Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

412. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, stran 982.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US in 70/00), 8. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. redni seji dne 25. 1. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo nameni, za katere se dodeljujejo sredstva, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov oziroma projektov, ter postopek določitve meril za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Jesenice, ki jih predvideva proračun Občine Jesenice za tekoče leto (proračun).
Dodelitev sredstev za letni program športa ureja poseben pravilnik.
2. člen
(višina sredstev)
Višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti se določi s proračunom občine za posamezno leto.
II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
3. člen
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)
Sredstva so namenjena za naslednja področja:
A) Področje socialnega varstva
- preventivni projekti ter humanitarni projekti in programi
- dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost in jo tudi izvajajo;
- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov;
- izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke ter preventivnih programov za učence in dijake ter mladostnike;
- drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
B) Področje izobraževanja
- raziskovalne naloge;
- posebne akcije šol in
- izobraževalni projekti;
- dejavnost registriranih društev s področja izobraževanja in njihovih sekcij;
- raziskovalne naloge osnovnošolske in srednješolske populacije, ki obiskujejo šole v Občini Jesenice, ter študentov s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, vendar vse le v delu, ki presega šolske izobraževalne programe (obveznosti po šolskem programu);
- organiziranje občinskih, območnih, medobmočnih in državnih srečanj in prireditev s področja izobraževanja;
- izobraževalne projekte splošnega izobraževanja odraslih;
- izobraževalne projekte na področju dela z mladimi, ki prinašajo nova znanja in veščine, prispevajo k uveljavitvi in razvoju skupinskih oblik dela;
- projekti, ki se nanašajo na poskuse raziskovanja in spoznavanja zanimivih tem in problematik, ki se neposredno tičejo območja Občine Jesenice. Naslovi tem so vnaprej določeni z razpisom oziroma dogovorjeni s pristojnim oddelkom.
C) Področje kulture
- kulturni programi, ki so po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod
- kulturni projekti kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev
- projekti obnove nepremičnih kulturnih spomenikov
- obnova kulturnih spomenikov, ki jih je z odlokom razglasila občina, vendar samo v primeru, da pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovi, da je kulturni spomenik ogrožen in o tem izda pisno mnenje.
D) Nepredvidene potrebe s področja športa
- za pomoč ekipi ali posamezniku, ki je dosegel izredni uspeh in se uvrstil v višji rang tekmovanja,
- za organizacijo ali sodelovanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju, ki je pomembno za občino in sredstva niso zajeta v finančnem načrtu,
- za pomoč socialno šibkejšim športnikom, da se jim omogoči udeležba na pomembnih mednarodnih tekmovanjih.
Sredstva za isti namen se lahko dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem športnih programov le enkrat. Sredstva se lahko dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem športnih programov za posameznika v višini do 450 EUR, klubu oziroma društvu pa do višine 4500 EUR.
E) Druga področja, za katera so zagotovljena sredstva v proračunu in za katera je pristojni organ sprejel ustrezna merila.
4. člen
(postopek dodeljevanja)
Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, določenem s področno zakonodajo in področnimi predpisi ter v skladu s zakonodajo in predpisi s področja javnih financ.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
5. člen
(pogoji)
Pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:
- da imajo kandidati zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, navedenih v vlogi;
- da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe (kolikor ne kandidirajo prvič);
- da dodelitev sredstev dovoljujejo področni predpisi.
6. člen
Poleg pogojev, navedenih v 5. členu tega pravilnika, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pravne osebe:
- da imajo sedež in pretežno delujejo v Občini Jesenice
- da so registrirane za opravljanje programov na tistem področju, za katero vlagajo vlogo za dodelitev sredstev, ter da s svojimi dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
- da so registrirani in delujejo več kot eno leto;
- da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
- da imajo poleg ostalih splošnih pogojev urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot določajo predpisi o društvih (velja za društva).
Prva alinea prejšnjega odstavka ne velja za humanitarna, invalidska društva ter društva s področja vzgoje in izobraževanja, ki delujejo regijsko in imajo članstvo oziroma uporabnike tudi iz Občine Jesenice, kar izkazujejo z evidenco o članstvu oziroma o uporabnikih programa.
Fizične osebe:
- da imajo stalno bivališče v Občini Jesenice;
- da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference).
7. člen
Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da so:
- pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja
- pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu
- samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na javne kulturne programe.
Izvajalci kulturnih projektov pa so lahko:
- pravne osebe, ki niso javni zavodi oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi, in
- posamezniki.
Za izvajalca kulturnega projekta se šteje tudi lastnik oziroma upravljavec lokalno razglašenega nepremičnega kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.
8. člen
Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da imajo na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Jesenice pravico do sofinanciranja programa športa
- da imajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov športa v občini ter da izvršujejo vse obveznosti, določene s pogodbo.
9. člen
Ne glede na določbe 5. in 6. člena tega pravilnika se na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti ne smejo prijaviti javni zavodi, ki so posredni uporabniki občinskega proračuna Občine Jesenice (ki jih je ustanovila Občina Jesenice), razen za področje raziskovalnih nalog.
IV. POSTOPEK DOLOČITVE MERIL ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
10. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezno področje. Merila za dodeljevanje sredstev javnega razpisa oblikuje s strani župana imenovana strokovna komisija. Merila za dodeljevanje sredstev sprejme župan. Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev se merila ne smejo spremeniti. Višina sofinanciranja letnega programa in projektov se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje programov oziroma projektov.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati Pravilnik za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice (Uradni list RS, št. 3/01), Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 119/05), in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje s proračunom nepredvidenih potreb na področju športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 121/05).
12. člen
(veljavnost)
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-4/2007
Jesenice, dne 25. januarja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost