Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

423. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP – za območje Škalce – poseg št. 13 (vinotoč), stran 992.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 3. redni seji dne 25. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP - za območje Škalce - poseg št. 13 (vinotoč)
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice sprejmejo tekstualne spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice - za območje Škalce, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/1996. Postopek sprememb in dopolnitev je potekal po skrajšanem postopku skladno s programom priprave, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/06, in obravnava objekt št. 13 - vinotoč.
2. člen
Spremembe in dopolnitve so pripravljene v tekstualni obliki z grafično prilogo, ki jo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., s št. naloge 05/06-PUP/SP in je sestavni del odloka. Nanašajo se na območje parc. št. 1358/1 in 1352-del k.o. Škalce in obravnava objekt št. 13 (vinotoč).
3. člen
Spremeni oziroma dopolni se 9. člen Odloka, kjer se v odstavku c) Za objekte 5, 7, 8, 13, 14, 15 in 16 je dovoljeno: pod posegi: spremeni oziroma zamenja druga alineja z naslednjim tekstom.
- objekt št. 13 - vinotoč z gospodarskim objektom - se nadomesti z gradnjo novega objekta, ki obsega gradnjo vkopane kletne etaže (servis za gostinski objekt in potrebe golf igrišča, sanitarije in garderobe za potrebe golfa, restavracija …) velikosti do 1110 m2 in v pritlični etaži novo restavracijo s površino 240 m2 in na mestu gospodarskega objekta golf klub s površino 85 m2.
Z novo gradnjo objektov bi v ambientalno nevtralni kletni etaži zadovoljili potrebe in zahteve časa. V kletni etaži in pridobili do 1110 m2 sodobnih gostinsko turističnih površin, ki jih je mogoče oblikovati v mejah gradbene linije.
V kleti bo servis za gostinski objekt in potrebe golf igrišča, sanitarije in garderobe za potrebe golfa, restavracija, itd. … predvidoma z naslednjimi površinami:
recepcija golf kluba 60 m2 - 70 m2
garderobe ženske 30 m2 - 40 m2
garderobe moški 70 m2 - 100 m2
oprema za golf 60 m2 - 80 m2
prostor za pm. Vozila caddy 80 m2 - 100 m2
shramba vozičkov 20 m2 - 30 m2
shramba vozičkov 20 m2 - 30 m2
kuhinja 100 m2 - 120 m2
restavracija klet 40 m2
V pritličnem delu objektov bo:
golf klub 70 m2 - 100 m2
restavracija 100 m2 - 120 m2
Pomožni prostori in komunikacije obsegajo predvidoma do 40% predvidenih neto kvadratur.
- v pritlični etaži objekt 1 - restavracija s površino 240 m2 (18.50 m x 13.00 m ± 10%) - na mestu sedanjega vinotoča in
- v pritlični etaži objekt 2 - golf klub s površino 85 m2 (11.33 m x 7.50 m ± 10%) - na mestu gospodarskega objekta.
Vizualna podoba novih objektov v masah vzpostavlja prvotno stanje vidnega dela, ki ga povezuje ravna streha nad kletno etažo in predstavlja teraso oziroma gostinski vrt. Strešine nad pritlično etažo in njihovi nakloni so usklajeni s karakterističnimi nakloni okoliške ruralne arhitekture.
Končna podoba kompleksa bo z ohranitvijo horizontalnih in vertikalnih gabaritov obdržala tipološke značilnosti arhitekture neposrednega okolja Škalc.
Obstoječa parkirišča ob makadamski cesti se ohranijo v sedanji obliki. Dodatno se uredi parkirišče na delu parc. št. 1352 k.o. Škalce.
4. člen
Določila ostalih členov ostanejo nespremenjena.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0007/2006(131)
Slovenske Konjice, dne 25. januarja 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost