Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1095. Pojasnilo 1 k slovenskemu računovodskemu standardu 10 (2006) - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, stran 2748.

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde 2006 (Uradni list RS, št. 118/05 in 10/06 - popr.) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 87. seji dne 23. februarja 2007 sprejel
P O J A S N I L O 1
k slovenskemu računovodskemu standardu 10 (2006) - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
Začetno pripoznavanje, porabljanje, odpravljanje, merjenje in razkrivanje rezervacij obravnava SRS 10 - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Pri razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij za dolgoročne zaslužke, kot so jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, se po SRS 10.44 upošteva še MRS 19 - Zaslužki zaposlencev. To pojasnilo vsebuje podrobnejša računovodska pravila oblikovanja in porabljanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade:
1. Odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade se za potrebe izvajanja SRS 10.44 razvrščajo v skupino Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev (MRS 19.126 do MRS 19.311). Zato se pri obračunavanju in merjenju odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad uporablja poenostavljena metoda, po kateri se letno ugotovljeni aktuarski dobički in izgube v zvezi z jubilejnimi nagradami in odpravninami pripoznajo takoj v izkazu poslovnega izida in se ne uporabi pravilo določenega pasu. Prav tako se vse spremembe stroškov preteklega službovanja pripoznajo takoj v izkazu poslovnega izida; izmerijo se kot sprememba sedanje vrednosti obvez (rezervacij), ki se pojavijo v tekočem obdobju zaradi uvedbe ali spremembe programa pozaposlitvenih zaslužkov. Spremembe stroškov preteklega službovanja zmanjšajo poslovni izid tekočega obračunskega obdobja, če se zaslužki (sedanja vrednost pravic za odpravnine in jubilejne nagrade) uvedejo ali povečajo. Spremembe stroškov preteklega službovanja pa lahko tudi povečajo poslovni izid tekočega obračunskega obdobja. To se zgodi, če se zaslužki (sedanja vrednost pravic za odpravnine in jubilejne nagrade) odpravijo ali zmanjšajo.
2. Podjetje na bilančni presečni dan ugotovi in v izkazu poslovnega izida pripozna prihodek ali odhodek v zvezi s preračunom rezervacij v znesku, ki ga ugotovi tako, da pobota
- znesek dodatno oblikovanih rezervacij za stroške sprotnega službovanja v zvezi z odpravninami in jubilejnimi nagradami za tekoče leto,
- obračunane obresti v zvezi z rezervacijami,
- znesek aktuarskih dobičkov ali izgub,
- znesek povečanja ali zmanjšanja že oblikovanih rezervacij v primeru uvedbe ali spremembe programa (sprememba stroškov preteklega službovanja) in
- učinke vseh omejitev ali skrčenj rezervacij.
3. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade se pripoznavajo skupinsko (kot sklad). Rezervacije se pri porabljanju zmanjšujejo neposredno za nastale obveznosti v zvezi s stroški oziroma odhodki, za katere so bile oblikovane. Zato se pri porabljanju rezervacij stroški ali odhodki ne pojavljajo več v izkazu poslovnega izida. Pri zmanjševanju rezervacij zaradi njihovega porabljanja ali odpravljanja se uporablja metoda fifo, na podlagi katere se najprej zmanjšajo oblikovane rezervacije starejšega datuma.
To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri sestavitvi letnega poročila za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2006 ali kasneje.
Št. 6/07
Ljubljana, dne 23. februarja 2007
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti