Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih, stran 2726.

Na podlagi četrtega odstavka 150. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih (Uradni list RS, št. 13/04) se v 2. členu v drugem odstavku 3. točka spremeni, tako da se glasi:
»3. uporabno dovoljenje ali dokazilo, da ima stavba uporabno dovoljenje po prvem odstavku 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US in 93/05 - ZVMS);«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V zbirko upravnih aktov se vpišejo tudi podatki o upravnih aktih iz elaborata za vpis stavbe v kataster stavb v skladu s predpisom, ki ureja vpise v kataster stavb.«.
2. člen
V 5. točki prvega odstavka 3. člena se beseda »šifra« nadomesti z besedo »številka«.
3. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Podatke iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika posreduje v zbirko upravnih aktov Geodetska uprava Republike Slovenije, ko prejme zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.
(4) Če v zbirki upravnih aktov niso vpisani podatki o upravnih aktih, se ti podatki lahko vpišejo na predlog lastnika, upravljavca oziroma uporabnika stavbe oziroma upravljavca gospodarske javne infrastrukture ali druge osebe, ki ima interes. Podatki se vpišejo v zbirko upravnih aktov, ko Geodetska uprava Republike Slovenije prejme predlog za vpis podatka o upravnem aktu v zemljiški kataster, kataster stavb ali v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-46/2007
Ljubljana, dne 2. marca 2007
EVA 2007-2511-0063
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti