Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

430. Program priprave prostorskega reda Občine Tabor, stran 1009.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr. in 58703 - ZZK-1) in 7. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je župan Občine Tabor dne 18. 1. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskega reda Občine Tabor
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega reda Občine Tabor
a) Župan Občine Tabor je dne 5. 5. 2005 sprejel program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Tabor, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56, 10. 6. 2005. Glede na to, da Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr.; v nadaljevanju: ZUreP-1) omogoča sočasnost priprave prostorskih aktov za isto prostorsko ureditev (ZUreP-1, 22. člen) ter glede na priporočila Ministrstva za okolje in prostor občinam, da naj pričnejo pripravljati strategije prostorskega razvoja in prostorske rede občin istočasno in načrtujejo njihov sočasni sprejem (dopis Ministrstva za okolje in prostor, številka: 350-01-1/2004, datum: 5. 1. 2004), se je Občina Tabor odločila, da formalno prične tudi s pripravo prostorskega reda občine ter v največji možni meri sočasno vodi postopek za izdelavo in sprejem strategije prostorskega razvoja Občine Tabor (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskega reda Občine Tabor (v nadaljevanju: PRO).
b) S PRO bo nadomeščena vsebina prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02) in vsebina prostorskih ureditvenih pogojev za območje Tabor (Uradni list RS, št. 118/03), ki določajo merila in pogoje za posege v prostor. ZUreP-1 namreč z dnem 20. 7. 2007 razveljavlja vse občinske prostorske akte, sprejete v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja. Te bo Občina Tabor med drugim nadomestila s PRO, ki predstavlja temeljni izvedbeni prostorski akt občine, ki z uvedbo meril in pogojev za urejanje prostora zagotavlja izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
c) Pravna podlaga za pripravo PRO je dana v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek) in njegovih podzakonskih aktih, predvsem v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) ter s sprejemom Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
2. Predmet in programska izhodišča PRO
a) Občina Tabor bo s PRO določila območja namenske rabe prostora, merila in pogoje ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov. Občina bo v PRO sledila ciljem prostorskega razvoja, opredeljenim v SPRO, ki določa prostorski razvoj na strateški ravni. Glede na njihovo prioriteto bodo v PRO nato dani pogoji za izvedbo predvsem naslednjih načrtovanih ureditev:
- gradnja nove obrtno poslovne cone ob regionalni cesti Ljubljana-Celje, predvidoma južno od prometnice, in sicer med obstoječim zametkom obrtne cone (Mizarstvo Kugler) ter vzhodno občinsko mejo, ter določitve faznosti izgradnje nove obrtno poslovne cone, predvidoma od vzhoda proti zahodu,
- določitev poselitvenih območij, kamor se usmerja nova poselitev, in sicer predvsem za naselja Tabor, Ojstriška vas, Pondor, Loke, Kapla in Črni Vrh,
- določitev območja avtohtone razpršene poselitve, ki se kot taka ohranja, in sicer predvsem za širše območje naselij Miklavž pri Taboru, Loke in Črni Vrh,
- razvoj poselitve v območju naselja Ojstriška vas v skladu z zagotovitvijo ukrepov za poplavno varnost naselja,
- umestitev objektov, namenjenih bivanju starejših občanov, predvidoma v južnem delu naselja Tabor, v povezavi z novo enostanovanjsko gradnjo (predvideno območje na parc. št. 1123/1, 997/1, 997/13, 997/3, 997/4, 998, k.o. Ojstriška vas),
- določitev območij za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov na območju vodotoka Konjščice,
- zagotovitev prostorskih možnosti za umestitev manjšega konjeniškega centra v občini,
- proučitev možnosti za umestitev »vikend območja« v širšem območju naselja Miklavž pri Taboru,
- sprememba osnovne namenske rabe iz gozda v kmetijska zemljišča južno od občinskega lokacijskega načrta Pondor, in sicer v pasu min. 25 m, dolžina pribl. 500 m (predvideno območje na parc. št. 1595/4, 1596/12, 1596/13, 1596/15, 1596/17, 1596/19, 1596/20, 1596/21, 1596/22, 1596/23, 1596/24, 1596/26, 1596/7, 1596/9, 1658/3, k.o. Ojstriška vas),
- zagotovitve možnosti turističnega razvoja na območju Posavskega hribovja v povezavi s sosednjimi občinami Prebold, Zagorje in Trbovlje, in sicer v projektu Povezovalna cestna infrastruktura Zasavskega hribovja,
- proučitev možnosti ureditve namakalnega sistema v severnem delu občine, in sicer kot del ureditve celotnega namakalnega sistema Spodnje Savinjske doline ter
- usmerjanje prostorskega razvoja izven območij varovanj in njihovih vplivnih območij skladno z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04).
b) Izhodišča za pripravo PRO bodo strokovne podlage iz 5. točke tega programa priprave ter digitalizirane in v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) izdelane prostorske sestavine, ki bodo uporabljene kot eno izmed izhodišč za določitev namenske rabe v prostoru.
3. Ureditveno območje PRO
S PRO bo Občina Tabor določila območja namenske rabe prostora, merila in pogoje za urejanje prostora, členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti in merila in pogoji za varovanje prostora ter ukrepe za izvajanje PRO za celotno območje Občine Tabor.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO
a) Pripravljavec PRO je Občina Tabor (v nadaljevanju: pripravljavec).
b) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave PRO podati smernice in strokovne podlage za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu PRO pa mnenje so:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- Direktorat za kmetijstvo
- Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
- Ministrstvo za okolje in prostor:
- Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj
- Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
- Direktorat za okolje, Sektor za vode
- Direktorat za okolje, Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
- Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
- Agencija RS za okolje, Urad za okolje
- Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave
- Agencija RS za okolje, OE Celje
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za promet:
- Direktorat za ceste
- Direktorat za železnice
- Direktorat za letalstvo
- Direktorat za pomorstvo
- Direkcija RS za ceste, Izp. Celje
- Ministrstvo za gospodarstvo:
- Direktorat za notranji trg
- Direktorat za energijo
- Ministrstvo za informacijsko družbo
- Ministrstvo za zdravje:
- področje za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti
- Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje
- Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
- Ministrstvo za obrambo:
- Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izp. Celje
- Uprava za obrambo, Celje
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Agencija RS za regionalni razvoj
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
- ELES Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana
- Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje
- Javno komunalno podjetje Žalec JKP
- Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje
- Telmach d.o.o., Družba za komunikacijske storitve
- Geoplin d.o.o., Ljubljana
- NIVO Gradnje in ekologija d.d., Celje
- Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje
- Vzdrževanje in obnova cest d.d., Celje
- Občina Tabor - področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva, družbene javne infrastrukture lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, druge infrastrukture lokalnega pomena.
c) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO, so:
- Občinski svet Občine Tabor,
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami občinskega sveta Občine Tabor,
- Župan Občine Tabor,
- Strokovne službe občinske uprave Občine Tabor,
- Zunanji strokovni sodelavci
d) O pripravi PRO pripravljavec obvesti sosednje občine, in sicer Občine Vransko, Braslovče, Prebold, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Te občine lahko v postopku priprave PRO dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
e) Kolikor se v postopku priprave PRO ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti v 4. točki tega programa priprave, se le-te pridobi tekom postopka.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
a) Pripravljavec zagotovi strokovne podlage pripravljavca. Za strokovne podlage PRO se štejejo že izdelane strokovne podlage za SPRO, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so pomembne za PRO.
Strokovne podlage pripravljavca vsebujejo najmanj:
- analizo stanja in teženj v prostoru,
- analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru in
- študijo ranljivosti prostora.
Del strokovnih podlag pripravljavca je predvsem temeljita analiza vseh veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev iz drugega odstavka 1. točke tega programa priprave, zlasti v delih, ki se nanašajo na merila in pogoje glede določanja velikosti gradbenih parcel, oblikovanja objektov, varstva kulturne dediščine in ohranjanja naravnih vrednot ter druga merila oziroma pogoji. Dosedanje rešitve se podrobneje prouči in po potrebi v skladu z zakonom ustrezno nadgradi.
b) Pripravljavec je tekom postopka priprave in sprejema SPRO zagotovil naslednje ključne strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo za nivo PRO:
- Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Tabor, URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, julij 2005 in november 2006 - 1. dopolnitev, št. proj. 05-10
- Ocena poplavne ogroženosti in predlog izboljšanja poplavne varnosti naselij Tabora in Ojstriške vasi zaradi visokih voda Konjščice, št. proj. 11/05, mag. Matija Marinček.
c) Pripravljavec razpolaga tudi z naslednjimi strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane pri pripravi prostorskih aktov pred uveljavitvijo ZUreP-1, in bodo smiselno upoštevane pri pripravi PRO:
- Posebne strokovne podlage za območje Občine Tabor, POPULUS, Prostorski inženiring, d.o.o., Ljubljana (št. načrta: 201-05-02), avtorji: Marinček Prosenc, D., Dirjec Meško, U., Kokalj, N. in Perčič, A.
d) Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora posredujejo posamezni nosilci urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, pri čemer morajo upoštevati raven podobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se pripravljavcu posredujejo v tiskani in digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
a) Pri izdelavi PRO se upoštevajo že izdelane strokovne podlage pripravljavca iz 5. točke tega programa priprave, izhodišča veljavnih prostorskih aktov na območju Občine Tabor, predvsem digitalizirane in v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) izdelane prostorske sestavine in prostorski ureditveni pogoji v skladu z drugim odstavkom 1. točke tega programa priprave, podatki o obstoječi gospodarski javni infrastrukturi, podatki o pravnih režimih, geodetski podatki in podlage iz 7. točke tega programa priprave, drugi podatki iz uradnih evidenc in drugi podatki nosilcev urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave ter ostalih.
b) Pripravljavec lahko pridobi tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave PRO ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitev o prostorskem razvoju občine.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Vse geodetske podlage, ki so potrebne za pripravo PRO, pridobi pripravljavec.
Potrebni geodetski podatki in geodetske podlage, ki bodo uporabljeni kot strokovna podlaga in kot podlaga za izdelavo kartografskega dela PRO, so naslednji: podatek prostorskih enot za naselja, mejo občine in meje katastrskih občin, topografski podatki o vodah, reliefu in cestah merila 1:25.000, grafični podatki katastra stavb, digitalni katastrski načrt z dne 24. 5. 2006, državna topografska karta merila 1:50.000, državna topografska karta merila 1:25.000, temeljni topografski načrti merila 1:5.000, digitalni ortofoto načrti. Vsi podatki se nanašajo na območje Občine Tabor.
Kolikor se v postopku priprave PRO ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi druge geodetske podatke, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom postopka.
8. Celovita presoja vplivov PRO na okolje po Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in 36/06, v nadaljevanju: ZVO) in Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju: ZON)
Skladno s spremembami ZVO (40. člen, Uradni list RS, št. 36/06) se je Občina Tabor odločila, da formalno pristopi k pripravi in sprejemu PRO, z vlogo pa o tem obvesti Ministrstvo za okolje in prostor naknadno v fazi priprave PRO, ko bo znana vsebina in raven natančnosti, s katero bo PRO izdelan, vključno z ustreznim kartografskim prikazom določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki ga PRO zajema.
Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo Občino Tabor seznanilo, da je v postopku sprejemanja PRO treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje in da mora za njegovo izvedbo pripravljavec PRO zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša in revizijo okoljskega poročila, bo Občina Tabor k postopku celovite presoje vplivov na okolje pristopila naknadno.
9. Rok za pripravo PRO oziroma njegovih posameznih faz in rok za smernice za načrtovanje iz 29. člena ZUreP-1, če je dopusten daljši od 30 dni
Postopek PRO bo do 2. prostorske konference potekal samostojno, od 2. prostorske konference dalje pa bosta postopka za izdelavo in sprejem SPRO in PRO v skladu s prvim odstavkom 1. točke tega programa priprave potekala v največji možni meri sočasno. Priprava PRO bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
Prva prostorska konferenca
- Pripravljavec je do sprejema tega programa priprave v skladu z 28. členom ZUreP-1 in namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesi združenj ter organizirane javnosti glede priprave PRO že izvedel 1. prostorsko konferenco in izbral načrtovalca PRO z javnim naročilom. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljalec v skladu z ZUreP-1 objavil v javnih medijih in na krajevno običajen način.
Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
- Po sprejemu tega programa priprave pripravljavec pridobi geodetske podlage in druge podatke ter skupaj z načrtovalcem pristopi k dopolnitvi strokovnih podlag pripravljavca.
- Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca posredujejo smernice za načrtovanje. Hkrati s pozivom jim pripravljavec posreduje tudi ta program priprave.
- Po izteku roka za pridobitev smernic načrtovalec dopolni strokovne podlage.
- Načrtovalec in pripravljavec pripravita predlog PRO. Pripravljavec obravnava predlog PRO na občinskem svetu.
Druga prostorska konferenca
- Pripravljavec skliče zbor 2. prostorske konference.
- Glede na pridobljene predloge, pripombe in priporočila, dane na občinskem svetu in 2. prostorski konferenci, načrtovalec in pripravljavec dopolnita predlog PRO.
Javna razgrnitev in obravnava PRO
- Najmanj 14 dni po izvedbi 2. prostorski konferenci pripravljavec s sklepom javno razgrne predlog PRO. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga PRO.
- Pripravljavec po javni razgrnitvi predloga PRO ob upoštevanju strokovnih stališč načrtovalca, zavzame stališča do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve.
- Načrtovalec dopolni predlog PRO v skladu s stališči do pripomb in predlogov iz prejšnje alineje.
- Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca posredujejo mnenja k dopolnjenemu predlogu PRO.
Sprejem akta
- Pripravljavec izvede obravnavo dopolnjenega predloga PRO na občinskem svetu po pridobitvi mnenj nosilcev. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference.
- Občinski svet sprejme dopolnjen predlog PRO z odlokom.
Potrditev in objava akta
- Pred objavo odloka o PRO pripravljavec pošlje PRO ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države.
- Potrjen odlok o PRO pripravljavec objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Podaljšanje roka
- Roki za pripravo PRO, predvideni v tem programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
Sprememba zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja
- V primeru spremembe zakonodaje se novi zakonodaji ustrezno prilagodi postopek in vsebina priprave in sprejemanja PRO, kolikor se presodi, da je to smiselno in ekonomično.
10. Obveznosti v zvezi s financiranjem PRO
Sredstva za izdelavo in sprejem PRO, vključno s sredstvi za izdelavo strokovnih podlag pripravljavca, geodetskimi podlagami in morebitno celovito presojo vplivov PRO na okolje, zagotovi pripravljavec vsakoletno v proračunu.
Sredstva, potrebna za izdelavo zakonsko predpisanih strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, zagotovijo nosilci iz lastnih proračunskih sredstev.
11. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Tabor, dne 18. januarja 2007
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost