Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. 3. 2007

Kazalo

1079. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk, stran 2705.

Na podlagi drugega odstavka 6., drugega odstavka 56. in drugega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 - ZVOP-1 in 129/06) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk
1. člen
V Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04 in 90/05) se v naslovu, 1. členu, prvem in drugem odstavku 4. člena, petem in šestem odstavku 5. člena ter prvem odstavku 15. člena beseda »številk« nadomesti z besedama »elementov oštevilčenja«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta 11. in 16. točka.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta četrta alinea.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Plačilo v višini 600 točk se določi za radijske frekvence za satelitsko novinarstvo (SNG/OB).«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»- za radijske frekvence 174-230 MHz, 470-582 MHz in 582-960 MHz, ki so določene za analogne in digitalne televizijske prenose in digitalne zvokovne prenose: 600 x D(1) x D(2) točk;«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
Drugi in tretji odstavek 11. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Površina območja pokrivanja se izračuna na podlagi priporočila ITU-R P. 1546 z upoštevanjem izsevane moči oddajnika, sevalnega diagrama, efektivnih višin oddajne lokacije, digitalnega modela nadmorskih višin Republike Slovenije z natančnostjo 100 x 100 m ter z upoštevanjem korekcije na podlagi kota do čistine. Računa se s parametrom »50% lokacij in 50% časa.«.
(3) Če v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc ni drugače določeno, so referenčne vrednosti za posamezne radiofrekvenčne pasove naslednje:
+--------------+------------------------+------------------+
|87,5-108 MHz |            |   66 dB(mi V/m)|
+--------------+------------------------+------------------+
|174-230 MHz  |za analogne televizijske|   55 dB(mi V/m)|
|       |prenose:        |         |
|       +------------------------+------------------+
|       |za digitalne      |   50 dB(mi V/m)|
|       |televizijske prenose  |         |
|       |(DVB-T)         |         |
|       +------------------------+------------------+
|       |za digitalne zvokovne  |   60 dB(mi V/m)|
|       |prenose (T-DAB)     |         |
+--------------+------------------------+------------------+
|470-582 MHz  |za analogne televizijske|   65 dB(mi V/m)|
|       |prenose:        |         |
|       +------------------------+------------------+
|       |za digitalne      |   54 dB(mi V/m)|
|       |televizijske prenose  |         |
|       |(DVB-T)         |         |
+--------------+------------------------+------------------+
|582-960 MHz  |za analogne televizijske|   70 dB(mi V/m)|
|       |prenose:        |         |
|       +------------------------+------------------+
|       |za digitalne      |   58 dB(mi V/m)|
|       |televizijske prenose  |         |
|       |(DVB-T)         |         |
+--------------+------------------------+------------------+
6. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Faktor E je odvisen od področja uporabe, in sicer:
- za uporabo radijskih frekvenc na celotnem območju Republike Slovenije: E = 50;
- za lokalno uporabo radijskih frekvenc - največ 100 občin: E = 35;
- za lokalno uporabo radijskih frekvenc - največ 50 občin: E = 20;
- za lokalno uporabo radijskih frekvenc - največ 5 občin: E = 5;
- za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu z eno bazno postajo: E = 10;
- za usmerjeno zvezo (točka - točka): E = 1.«.
7. člen
Četrti in peti odstavek 14. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc 11,7-12,5 GHz se pomnoži s faktorjem 0,2.
(5) Za uporabo radijskih frekvenc iz prve alinee prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, ki se jih uporablja tudi kot izohrone radijske frekvence za dodatno boljše pokrivanje znotraj območja pokrivanja že dodeljene frekvence, se ne plačuje plačil.«.
8. člen
V naslovu IV. poglavja se besedo »ŠTEVILK« nadomesti z besedama »ELEMENTOV OŠTEVILČENJA«.
9. člen
Napovedni stavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število točk je določeno glede na količino, dolžino in vrsto elementov oštevilčenja, in sicer je število točk na element oštevilčenja za posamezno vrsto elementov oštevilčenja sledeče:«.
Naslovna vrstica tabele se spremeni tako, da se glasi:
+---------------------------------+------------------------------------------+
| Vrsta elementov oštevilčenja  |  Število točk na element oštevilčenja |
+---------------------------------+------------------------------------------+
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Do 31. decembra 2009 se število točk za digitalne televizijske in digitalne zvokovne prenose, določene v 10. členu pravilnika, množi s faktorjem 0,1.
Do 31. decembra 2007 se površina območja pokrivanja iz drugega odstavka 11. člena pravilnika izračuna na podlagi priporočila ITU-R P. 1546 z upoštevanjem izsevane moči oddajnika, heff, delta(h), digitalnega zemljevida Republike Slovenije z natančnostjo 100 x 100 m, vendar brez upoštevanja korekcije na podlagi kota do čistine. Računa se z natančnostjo največ 1 km2 in podatkom »50% lokacij in 50% časa. Površina območja pokrivanja se izračuna s seštevanjem posameznih območij velikosti največ 1 km2.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2007
Ljubljana, dne 12. februarja 2007
EVA 2007-2111-0020
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti