Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1084. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov, stran 2724.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vrsto in vsebino potrdil o zadnjih vpisih iz zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (v nadaljnjem besedilu: potrdila iz zbirk geodetskih podatkov), ki se vodijo v okviru državne geodetske službe in se izdajajo proti plačilu taks v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, ter način njihovega prikaza.
(2) Ta pravilnik določa tudi način izkazovanja zadnjih vpisanih podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.
II. VRSTE POTRDIL
2. člen
(vrste potrdil)
Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) in drugi državni organi, notarji in geodetska podjetja, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev (v nadaljnjem besedilu: nosilci javnih pooblastil), izdajajo naslednja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov:
1. potrdila o parceli:
- prikaz parcele,
- načrt parcele,
- potrdilo o parceli;
2. potrdilo o stavbi in o delih stavb;
3. lastninski list;
4. potrdilo o naslovu.
III. VSEBINA POTRDIL
3. člen
(formalna vsebina)
Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov mora obvezno vsebovati:
1. podatke, ki so za posamezno potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov določeni s tem pravilnikom;
2. številko potrdila in datum izdelave potrdila;
3. podatke o organizacijski enoti geodetske uprave, ki je potrdilo izdala;
4. podatke o nosilcu javnega pooblastila, ki je potrdilo izdelal in izdal, vključno z navedbo javnega pooblastila, če ga ni izdala organizacijska enota geodetske uprave;
5. ime in priimek ter podpis osebe, ki je potrdilo izdala;
6. žig geodetske uprave ali nosilca javnega pooblastila.
4. člen
(prikaz parcele)
(1) Prikaz parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza, ki vsebuje:
- podatke o parceli, za katero je izdelan: identifikacijska oznaka parcele ter ime in šifra katastrske občine;
- grafični prikaz oblike parcele in medsebojne lege parcele, za katero je izdelan in celih ali delov sosednjih parcel ter oznake parcel (številke parcel brez imena in šifre katastrske občine);
- prikaz urejenih mej.
(2) Če se izdaja prikaz parcele za območje več katastrskih občin, se meje katastrskih občin posebej označijo.
(3) Prikaz parcele vsebuje navedbo pravne podlage, navedbo o plačilu in uničenju upravne takse za izdajo potrdila ter navedbo »Prikaz parcel je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej informativen.«.
(4) Prikaz parcele se izdela v formatu A4 ali A3. Merilo prikaza parcele se prilagodi formatu. Podatek o merilu prikaza parcele je izkazan grafično.
(5) Prikaz parcele se izdela praviloma za eno parcelo. Prikaz parcele se lahko izdela za več parcel, če območje izrisa prikaza parcele omogoča, da se na enem listu prikaže več parcel. Tak prikaz parcel se šteje za eno potrdilo.
5. člen
(načrt parcele)
(1) Načrt parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta, ki vsebuje:
- podatke o parceli, za katero je izdelan: identifikacijska oznaka parcele ter ime in šifra katastrske občine;
- grafični prikaz meje parcele, ki je evidentirana s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu, oznako parcele (številka parcele brez imena in šifre katastrske občine) in zemljiškokatastrske točke.
(2) Če se izdaja načrt parcele za območje več katastrskih občin, se meje katastrskih občin posebej označijo.
(3) Načrt parcele vsebuje tudi navedbo pravne podlage za izdajo potrdila, navedbo »Prikazana meja parcele je evidentirana s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu« ter navedbo o plačilu in uničenju upravne takse.
(4) Načrt parcele se izdela v formatu A4 ali A3. Merilo načrta parcele se prilagodi formatu. Načrt parcele se lahko izda skupaj z izrisom digitalnega ortofota.
(5) Načrt parcele se izdela praviloma za eno parcelo. Načrt parcele se lahko izdela za več parcel, če območje izrisa načrta omogoča, da se na enem listu prikaže več parcel. Tak načrt parcele se šteje za eno potrdilo.
6. člen
(potrdilo o parceli)
(1) Potrdilo o parceli vsebuje naslednje podatke:
1. identifikacijska oznaka parcele;
2. površina;
3. vrsta rabe s površinami;
4. katastrski razred za katastrske kulture;
5. površina zemljišča pod stavbo in identifikacijska oznaka stavbe;
6. dejanska raba;
7. boniteta zemljišča;
8. številka zemljiškoknjižnega vložka, prevzeta iz zemljiške knjige;
9. številka stavbe, prevzeta iz katastra stavb;
10. o občini in naselju;
11. o tem, ali je parcela urejena;
12. o katastrskem dohodku;
13. o lastništvu parcele:
- ime in priimek oziroma naziv lastnika;
- naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika;
- datum rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne osebe;
- delež lastništva;
- datum smrti, če je oseba, ki ima po podatkih iz zemljiškega katastra status lastnika ali solastnika parcele, umrla, oziroma datum prenehanja pravne osebe, ki ima po podatkih zemljiškega katastra status lastnika ali solastnika parcele;
- datum zadnje spremembe prevzetih podatkov o lastništvu parcele;
14. o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju:
- naziv upravljavca;
- sedež upravljavca;
- matična številka upravljavca;
- podatek o tem, ali je vpis upravljavca začasen ali dokončen;
15. datum zadnje spremembe podatkov v zemljiškem katastru;
16. navedba virov podatkov v potrdilu.
(2) Potrdilo za največ dvajset parcel se šteje za eno potrdilo o parceli.
(3) Če se potrdilo o parceli izda za več parcel hkrati, se parcele izpišejo v ločenih skupinah po posameznih lastnikih, pri podatku o upravljavcih pa se dodajo identifikacijske oznake parcel.
7. člen
(potrdilo o stavbi in o delih stavb)
(1) Potrdilo o stavbi in o delih stavb vsebuje naslednje podatke:
1. o stavbi:
- identifikacijska oznaka stavbe;
- višina stavbe;
- neto tlorisna površina;
- dejanska raba;
- število etaž;
- številka parcele, ki je s stavbo funkcionalno povezana;
- številka zemljiškoknjižnega vložka, prevzeta iz zemljiške knjige;
- naslov, če ima stavba hišno številko;
- občina in naselje, če stavba nima hišne številke;
- datum zadnje spremembe podatkov o stavbah v katastru stavb;
2. o delih stavb:
- identifikacijska oznaka dela stavbe;
- neto tlorisna površina;
- uporabna površina;
- dejanska raba;
- številka etaže;
- številka stanovanja;
- številka zemljiškoknjižnega podvložka, prevzeta iz zemljiške knjige;
- naslov, če ima del stavbe ali stavba hišno številko;
- občina in naselje, če del stavbe ali stavba nima hišne številke;
- lastništvo delov stavb, prevzeto iz katastra stavb: ime in priimek oziroma naziv lastnika, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika, datum rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne osebe, delež lastništva, status lastništva, datum smrti, če je oseba, ki ima po podatkih iz katastra stavb status lastnika ali solastnika dela stavbe, umrla oziroma datum prenehanja pravne osebe, ki ima po podatkih iz katastra stavb status lastnika ali solastnika dela stavbe;
- upravljavec delov stavbe, če ima stavba upravljavca: naziv upravljavca, sedež upravljavca, matična številka upravljavca in podatek o tem, ali je vpis upravljavca začasen ali dokončen;
- datum zadnje spremembe podatkov o delih stavb v katastru stavb;
3. o upravnih aktih in o izrečenih inšpekcijskih ukrepih;
4. navedba virov podatkov v potrdilu.
(2) Potrdilo o stavbi in o delih stavb vsebuje naslednje podatke o upravnih aktih in o izrečenih inšpekcijskih ukrepih:
- številko in datum gradbenega dovoljenja ter ime organa, ki ga je izdal,
- številko in datum uporabnega dovoljenja ter ime organa, ki ga je izdal,
- številko in datum dokazila, da ima stavba uporabno dovoljenje po prvem odstavku 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US in 93/05 - ZVMS), ter ime organa, ki ga je izdal, ali
- številko in datum odločbe o ukrepih pri nedovoljenih gradnjah, ki jih odredi inšpektor v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter ime organa, ki jo je izdal.
(3) Stavba ima en del ali več delov. Potrdilo za največ dvajset delov stavb se šteje za eno potrdilo o stavbi in o delih stavb.
(4) Če se potrdilo o stavbi in o delih stavb izda za več stavb oziroma delov stavb hkrati, se podatki izpišejo v ločenih skupinah po posameznih lastnikih, pri podatku o upravljavcu pa se doda identifikacijska oznaka stavbe ali dela stavbe.
8. člen
(lastninski list)
(1) Lastninski list je zbir podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ki jih ima v lasti posamezen lastnik v Republiki Sloveniji. V lastninskem listu so navedene parcele, stavbe in deli stavb, ki so v lasti ali v solastnini istega lastnika, ne glede na delež solastništva.
(2) Lastninski list vsebuje podatke o parceli iz 6. člena tega pravilnika ali podatke o stavbi in delih stavb iz 7. člena tega pravilnika ali podatke iz 6. in 7. člena tega pravilnika hkrati.
(3) Potrdilo za največ štirideset parcel ali za največ štirideset delov stavb se šteje za en lastninski list.
9. člen
(potrdilo o naslovu)
(1) Potrdilo o naslovu vsebuje naslednje podatke:
1. šifra in ime naselja;
2. šifra in ime ulice;
3. hišna številka;
4. dodatek k hišni številki;
5. šifra in ime občine;
6. številka in ime pošte;
7. šifra in ime katastrske občine;
8. oznaka stavbe;
9. oznaka parcele.
(2) Potrdilo za največ dvajset naslovov se šteje za eno potrdilo o naslovu.
10. člen
(prikaz podatkov, ki jih vsebujejo potrdila)
Podatki, ki jih vsebujejo potrdila iz zbirk geodetskih podatkov, se izpisujejo na potrdilih in izpisih oziroma prikazujejo na ekranskih prikazih.
11. člen
(izdajanje potrdil iz zbirk geodetskih podatkov)
(1) Če se potrdila iz zbirk geodetskih podatkov izdajo skupaj, se upravne takse obračunajo za vsako potrdilo posebej.
(2) Potrdila iz zbirk geodetskih podatkov se lahko izdajo tudi v elektronski obliki (elektronsko potrdilo) na podlagi vloge, ki je v elektronski obliki posredovana po elektronski poti informacijskemu sistemu geodetske uprave ali nosilca javnega pooblastila ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
(3) Elektronsko potrdilo je namesto s podpisom pooblaščene uradne osebe ter žigom organa potrjeno z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom geodetske uprave ali nosilca javnega pooblastila.
IV. NAČIN IZKAZOVANJA IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK
12. člen
(identifikacijska oznaka parcele, stavbe in dela stavbe ter nepremičnine)
(1) Identifikacijska oznaka parcele je parcelna številka.
(2) Identifikacijska oznaka stavbe je številka stavbe, identifikacijska oznaka dela stavbe je številka dela stavbe.
(3) Identifikacijska oznaka nepremičnine je identifikacijska številka nepremičnine.
13. člen
(izkazovanje parcelne številke)
Parcelna številka se izkazuje tako, da se izpiše:
- šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku oznaka parcele brez vodilnih ničel, ki ji sledi poševnica in oznaka poddelilke parcele brez vodilnih ničel, če je ta določena. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek, ali
- šifra katastrske občine, vezaj in oznaka parcele, ki ji sledi poševnica in oznaka poddelilke parcele brez vodilnih ničel, če je ta določena.
14. člen
(izkazovanje številke stavbe in številke dela stavbe)
(1) Številka stavbe se izkazuje tako, da se izpiše:
- šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine in po presledku oznaka stavbe brez vodilnih ničel. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek, ali
- šifra katastrske občine, vezaj in oznaka stavbe.
(2) Številka dela stavbe se izkazuje tako, da se izpiše:
- šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku oznaka stavbe, vezaj in oznaka dela stavbe brez vodilnih ničel. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek, ali
- šifra katastrske občine, vezaj, oznaka stavbe, vezaj in oznaka dela stavbe brez vodilnih ničel.
15. člen
(izkazovanje identifikacijske številke nepremičnine)
(1) Identifikacijska številka nepremičnine se izkazuje tako, da se izpiše oznaka nepremičnine brez vodilnih ničel. Poleg identifikacijske številke nepremičnine se navedejo identifikacijske oznake parcel, stavb in delov stavb, ki sestavljajo to nepremičnino.
(2) Identifikacijska številka nepremičnine se mora izkazovati tako, da je nedvoumno razvidno, ali se nanaša na parcelo, stavbo ali del stavbe.
16. člen
(izkazovanje datuma smrti oziroma prenehanja pravne osebe)
Podatek o smrti osebe, ki ima po podatkih iz zemljiškega katastra status lastnika ali solastnika parcele, stavbe ali dela stavbe, oziroma o prenehanju pravne osebe, ki ima po podatkih iz zemljiškega katastra status lastnika ali solastnika parcele stavbe ali dela stavbe, se izkazuje z oznako »+« pred imenom oziroma nazivom in letnico smrti oziroma prenehanja pravne osebe.
V. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(podatek o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskih razredih)
Podatek o vrsti rabe s površinami in katastrskem razredu za katastrske kulture se izpisuje na potrdilih in izpisih oziroma prikazuje na ekranskih prikazih, dokler se vodi v zemljiškem katastru na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06).
18. člen
(podatek o boniteti parcele)
Podatek o boniteti parcele se izpisuje na potrdilih in izpisih oziroma prikazuje na ekranskih prikazih po vzpostavitvi bonitete zemljišč v zemljiškem katastru v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06).
19. člen
(nepopolnost podatkov)
Dokler se podatek o parceli, stavbi ali delu stavb, ki je za posamezno potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov določen s tem pravilnikom, v zemljiškem katastru in katastru stavb ne vodi, je na potrdilih, izpisih in na ekranskih prikazih polje, predvideno za ta podatek, neizpolnjeno.
20. člen
(izkazovanje podatkov za stavbne parcele)
Do uskladitve podatkov o parcelnih številkah v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) se za stavbne parcele parcelna številka izkazuje:
- v potrdilih se izpiše šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku simbol zvezdica (*) in za tem brez presledka oznaka parcele brez vodilnih ničel, ki ji sledi poševnica in oznaka poddelilke parcele brez vodilnih ničel, če je ta določena;
- v izpisih in na ekranskih prikazih se izpiše šifra katastrske občine, vezaj, oznaka parcele, ki ji sledi poševnica in oznaka poddelilke parcele brez vodilnih ničel, če je ta določena, in po presledku simbol zvezdica (*).
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 113/00).
22. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2007.
Št. 0071-222/2006
Ljubljana, dne 2. marca 2007
EVA 2006-2511-0019
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti