Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

790. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 2005.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91 in 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91 in Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91 in 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91 in Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1. člen
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04 in 73/04) se spremeni in dopolni tako, da se besedilo prvega in drugega odstavka 1. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).
Če je zaposleni napoten na službeno potovanje v okviru sodelovanja v programu evropske ali druge mednarodne organizacije, ki financira takšno sodelovanje, se upravičenost in višina povračil ugotavljata na način, ki je določen s pravili te organizacije.«.
2. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države oziroma mesta so določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. Če je znesek dnevnice določen za konkretno mesto iz priloge te uredbe, se ne glede na znesek dnevnice, ki je določen za državo, v kateri se to mesto nahaja, upošteva znesek dnevnice, določen za to mesto. Obračunski enoti za določitev zneskov dnevnic za posamezne države oziroma mesta iz priloge te uredbe sta ameriški dolar in euro (v nadaljnjem besedilu: EUR).
Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, preračunano po referenčnih tečajih Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), ki jih objavlja Banka Slovenije, veljavnih na zadnji dan potovanja.
Valuta obračuna je valuta države oziroma ene od držav, v katero oziroma v katere je posamezno službeno potovanja opravljeno, če gre za države, katerih valute so na dnevni tečajni listi za komitente Banke Slovenije oziroma valuta iz prvega odstavka tega člena. Za preračun stroškov iz valut držav, ki niso na dnevni tečajni listi za komitente Banke Slovenije, se uporabi tečaj s tečajnice referenčnih tečajev ECB oziroma tečajnice Banke Slovenije za valute, za katere ECB ne objavlja dnevnih referenčnih tečajev. Če zaposleni za potrebe obračuna stroškov predloži dokazilo o zamenjavi v valute iz prejšnjega stavka, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti menjalno razmerje (menjalni listek), se izkazani tečaj zamenjave pri obračunu upošteva.
Vsi stroški posameznega službenega potovanja se preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.
Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški, izkazani oziroma nastali v Republiki Sloveniji, in kilometrina iz 15. člena te uredbe obračunajo in izplačajo v EUR.
Izplačila povračil stroškov oziroma akontacij za službena potovanja, kjer je valuta izplačila EUR, se praviloma opravijo z nakazilom na osebni račun zaposlenega.«.
3. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Stroški za prenočišče na službenem potovanju v tujino se povrnejo v višini plačanega hotelskega računa upoštevaje načelo dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi.«.
4. člen
V 10. členu se besedilo »za prenočevanje v hotelu nižje od luksuzne kategorije« črta.
5. člen
Besedilo 11. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 9. člena te uredbe se stroški prenočitve povrnejo v višini plačanega hotelskega računa, če:
– nastanitvene pogoje določi gostitelj oziroma organizator,
– gre za člane iste uradne delegacije.«.
6. člen
V 13. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Stroški službenega potovanja z letalom se povrnejo za letalski prevoz:
– predsedniku vlade prvi oziroma poslovni razred,
– drugim funkcionarjem poslovni razred,
– direktorjem in njihovim namestnikom po predpisu, ki ureja plače direktorjev v državni upravi, poslovni razred, če potovanje traja štiri ure ali več, sicer pa ekonomski razred,
– drugim javnim uslužbencem ekonomski razred.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko v isti uradni delegaciji predsednik vlade oziroma drug funkcionar določi osebe, ki bodo z njim potovale v prvem oziroma poslovnem razredu.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se za besedo »ekonomskega« črta besedilo »tudi za polete, ki so krajši od dveh ur«.
Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z novim besedilom:
»Veleposlanikom se ob nastopu in prenehanju opravljanja nalog na diplomatskem delovnem mestu v zunanji službi povrnejo stroški letalskega prevoza v poslovnem razredu, če traja potovanje več kot 3 ure.«.
7. člen
V 14. členu se črta zadnja alinea.
8. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Zaposlenemu se na podlagi predloženega računa povrnejo stroški za plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike:
– med dejanskimi stroški in stroški, ki se obračunajo pristojnemu nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če gre za koriščenje potrebnih zdravstvenih storitev v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora;
– med dejanskimi stroški in stroški, ki se obračunajo pristojnemu nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če gre za koriščenje nujnih zdravstvenih storitev v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno meddržavno pogodbo;
– med dejanskimi stroški in priznanimi stroški, ki jih največ do višine (ustreznega deleža) povprečne cene takšnih zdravstvenih storitev v Sloveniji obračuna pristojni nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, kadar gre za koriščenje zdravstvenih storitev v državah, ki niso zajete v prejšnjih dveh alineah.
Povračilo stroškov v obsegu iz prejšnjega odstavka se lahko zagotovi tudi s sklenitvijo ustreznega individualnega ali skupinskega (kolektivnega) zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, ali pa se zaposlenemu povrnejo stroški plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini za enako tveganje.«.
9. člen
V 18. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Akontacija iz prejšnjega odstavka se zaposlenemu izplača v skladu s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
Priloga iz prvega odstavka 4. člena se nadomesti z novo prilogo.
»Priloga
 +-----------------------+---------------+
 |Država / mesto     |     Znesek|
 |            |    dnevnice|
 |            |   v $ ali €|
 +-----------------------+---------------+
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Avstralija       |      60 $|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Albanija        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Andora         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Armenija        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Avstrija        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Azerbajdžan      |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Belgija        |      63 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Belorusija       |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Bolgarija       |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Bosna in Hercegovina  |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Ciper         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Češka         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Črna gora       |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Danska         |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Estonija        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Finska         |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Francija        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Gruzija        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Grčija         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Hrvaška        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Irska         |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Islandija       |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Italija        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Japonska        |     100 $|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Kanada         |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Latvija        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Lihtenštajn      |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Litva         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Luksemburg       |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Madžarska       |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Makedonija       |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Malta         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Moldavija       |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Monako         |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Nemčija        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Nizozemska       |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Norveška        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Poljska        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Portugalska      |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Romunija        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Rusija         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |San Marino       |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Slovaška        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Srbija         |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Španija        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Švedska        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Švica         |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Turčija        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Ukrajina        |      40 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Vatikan        |      55 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Združene države Amerike|      60 $|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Združeno kraljestvo  |      55 €|
 |Vel. Britanija in Sev. |        |
 |Irska         |        |
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Druge države      |      50 $|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Hongkong        |      70 $|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Moskva         |      80 €|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
 |Sankt Peterburg    |     80 €«|
 |            |        |
 +-----------------------+---------------+
11. člen
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-2/2007/19
Ljubljana, dne 15. februarja 2007
EVA 2006-3111-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost