Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007

Kazalo

565. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-B), stran 1409.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. januarja 2007.
Št. 001-22-2/07
Ljubljana, dne 7. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O EKONOMSKIH CONAH (ZEC-B)
1. člen
V Zakonu o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 48/98, 97/01, 110/02 – ZGO-1 in 25/04 – ZICPES) se v tretjem odstavku 15. člena v 1. točki za besedo »ribištva« doda vejica in besedilo »industrije sintetičnih vlaken«.
Za 1. točko se doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a za namen iz 2. točke prejšnjega odstavka za dejavnosti premogovništva, jeklarstva, transporta in ladjedelništva;«.
V četrtem odstavku se za besedo »ladjedelništva« črta vejica in besedilo »industrije sintetičnih vlaken«, besedilo »v skladu z zakonom o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01; v nadaljevanju: individualna priglasitev)« pa se nadomesti z besedilom »v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: individualna priglasitev)«.
V petem odstavku se besedilo »v skladu s predpisi o nadzoru državnih pomoči« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih regionalnih pomoči«.
2. člen
V 2. točki 20. člena se za besedilom »na območju ekonomske cone« postavi vejica in doda besedilo »če gre za nova sredstva, pri čemer to ne velja za majhna in srednje velika podjetja in za prevzeme,«.
3. člen
V prvem odstavku 20.a člena se v četrti alinei na koncu pika črta in doda besedilo »in če ga kupi neodvisen kupec«.
V drugem odstavku se številka »40« nadomesti s številko »30«, zadnji stavek pa se spremeni, tako da se glasi: »Kolikor je uporabnik ekonomske cone majhno podjetje, se zgornja meja lahko poveča za 20 odstotnih točk, kolikor pa je uporabnik ekonomske cone srednje veliko podjetje, se zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk. Za opredelitev majhnega in srednje velikega podjetja po tem ter 20. in 20.b členu se uporabijo merila iz Priporočila Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij.«.
V tretjem odstavku se v zadnji alinei pika nadomesti z vejico in doda besedilo »za majhna in srednje velika podjetja tudi stroški pripravljalnih študij in stroški svetovanja, povezani z naložbo, v višini 50% dejansko nastalih stroškov.«.
V sedmem odstavku se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v primeru majhnih in srednjevelikih podjetij pa najmanj tri leta po zaključku investicije.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Neopredmetena osnovna sredstva, v zvezi s katerimi je uporabnik ekonomske cone uveljavil davčne ugodnosti iz 20. člena tega zakona, se morajo uporabljati izključno pri tem uporabniku, obravnavati se morajo kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih in morajo biti vključena med sredstva tega uporabnika ter zadržana pri tem uporabniku ekonomske cone najmanj pet let, v primeru majhnih in srednje velikih podjetij pa najmanj tri leta po nakupu. Če uporabnik ekonomske cone pred potekom tega roka odsvoji ali prenese osnovno sredstvo iz ekonomske cone ali niso izpolnjeni drugi pogoji, mora v davčnem obdobju, v katerem opravi prenos ali odsvojitev ali pa pogoj ni več izpolnjen, vrniti sorazmerni del pridobljene državne pomoči.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 20.b člena se številka »40« nadomesti s številko »30«, zadnji stavek pa se spremeni, tako da se glasi: »Kolikor je uporabnik ekonomske cone majhno podjetje, se zgornja meja lahko poveča za 20 odstotnih točk, kolikor pa je uporabnik ekonomske cone srednje veliko podjetje, se zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk.«.
V petem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Za težje zaposljive delavce se štejejo osebe, ki so kot takšne opredeljene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči na področju zaposlovanja.«.
V šestem odstavku se za besedama »dve leti« postavi vejica in doda besedilo »kolikor je uporabnik ekonomske cone majhno oziroma srednje veliko podjetje, v drugih primerih pa najmanj tri leta«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Davčne ugodnosti v skladu s tem členom lahko uveljavlja le uporabnik ekonomske cone, ki prispeva za odpiranje novih delovnih mest najmanj 25% lastnih sredstev.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/91-8/29
Ljubljana, dne 30. januarja 2007
EPA 1226-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.