Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1083. Pravilnik o vpisih v kataster stavb, stran 2707.

Na podlagi 2. točke petega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 8. člena, petega odstavka 64. člena, tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 81. člena in petega odstavka 87. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vpisih v kataster stavb
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa vsebino in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, elaborata spremembe podatkov katastra stavb, elaborata za evidentiranje stavbe in elaborata za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, podatke iz zbirke podatkov o upravnih aktih, ki se prevzamejo v kataster stavb kot gostujoči podatki, ter način njihovega vodenja v katastru stavb, in ureja podrobnejši način določanja in evidentiranja površine stavbe in površine dela stavbe.
2. SKUPNE DOLOČBE
2.1. Podatki katastra stavb
2. člen
(številka stavbe in številka dela stavbe)
Številka stavbe se izpisuje s šifro katastrske občine in številko stavbe, določeno v okviru katastrske občine, številka dela stavbe pa se izpisuje s šifro katastrske občine, številko stavbe in številko dela stavbe, določeno v okviru stavbe, tako da so šifra katastrske občine in številka stavbe oziroma številka dela stavbe med seboj ločene z vezajem.
3. člen
(površina stavbe in dela stavbe)
(1) Površina stavbe in dela stavbe po tem pravilniku se izračuna iz merskih podatkov v skladu s slovenskim standardom SIST ISO 9836 Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine. Površina se izrazi v m2 in zaokroži na dve decimalni mesti.
(2) Površina stavbe je vsota površin delov stavbe.
(3) Neto tlorisna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki sestavljajo del stavbe.
(4) Površina dela stavbe se ne ugotavlja za prazne prostore med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, za prostore znotraj prezračevanih streh ter strehe, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem.
(5) Površina prostora je neto tlorisna površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. V površino prostora so vključeni elementi, ki jih je mogoče odstraniti, kot npr. predelne stene, cevi, kanali za napeljave, niso pa vključene površine konstrukcijskih elementov, okenskih in vratnih odprtin ter niš v elementih, ki omejujejo prostor.
(6) Površina prostora se računa s svetlimi dimenzijami v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove in podobno. Pokrite tlorisne površine, ki niso zaprte do polne višine ali so samo delno zaprte in nimajo elementov, ki omejujejo prostor, se določijo z navpično projekcijo zunanjega roba krova. Površine, na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja, se izračunajo posebej. Pri poševnih ploskvah se izračuna površina navpične projekcije ploskve na vodoravno ravnino.
(7) Uporabna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe in se uporabljajo za enak namen kot del stavbe.
(8) Razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe objavi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh.
2.2. Podatki o povezavi z registrom prostorskih enot, zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo
4. člen
(podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom)
(1) Podatki o povezavi z zemljiškim katastrom so: parcelna številka parcele na, pod ali nad katero je stavba oziroma je z njo funkcionalno povezana in opis povezave stavbe in parcele. Opis povezave stavbe in parcele se vodi v obliki šifranta, ki ga geodetska uprava objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Če je zemljišče pod stavbo vpisano v zemljiški kataster, se v kataster stavb vpiše parcela ali več parcel, na katerih je v zemljiškem katastru evidentirano zemljišče pod stavbo.
(3) Če se zemljišče pod ali nad stavbo po pravilih zemljiškega katastra ne vpiše v zemljiški kataster, se v kataster stavb kot parcela, ki je s stavbo funkcionalno povezana, vpiše tista parcela, na katero ima stavba vhod oziroma izhod.
(4) Če ima stavba vhod in izhod v drugo stavbo, se v kataster stavb kot parcela, ki je s stavbo funkcionalno povezana, vpiše tista parcela, na kateri stoji stavba, v katero ima stavba vhod oziroma izhod.
5. člen
(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z registrom prostorskih enot)
(1) Podatki o povezavi stavbe in dela stavbe z registrom prostorskih enot so: občina, naselje, ulica, hišna številka in dodatek k hišni številki.
(2) Če je stavbi določena hišna številka, se v katastru stavb vodijo podatki iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je stavbi določenih več hišnih številk, se delu stavbe določi hišna številka glede na lego oziroma dostop do dela stavbe. Del stavbe ima lahko le eno hišno številko.
(4) Dve stavbi ne smeta imeti vpisane iste hišne številke.
(5) Če stavbi ni določena hišna številka, se v katastru stavb vodijo podatki o občini in naselju.
6. člen
(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo)
Podatka o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo sta zemljiškoknjižni vložek in podvložek.
2.3. Podatki o upravnih aktih in o izrečenih inšpekcijskih ukrepih
7. člen
(podatki o upravnih aktih in o izrečenih inšpekcijskih ukrepih ter način njihovega vodenja v katastru stavb)
(1) Podatki o upravnih aktih in o izrečenih inšpekcijskih ukrepih so podatki, ki se v kataster stavb prevzemajo iz zbirke podatkov o upravnih aktih in se vodijo kot gostujoči podatki katastra stavb, pri čemer se navede tudi način pridobitve podatka o upravnem aktu.
(2) Iz zbirke podatkov o upravnih aktih se prevzamejo naslednji podatki o upravnih aktih:
- številka in datum uporabnega dovoljenja ter ime organa, ki ga je izdal, ali
- številka in datum gradbenega dovoljenja ter ime organa, ki ga je izdal, ali
- številka in datum dokazila, da ima stavba uporabno dovoljenje po prvem odstavku 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05-ZJC-B, 111/05 - odl. US in 93/05-ZVMS), ter ime organa, ki ga je izdal.
(3) Iz zbirke podatkov o upravnih aktih se prevzamejo naslednji podatki o izrečenih inšpekcijskih ukrepih: številka in datum odločbe o ukrepih pri nedovoljenih gradnjah, ki jih odredi inšpektor v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter ime organa, ki jo je izdal.
(4) Iz zbirke podatkov o upravnih aktih se prevzamejo tudi podatki o vrsti objekta v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov.
2.4. Elaborat in obrazci
8. člen
(elaborat)
(1) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat spremembe podatkov katastra stavb in elaborat za evidentiranje stavbe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) so sestavljeni iz ovitka elaborata in iz vsebine, določene s tem pravilnikom za posamezno vrsto elaborata.
(2) Elaborat se izdela na obrazcih z vsebino in v obliki, določeni s tem pravilnikom.
(3) Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki. Datoteke se izdelajo v formatih, ki jih geodetska uprava objavi na svoji spletni strani.
(4) Dokumenti v elaboratu morajo biti zloženi na format A4. Vse strani elaborata se oštevilčijo. Dokumenti, izdelani na prozornem materialu, se oštevilčijo kot ena stran. Skupno število strani elaborata se vpiše na prvo stran elaborata.
(5) Dokumenti v elaboratu morajo obvezno vsebovati:
- podatek o številki stavbe,
- datum izdelave obrazca, ki izkazuje čas, na katerega se podatki nanašajo.
(6) Elaborat potrdi odgovorni geodet ali odgovorni projektant s svojo identifikacijsko številko ter žigom in podpisom na prvi strani elaborata.
9. člen
(izmenjevalni formati)
(1) Vhodno izhodne formate za izmenjavo podatkov med katastrom stavb in drugimi evidencami ter formate datotek elaboratov objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.
(2) Spremembe vhodno izhodnih formatov za izmenjavo podatkov med katastrom stavb in drugimi evidencami ter spremembe formatov datotek elaboratov se začnejo uporabljati v roku, ki je določen v objavi sprememb, pri čemer ta rok ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave na spletnih straneh geodetske uprave.
10. člen
(obrazci)
(1) Obrazci, na katerih se izdela elaborat, so:
- obrazec K-0: ovitek elaborata;
- obrazec K-1:povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o upravnih aktih;
- obrazec K-2: lega in oblika stavbe;
- obrazec K-3N: načrt stavbe;
- obrazec K-3P: podatki o stavbi in delih stavbe;
- obrazec K-4: načrt dela stavbe;
- obrazec K-5G: spremembe grafičnih podatkov o stavbi in delih stavbe;
- obrazec K-5P: spremembe opisnih podatkov o stavbi in delih stavbe;
- primerjalni seznam preoštevilčbe delov stavbe.
(2) Na eni strani je lahko več obrazcev.
(3) Če je obrazec izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljen naslov obrazca.
(4) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(Obrazec K-0: ovitek elaborata)
(1) V obrazec K-0 ovitek elaborata se vpišejo podatki o vrsti elaborata, katastrski občini, številki stavbe, podjetju, ki je elaborat izdelalo, o potrditvi elaborata in skupnem številu strani.
(2) Ovitek elaborata mora biti izdelan na formatu A3.
12. člen
(Obrazec K-1: povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o upravnih aktih)
V obrazec K-1 povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o upravnih aktih se vpišejo podatki iz 4., 5. ter drugega in četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika.
13. člen
(Obrazec K-2: lega in oblika stavbe)
(1) V obrazec K-2 lega in oblika stavbe se vpišejo podatki o tlorisu stavbe, koordinatah točk tlorisa, višinah stavbe in številu etaž.
(2) Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino. Tloris se izdela v merilu 1:200, 1:500 ali 1:1000, glede na preglednost vsebine. Merilo, v katerem je tloris izdelan, mora biti v obrazcu K-2 navedeno. Označi se smer proti severu. Točke na obodu tlorisa se oštevilčijo za vsako stavbo posebej.
(3) Koordinate točk tlorisa morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu in izražene v metrih ter zaokrožene na dve decimalni mesti.
(4) Za stavbo se vpišejo višina stavbe, nadmorska višina najnižje točke stavbe (H1) in nadmorska višina najvišje točke stavbe (H2) ter karakteristična višina stavbe (H3).
(5) Nadmorska višina najnižje točke stavbe (H1) je višina tlaka v prvi etaži. Nadmorska višina najvišje točke stavbe (H2) je najvišja višina strehe ali zidanega dela stavbe.
(6) Karakteristična višina stavbe (H3) je višina terena praviloma ob vhodu v stavbo in označuje lego stavbe glede na površino zemljišča.
(7) Višina stavbe je razlika med nadmorsko višino najvišje točke stavbe (H2) in nadmorsko višino najnižje točke stavbe (H1).
(8) Podatki o višinah se prikažejo na navpičnem prerezu stavbe. Višine morajo biti izražene v metrih ter zaokrožene na dve decimalni mesti.
(9) Število etaž je skupno število vseh etaž v stavbi. Medetaže se štejejo kot etaže.
14. člen
(Obrazec K-3N: načrt stavbe)
(1) Na obrazcu K-3N načrt stavbe se prikažejo značilni prerezi stavbe ali tridimenzionalni načrt stavbe, prikaz vhodov v stavbo in tlorisi delov stavbe po etažah.
(2) Načrt stavbe se izdela kot značilen prerez stavbe (eden ali več) ali tridimenzionalen prikaz stavbe.
(3) V načrtu stavbe se etaže oštevilčijo z zaporednimi številkami od najnižje ležeče etaže stavbe navzgor. Medetaže se oštevilčujejo kot etaže.
(4) V načrtu stavbe mora biti označena smer proti severu, in navedeno merilo, v katerem je načrt izdelan.
(5) Za vsako etažo se izdelajo tlorisi delov stavbe. Na tlorisu se označijo deli stavb.
15. člen
(Obrazec K-3P: podatki o stavbi in delih stavbe)
(1) V obrazec K-3P podatki o stavbi in delih stavbe se vpišejo podatki o površinah delov stavbe, ostalih podatkih o delih stavbe, o površini stavbe po dejanski rabi delov stavbe, o dejanski rabi stavbe in o skupni površini stavbe ter podatki o lastnikih, uporabnikih ali upravljavcih dela stavbe.
(2) O lastnikih, uporabnikih ali upravljavcih dela stavbe se vpišejo naslednji podatki:
- za fizične osebe: ime, priimek, državljanstvo, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča;
- za pravne osebe: ime oziroma firma, matična številka, naslov sedeža firme.
16. člen
(Obrazec K-4: načrt dela stavbe)
(1) Na obrazcu K-4 načrt dela stavbe se izdela načrt dela stavbe za vsak del stavbe posebej ali po etažah.
(2) V načrtu dela stavbe morajo biti prikazani vsi prostori, ki pripadajo posameznemu delu stavbe.
(3) Če je del stavbe sestavljen iz prostorov v več etažah, se ti prostori prikažejo v načrtu dela stavbe v vsaki etaži posebej.
(4) Mere prostorov se kotirajo in izrazijo v metrih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Debeline zidov se ne kotirajo.
(5) V načrtu dela stavbe se zidovi med prostori prikažejo z dvojno ali enojno črto. Če se prikažejo z dvojno črto, se senčijo. Zidovi med posameznimi deli stavb se označijo tako, da se senčijo najmanj 30% temneje kot ostali zidovi ali se prikažejo z dvakrat debelejšo črto kot zidovi med ostalimi prostori.
17. člen
(Obrazec K-5G: spremembe grafičnih podatkov o stavbi in delih stavbe)
(1) V obrazcu K-5G spremembe grafičnih podatkov o stavbi in delih stavbe se prikažejo spremembe načrta stavbe in dela stavbe ter spremenjen tloris stavbe ali dela stavbe.
(2) Obstoječe stanje se prikaže v črni barvi, novo stanje v rdeči barvi.
18. člen
(Obrazec K-5P: spremembe opisnih podatkov o stavbi in delih stavbe)
V obrazec K-5P spremembe opisnih podatkov o stavbi in delih stavbe se vpiše staro in novo stanje podatkov o stavbi in delih stavbe z opisom sprememb.
19. člen
(primerjalni seznam preoštevilčbe delov stavbe)
(1) V primerjalnem seznamu preoštevilčbe delov stavbe se prikažejo številke delov stavbe tako, da je iz njega mogoče nedvoumno ugotoviti številke delov stavbe pred in po preoštevilčbi.
(2) Primerjalni seznam preoštevilčenih delov stavbe se izdela v primerih, ko se že vpisane številke delov stavb v katastru stavb, z novim elaboratom spremenijo.
3. VPIS IN EVIDENTIRANJE STAVBE V KATASTER STAVB
3.1. Vpis stavbe
20. člen
(elaborat za vpis stavbe v kataster stavb)
Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb vsebuje:
a) naslednje obrazce:
- obrazec K-0: ovitek elaborata,
- obrazec K-1: povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o upravnih aktih,
- obrazec K-2: lega in oblika stavbe,
- obrazec K-3N: načrt stavbe in
- obrazec K-3P: podatki o stavbi in delih stavbe;
b) zapisnik obravnave;
c) vprašalnik iz 103. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) - v nadaljnjem besedilu vprašalnik in
d) primerjalni seznam preoštevilčbe delov stavbe.
(2) Obrazec K-4 načrt dela stavbe ni obvezna sestavina elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. Obrazec K-4 načrt dela stavbe se izdela, ko je to nujno zaradi nedvoumne določitve delov stavbe v stavbi.
21. člen
(obravnava)
(1) Geodetsko podjetje ali projektant mora vabiti na seznanitev z vsebino elaborata za vpis stavbe v kataster stavb investitorja gradnje ali lastnika stavbe oziroma lastnike delov stavbe.
(2) Geodetsko podjetje ali projektant mora na obravnavi osebam iz prejšnjega odstavka pokazati predlog elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oziroma potek razdelitve delov stavb s primerjavo poteka v elaboratu in stanja v naravi ter jim omogočiti, da dajo na predlog svoje pripombe.
(3) Če se na obravnavi ugotovi, da se predlog elaborata za vpis stavbe v kataster stavb ne sklada z dejanskim stanjem v naravi, mora geodetsko podjetje ali projektant predlog elaborata za vpis stavbe v kataster stavb popraviti in ga ponovno predstaviti strankam.
(4) O obravnavi se vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
- naziv geodetskega podjetja ali projektanta,
- navedba storitve,
- podatki o naročniku geodetske storitve,
- ime in priimek osebe, ki vodi obravnavo in osebe, ki piše zapisnik,
- kraj in čas obravnave,
- seznam vabljenih in prisotnih udeležencev obravnave,
- opis poteka obravnave,
- navedba pripomb strank,
- datum in podpis strank,
- navedba dejstev in razlogov za odklonitev podpisa zapisnika,
- podpis osebe, ki je pisala zapisnik in
- podpis osebe, ki je vodila obravnavo.
3.2. Evidentiranje stavbe
22. člen
(elaborat za evidentiranje stavbe)
(1) Elaborat za evidentiranje stavbe vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v skladu s predpisom, ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, določene v 20. členu tega pravilnika.
(2) Zapisnik obravnave iz prejšnjega člena ni obvezna sestavina elaborata za evidentiranje stavbe.
4. SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB
23. člen
(elaborat spremembe podatkov katastra stavb)
(1) Elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebuje:
a) naslednje obrazce:
- obrazec K-0: ovitek elaborata,
- obrazec K-1: povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o upravnih aktih,
- obrazec K-5G: spremembe grafičnih podatkov o stavbi in delih stavbe in
- obrazec K-5P: spremembe opisnih podatkov o stavbi in delih stavbe;
b) zapisnik obravnave in
c) vprašalnik.
(2) Obrazec K-4 načrt dela stavbe ni obvezna sestavina elaborata spremembe podatkov katastra stavb. Obrazec K-4 načrt dela stavbe se izdela, ko je to nujno zaradi nedvoumne določitve delov stavbe v stavbi.
(3) V primeru spremembe številke stavbe ob preoštevilčenju stavb, spremembe številke dela stavbe zaradi spremembe številke stavbe in ob preoštevilčbi delov stavbe v stavbi vsebuje elaborat spremembe podatkov katastra stavb sestavine iz prejšnjega odstavka, razen zapisnika obravnave in vprašalnika, in primerjalni seznam preoštevilčbe delov stavbe.
(4) Če spremembe podatkov vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, mora elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebovati tudi sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v skladu s predpisom, ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru.
24. člen
(elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov)
(1) Elaborat za evidentiranje sprememb podatkov v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov vsebuje sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oziroma sestavine elaborata spremembe podatkov katastra stavb.
(2) Zapisnik obravnave nadomesti pravnomočna sodna odločba ali sodna poravnava.
25. člen
(obravnava)
(1) Glede obravnave v postopku izdelave elaborata spremembe podatkov katastra stavb se smiselno uporablja določba 21. člena tega pravilnika.
(2) Geodetsko podjetje ali projektant mora na obravnavo vabiti lastnika stavbe ali dela stavbe, katerega podatki se spreminjajo.
5. KONČNI DOLOČBI
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 15/02 in 47/06 - ZEN).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-73/2006
Ljubljana, dne 2. marca 2007
EVA 2006-2511-0014
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti