami tega odloka, njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Borovnica.
Vsi nazivi za osebe, izraženi v moški spolni obliki, se uporabljajo za oba spola.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA
3. člen
SPLOŠNI OPIS: Grb Občine Borovnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je s srebrno podobo nekdanjega borovniškega viadukta razdeljen v modro barvo na zgornji polovici in zeleno barvo v spodnji polovici.
BLAZON: Grb Občine Borovnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike.
Srebrna podoba šestih kolon nekdanjega enonadstropnega borovniškega viadukta, razdeljuje ščit v modro in zeleno polje.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape »dos« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Borovnica,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Borovnica oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe,
3. z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna priznanja, kipci itd.,
4. kot priponka župana in članov občinskega sveta,
5. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
6. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
7. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Borovnica.
IV. OBLIKA IN BARVA ZASTAVE
8. člen
SPLOŠNI OPIS: Zastava Občine Borovnica je modre barve z atributom iz občinskega grba, srebrno, enonadstropno podobo nekdanjega borovniškega viadukta na prvem, modrem kvadratnem polju zastavine rute.
OPIS ZASTAVE: Modra zastava občine Borovnica je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma (1: 2,5). Kroj modre zastavine rute tvorita njen temeljni kvadrat ob drogu, ki ga od preostalega dela rute razdeljuje bela proga v širini ene dvaintridesetinke (1/32) dolžine celotne rute. Po horizontalni simetrali temeljnega kvadrata, je položen atribut iz občinskega grba, ki ga predstavlja bela podoba šestih enonadstropnih kolon nekdanjega borovniškega viadukta.
Velikost podobe viadukta opredeljuje njegova dolžina, ki sovpada z dolžino stranice temeljnega kvadrata zastavine rute.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape »dos« z občinsko simboliko, ki je priloga tega odloka.
9. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti, atribut predstavljen, horizontalno.
Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, prostorski kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti, atribut predstavljen horizontalno.
Atribut na vertikalni zastavini ruti, je napram horizontalni ruti, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem določenem položaju. Zgornjemu primerna je tudi njena uporaba, sicer analogna uporabi horizontalne zastave.
V. UPORABA ZASTAVE
10. člen
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij in domačih lokalnih skupnosti, državnih in mednarodnih organizacij,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za občino Borovnica podobnih pomembnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze. V primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske skupnosti na način, ki ga določa zakon.
Zastava Občine Borovnica mora biti stalno izobešena na sedežu Občine Borovnica.
11. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 14. členu tega odloka, in se odstranijo najkasneje 24 ur zatem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
12. člen
Način uporabe zastave Občine Borovnica ob različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanega v 6. členu tega odloka.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Borovnica (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Borovnica.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
13. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Borovnica.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
14. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave (tajnik občine), ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
15. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Borovnica v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
16. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter za določen rok, do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
17. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Borovnica, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, našitkih na oblačilih ...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem obdobju, ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča direktor občinske uprave (tajnik občine).
Uporaba simbola (grba) Občine Borovnica v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
18. člen
V primerih, ko o obliki in vsebini grba ni določeno s tem odlokom, o tem odloča župan.
VII. GRB V OBLIKI PRIPONKE
19. člen
Ob prvem privzemu občinskih istovetnostnih simbolov, kasneje pa ob nastopu mandata, prejmejo župan in občinski svetniki posebne priponke z občinskim grbom in napisom funkcije na prvi strani, ter z vgraviranim imenom nosilca priponke ter letnicami mandata na zadnji strani. Priponke so pozlačene, njihova velikost (višina) pa je za županovo priponko 72 mm, za člana občinskega sveta pa 62 mm.
Vse priponke postanejo ob privzemu last prejemnika.
20. člen
Dolžnost prejemnikov priponk je, da jih nosijo ob posebnih priložnostih in svečanostih, če se jih udeležujejo kot predstavniki občine, kot so na primer: slavnostna seja občinskega sveta, posvetne in cerkvene svečanosti, proslave državnih praznikov in občinskega praznika, uradni obiski občinskih, državnih ali tujih delegacij.
Priponke nosijo prejemniki častno ves čas prisotnosti na prireditvi.
VIII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska uprava Občine Borovnica s svojimi inšpekcijskimi službami.
22. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
Izjemno pa sta grb in zastava avtorsko zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njuno vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 630,00 do 1250,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Borovnica,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 250,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 150,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grba in zastave) se hranijo:
– v Arhivu Slovenije, HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilogrfski register),
– v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Borovnica.
25. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti že uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Borovnica, morajo v roku enega leta od začetka veljavnosti tega odloka videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0001/2007-1
Borovnica, dne 1. marca 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti