Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

439. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov v sektorju sladkorja, stran 1016.

Na podlagi 5. in 6. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov v sektorju sladkorja
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa pristojne organe in postopke izvajanja ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov v sektorju sladkorja za izvajanje naslednjih uredb:
- Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 318/2006/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L št. 178 z dne 1. 7. 2006, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2006/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščenja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (UL L št. 178 z dne 1. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 950/2006/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (UL L št. 178 z dne 1. 7. 2006, str. 24, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 951/2006/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (UL L št. 176 z dne 30. 6. 2006, str. 22, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 967/2006/ES).
2. člen
(odkup sladkorne pese)
(1) Odkup sladkorne pese za proizvodnjo sladkorja se izvaja na podlagi panožnega sporazuma in odkupnih pogodb, sklenjenih v skladu z določbami 6. člena Uredbe 318/2006/ES.
(2) Odobreni proizvajalec sladkorja mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sporočiti količine sladkorne pese, namenjene proizvodnji kvotnega in zunajkvotnega sladkorja, ter vsebnost sladkorja, na kateri temeljijo odkupne pogodbe in ocenjen donos sladkorja.
(3) S panožnim sporazumom se lahko določijo odstopanja od tretjega in četrtega odstavka 6. člena Uredbe 318/20067ES, če se z vsebino odstopanj strinja minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(4) Če panožni sporazum ne obstaja, izda minister v skladu s sedmim odstavkom 6. člena Uredbe 318/2006/ES pravilnik, s katerim se uredijo odstopanja iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(zahtevek za odobritev proizvajalca)
(1) Zahtevek za odobritev proizvajalca za proizvodnjo sladkorja mora proizvajalec sladkorja poslati na ministrstvo.
(2) Zahtevek mora vsebovati vse podatke, ki so predpisani v drugem in tretjem odstavku 7. člena Uredbe 952/2006/ES.
(3) Zahtevku je treba priložiti pisno izjavo, s katero se proizvajalec sladkorja zaveže, da bo izvajal oziroma omogočil izvajanje določil prvega odstavka 8. člena Uredbe 952/2006/ES.
(4) Zahtevek se lahko pošlje po pošti ali vloži neposredno na ministrstvu.
4. člen
(odobritev proizvajalca sladkorja)
(1) Če je zahtevek popoln in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, izda minister v skladu z določbo drugega odstavka 8. člena Uredbe 952/2006/ES odločbo o odobritvi proizvajalca sladkorja.
(2) Pred izdajo odločbe o odobritvi pridobi ministrstvo izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj zahtevka za odobritev registriran za dejavnost, ki jo je navedel v zahtevku.
(3) Ministrstvo posreduje prepis odločbe o odobritvi Carinski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: carinski organ) in jo obvešča o vseh spremembah, ki se nanašajo na veljavnost odločbe o odobritvi.
5. člen
(dodelitev kvote)
(1) Na podlagi 7. člena Uredbe 318/2006/ES minister z odločbo dodeli kvoto za proizvodnjo sladkorja odobrenemu proizvajalcu sladkorja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Minister z odločbo na podlagi določil in pogojev iz 8. člena Uredbe 318/2006/ES odobrenemu proizvajalcu sladkorja dodeli dodatno kvoto.
(3) V primeru znižanja kvot v skladu s predpisi, ki urejajo skupni trg sladkorja, se z odločbo ministra odobrenemu proizvajalcu sladkorja dodeljena kvota ustrezno zniža.
(4) Ministrstvo posreduje kopije odločb o dodeljenih kvotah carinskemu organu in ga obvešča o vseh spremembah, ki se nanašajo na višino dodeljene kvote.
6. člen
(proizvodna dajatev)
(1) Odobreni proizvajalec sladkorja izkaže obračunano proizvodno dajatev po stopnji, predpisani v 16. členu Uredbe 318/2006/ES, za kvoto, ki mu je bila z odločbo ministra dodeljena v zadevnem tržnem letu, na obračunskem obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe, in ga predloži carinskemu organu do 15. februarja v zadevnem tržnem letu.
(2) Obračunana proizvodna dajatev mora biti plačana najkasneje do konca februarja zadevnega tržnega leta.
7. člen
(evidence in poročanje)
(1) Odobreni proizvajalec mora ministrstvu in carinskemu organu takoj sporočiti vsako spremembo podatkov, določenih v drugem odstavku 7. člena Uredbe 952/2006/ES.
(2) Odobreni proizvajalec sladkorja mora o proizvodnem obratu voditi evidence, ki morajo vsebovati podatke iz 9. člena Uredbe 952/2006/ES.
(3) Evidentiranje podatkov se mora izvajati mesečno.
(4) Odobreni proizvajalec je dolžan ministrstvu in carinskemu organu do 20. dne v mesecu poslati poročilo v skladu z 21. členom Uredbe 952/2006/ES.
(5) Evidence morajo odobreni proizvajalci hraniti tri leta po zadevnem tekočem letu.
8. člen
(nadzor odobrenih proizvajalcev)
(1) Izvajanje določb 9. in 21. člena Uredbe 952/2006/ES nadzira carinski organ v skladu z določbami predpisov, ki urejajo skupno ureditev trgov v sektorju sladkorja in zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Po vsakem opravljenem nadzoru se sestavi poročilo o nadzoru, ki vsebuje najmanj podatke iz petega odstavka 10. člena Uredbe 952/2006/ES.
(3) Če carinski organ ob nadzoru ugotovi nepravilnosti, naloži z odločbo zadevnemu odobrenemu proizvajalcu sladkorja sankcije v skladu z določbami 11. člena Uredbe 952/2006/ES.
(4) O opravljenih nadzorih pošlje carinski organ ministrstvu do 25. marca po zadevnem tržnem letu poročilo z navedbo števila pregledov, ugotovljenih nepravilnosti, sankcij in nadaljnjih ukrepov.
9. člen
(sporočanje Komisiji)
Ministrstvo poroča Komisiji v skladu z 12. členom Uredbe 952/2006/ES.
10. člen
(industrijska uporaba)
Pristojni organ za odobritev izvajalca predelave v skladu s 17. členom Uredbe 318/2006/ES in 5. členom Uredbe 967/2006/ES ter za izvajanje določil poglavja III Uredbe 967/2006/ES je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
11. člen
(zahtevek za odobritev predelovalca)
(1) Zahtevek za odobritev predelovalca industrijskega sladkorja mora izvajalec predelave poslati na agencijo.
(2) Zahtevek za odobritev mora vsebovati podatke, ki jih določa drugi odstavek 5. člena Uredbe 967/2006/ES.
(3) Zahtevku mora biti priložena izjava, ki potrjuje, da se izvajalec obvezuje izvajati oziroma omogočiti ukrepe, ki so predpisani v točkah (a), (b) in (c) prvega odstavka 5. člena Uredbe 967/2006/ES.
(4) V zahtevku je za vsak proizvod treba navesti:
- oznako kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: KN),
- podatke o aktivni učinkovini in namenu uporabe končnega proizvoda v primeru farmacevtskih proizvodov,
- druge podatke, ki so potrebni za pravilno uvrstitev proizvoda v KN.
(5) Če gre za farmacevtske proizvode, je treba zahtevku priložiti navodilo za uporabo končnega proizvoda.
12. člen
(odobritev predelovalca)
(1) Če je zahtevek popoln in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, agencija izda odločbo o odobritvi predelovalca industrijskega sladkorja v enega ali več točno določenih proizvodov.
(2) Pred izdajo odločbe o odobritvi pridobi agencija izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj zahtevka za odobritev registriran za dejavnost, ki jo je navedel v zahtevku, in mnenje Generalnega carinskega urada o pravilnosti uvrstitve proizvoda v KN.
13. člen
(vodenje evidenc)
(1) Predelovalec mora voditi evidenco podatkov, ki jih predpisuje 11. člen Uredbe 967/2006/ES.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka mora omogočati sledljivost dobavljenih surovin.
14. člen
(obveznosti predelovalca)
(1) Predelovalec mora agenciji takoj po vsaki dobavi v okviru dobavne pogodbe poslati kopijo dobavnice, ki jo je dolžan ob dobavi poslati proizvajalcu, ki mu sladkor dobavi v okviru dobavne pogodbe iz 6. člena Uredbe 967/2006/ES.
(2) Predelovalec mora agenciji v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 967/2006/ES v petem mesecu po vsaki dobavi poslati izjavo o količini porabljenih industrijskih surovin in dobavno pogodbo iz 6. člena Uredbe 967/2006/ES. Izjavi mora biti priložen računalniški izpis evidenc o količinah ob koncu proizvodnega procesa zadevnih proizvodov.
(3) Če predelovalec ne predloži dokazila iz prejšnjega odstavka v predpisanem roku, agencija odloči o sankcijah, ki so predpisane v tretjem oziroma četrtem odstavku 9. člena Uredbe 967/2006/ES.
15. člen
(proizvodno nadomestilo)
Pristojni organ za dodeljevanje proizvodnega nadomestila v primeru uporabe tretjega odstavka 13. člena Uredbe 318/2006/ES je agencija.
16. člen
(pregledi in sankcije)
Preglede pri predelovalcih v skladu z 12. členom in sankcije v skladu s 13. členom Uredbe 967/2006/ES izvaja agencija.
17. člen
(prenos presežnega sladkorja)
(1) Vsak odobreni proizvajalec sladkorja, ki se v skladu s 14. členom Uredbe 318/2006/ES odloči za prenos proizvodnje, ki presega njegovo kvoto, mora o tem za trsni sladkor obvestiti agencijo in carinski organ do 25. junija, o prenosu pesnega sladkorja pa do 14. aprila tekočega tržnega leta.
(2) Obvestilu o prenosu je treba priložiti izjavo, da bodo zadevne količine sladkorja uskladiščili na svoje stroške do konca tržnega leta.
18. člen
(dajatev za presežek)
Carinski organ proizvajalcu sladkorja v skladu s 15. členom Uredbe 318/2006/ES ter v skladu s Poglavjem II Uredbe 967/2006/ES določi z odločbo znesek za presežek, ki ga mora plačati v primeru proizvodnje presežnega sladkorja.
19. člen
(zasebno skladiščenje in intervencija)
Za izvajanje zasebnega skladiščenja in intervencijski odkup sladkorja v skladu z določbami 18. člena Uredbe 318/2006/ES in določbami Poglavja VI Uredbe 952/2006/ES je pristojna agencija.
20. člen
(uvoz, izvoz in preferencialni sporazumi)
Za izvajanje podrobnih pravil glede trgovine s tretjimi državami, predpisanih z Uredbo 951/2006/ES, in podrobnih pravil za izvajanje uvoza, prečiščenje proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov, predpisanih z Uredbo 950/2006/ES, je pristojna agencija.
21. člen
(prehodna določba)
Proizvajalec sladkorja, ki je odobren na podlagi Uredbe o dodelitvi kvote in odobritvi proizvajalcev sladkorja (Uradni list RS, št. 65/06), mora v roku 15 dni po uveljavitvi te uredbe ministrstvu in carinskemu organu poslati pisno izjavo, s katero se zaveže, da bo izvajal oziroma omogočil izvajanje določil prvega odstavka 8. člena Uredbe 952/2006/ES.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov za sladkor (Uradni list RS, št. 77/04) in Uredba o dodelitvi kvote in odobritvi proizvajalcev sladkorja (Uradni list RS, št. 65/06).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2007/7
Ljubljana, dne 25. januarja 2007
EVA 2006-2311-0126
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost