Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1111. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela, stran 2800.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega in sedmega odstavka 22. člena in prvega odstavka 96. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela
1. člen
Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Uradni list RS, št. 48/06) se spremeni in dopolni tako, da se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta uredba velja za organe državne uprave, za pravosodne organe, za uprave lokalnih skupnosti in za javne agencije ter druge osebe javnega prava, za katere se v skladu z zakonom ali ustanovitvenim aktom za določanje pravic in obveznosti ter plač javnih uslužbencev smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za javne uslužbence v organih državne uprave.«.
2. člen
V 1. točki prvega odstavka 3. člena se za besedilom: »v tekočem letu« črta vejica in doda besedilo: »ter iz sredstev EU in drugih tujih sredstev, kadar gre za plačilo povečanega obsega dela pri pripravi in tehnični izvedbi projektov iz 3. točke prejšnjega člena v okviru rednih nalog,«.
V drugem odstavku 3. člena se za besedama: »proračunskega uporabnika« doda besedilo: »v organih državne uprave«.
3. člen
V 4. členu se črta drugi odstavek. Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
4. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a člen in 4.b člen, ki se glasita:
»4.a člen
Ne glede na določbe 4. člena lahko znaša dodatek za plačilo povečanega obsega dela iz 1. točke 2. člena te uredbe za generalne direktorje, za generalne sekretarje, predstojnike organov v sestavi, predstojnike vladnih služb, načelnike upravnih enot, za njihove namestnike in za namestnika generalnega sekretarja vlade največ 10 odstotkov osnovne plače. Največ 10 odstotkov osnovne plače lahko znaša ta dodatek tudi za vršilce dolžnosti na navedenih delovnih mestih.
Izjemoma lahko znaša ta dodatek za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka 20 odstotkov osnovne plače, o čemer odloči vlada.
4.b člen
Ne glede na določbe 4. člena lahko znaša dodatek za plačilo povečanega obsega dela iz 1. točke 2. člena te uredbe za javne uslužbence iz plačne skupine B v pravosodnih organih, za direktorje oziroma tajnike uprav lokalnih skupnosti in poslovodne organe v osebah javnega prava iz drugega odstavka 1. člena te uredbe največ 10 odstotkov osnovne plače. Največ 10 odstotkov osnovne plače lahko znaša ta dodatek tudi za vršilce dolžnosti na navedenih delovnih mestih.
Izjemoma lahko znaša ta dodatek za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka 20 odstotkov njihove osnovne plače, o čemer odloči organ, pristojen za imenovanje.«.
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo: »predstojnik« doda besedilo: »oziroma poslovodni organ«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Višino dodatka in čas, za katerega dodatek pripada javnemu uslužbencu, za poslovodne organe v osebah javnega prava iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi organ, pristojen za imenovanje, s sklepom. Podlaga za izdajo sklepa je pisni dogovor med javnim uslužbencem in pooblaščenim predstavnikom ustanovitelja oziroma pristojnega organa, v katerem so določeni čas opravljanja nalog ter njihova vrsta in zahtevnost opravljanja.
Javnemu uslužbencu, ki se mu je na podlagi pisnega dogovora oziroma akta o vključenosti v projekt povečal obseg dela oziroma je nadpovprečno obremenjen, predstojnik oziroma poslovodni organ ne sme za isti čas odrediti še dela preko polnega delovnega časa.«.
6. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma lahko javni uslužbenec hkrati prejme plačilo za povečan obseg dela za primere iz 2. člena pod pogoji, da je na podlagi ustreznega akta vključen v projekt in opravlja delo v primerih iz 2., 3. in 4. točke 2. člena ter hkrati tudi delo iz 1. točke 2. člena, pri čemer skupna višina dodatka za povečan obseg dela takega javnega uslužbenca v posameznem mesecu ne sme presegati najvišjega mogočega odstotka osnovne plače, določenega za posamezen primer, za katerega prejme plačilo. V primeru, da javni uslužbenec hkrati opravlja delo na podlagi 2. točke 2. člena in na podlagi 1., 3. ali 4. točke 2. člena, skupna višina dodatka za povečan obseg dela ne sme presegati višine dodatka, določene za primere iz 1., 3. ali 4. točko 2. člena.«.
7. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-6/2007/8
Ljubljana, dne 7. marca 2007
EVA 2007-3111-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina