Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

396. Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave, stran 920.

Na podlagi 3.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 - uradno prečiščeno besedilo) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K
o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati institucija za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem besedilu: institucija), postopek imenovanja institucije in stroške postopka.
2. člen
(1) Institucija je pravna oseba, ki po predpisanem postopku ugotavlja skladnost igralne naprave s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami. Rezultat ugotavljanja skladnosti je razviden iz poročila o preizkusu igralne naprave, ki je listina o skladnosti posamezne igralne naprave z zahtevami, opredeljenimi v predpisih o igrah na srečo, ki opredeljuje njene ključne lastnosti in predstavlja podlago za izdajo dovoljenja za uporabo igralne naprave.
(2) Institucija iz prejšnjega odstavka izvaja tudi kontrolo izpolnjevanja tehničnih zahtev igralnih naprav v uporabi.
3. člen
Institucije, ki izpolnjujejo zahteve določene s tem pravilnikom, imenuje minister, pristojen za finance (v nadaljnjem besedilu: minister).
4. člen
Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati institucije, se nanašajo na:
- usposobljenost institucije za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki jim mora ustrezati igralna naprava in izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave,
- razpolaganje s strokovno usposobljenim osebjem in potrebno opremo,
- zagotavljanje neodvisnosti in nepristranosti,
- zagotavljanje poslovne tajnosti ter
- zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo.
5. člen
(1) Institucija mora imeti takšno upravno in organizacijsko strukturo, ki ji omogoča hitro odzivnost in intenzivno, vsaj tedensko delovno sodelovanje z Uradom RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) pri reševanju vseh zadev s področja izvajanja nadzora tehničnih lastnosti igralnih naprav. Institucija mora na pisno zahtevo nadzornega organa zagotoviti odzivnost takoj oziroma najkasneje v 24 urah po prejemu pisne zahteve. Za stalno komunikacijo z nadzornim organom mora institucija imenovati kontaktno osebo, ki je zaposlena pri instituciji.
(2) Kontaktna oseba iz prejšnjega odstavka mora biti pri vlagatelju zaposlena vsaj dve leti in mora poznati predpise, ki urejajo igre na srečo, splošni upravni postopek in interne postopke, ki se nanašajo na izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave, certificiranje, preskušanje in kontrolo igralnih naprav.
USPOSOBLJENOST INSTITUCIJE
6. člen
(1) Institucija mora biti usposobljena za ugotavljanje skladnosti tipa igralne naprave in sistema za prirejanje iger na srečo preko interneta ter kontrolo izpolnjevanja tehničnih zahtev posamezne igralne naprave in sistema za prirejanje iger na srečo preko interneta.
(2) Institucija mora biti organizirana kot certifikacijski organ za certificiranje proizvodov in izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 45011. V upravni strukturi mora imeti institucija najmanj tri ločene organe, in sicer organ, ki potrjuje politiko, postopke in nadzoruje delo certifikacijskega organa, organ, ki odloča o podelitvi certifikata in organ, ki obravnava pritožbe v zvezi s certificiranjem.
(3) Za kontrolo izpolnjevanja tehničnih zahtev igralne naprave v uporabi mora institucija izpolnjevati zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020, in sicer kot kontrolni organ tipa A.
(4) Obseg usposobljenosti za ugotavljanje skladnosti tipa s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami in kontrolo tehničnih zahtev mora vsebovati najmanj preverjanje funkcionalnih lastnosti igralne naprave, zaščito pred nepooblaščenimi posegi, naključnost oziroma verjetnost dobitka in primernost za vključitev v nadzorni informacijski sistem za vse vrste igralnih naprav.
(5) Institucija mora zagotoviti, da bo svoje delo opravljala skladno s predpisi, ki urejajo igre na srečo in internimi postopki, ki se nanašajo na izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave, certificiranje, preskušanje in kontrolo igralnih naprav.
RAZPOLAGANJE S STROKOVNO USPOSOBLJENIM OSEBJEM IN POTREBNO OPREMO
7. člen
(1) Institucija mora redno zaposlovati najmanj štiri strokovnjake s področja kontrole, preskušanja in certificiranja proizvodov, od tega najmanj dva z najmanj VII. stopnjo izobrazbe naravoslovne ali tehnične smeri in z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju preskušanja tehničnih lastnosti igralnih naprav.
(2) Institucija mora razpolagati z dovolj velikimi in primerno varovanimi delovnimi prostori in opremo, ki ji omogoča, da pravilno izvaja administrativne in tehnične naloge, povezane s preskušanjem, certificiranjem in kontrolo igralne naprave.
(3) Strokovno osebje, ki je odgovorno za preskušanje in kontrolo igralne naprave, mora imeti naslednja znanja in izkušnje:
- splošno poznavanje elektronskih sklopov, strojne računalniške opreme in namenskih procesorskih sistemov, kar se dokazuje z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo študija elektrotehnike na smereh elektronika, avtomatika, telekomunikacije ipd. in delovnimi izkušnjami,
- znanje o programiranju v programskem jeziku C in C++, poznavanje prevajalnikov in razvojnih okolij v operacijskih sistemih MS Windows, Linux/Unix in DOS, poznavanje standardnih komunikacijskih protokolov in vmesnikov (npr. internetni, mrežni, serijski, paralelni ipd.), izkušnje z relacijskimi podatkovnimi bazami, podatkovnimi strežniki in skladišči, izkušnje z zagotavljanjem varnosti informacij in prenosa podatkov, kar se dokazuje z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo računalniške ali druge tehnične izobrazbe in z delovnimi izkušnjami,
- s področja statistične analize in preskusov, kar se dokazuje z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo iz naravoslovnih ali tehničnih ved in delovnimi izkušnjami,
- iz matematične analize s poudarkom na kombinatoriki, izkušnje z uporabo programskih paketov za matematično analizo, kar se dokazuje z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo naravoslovne usmeritve in delovnimi izkušnjami,
- s postopki certificiranja, preskušanja in kontrole proizvodov, kar se dokazuje z delovnimi izkušnjami.
8. člen
(1) Institucija mora biti usposobljena in imeti svoje preskuševalne laboratorije za izvajanje najmanj naslednjih preskusov:
- naključnosti,
- deleža vračanja z matematično analizo pravil igre in plačilne tabele, s programi za simulacijo igre in z avtomatskim igranjem,
- programske opreme, vključno z analizo izvorne kode, strojno in programsko emulacijo, prevajanjem in avtentikacijo binarnih datotek,
- vplačilnih in izplačilnih enot in z njimi povezanih nadzornih sistemov,
- preverjanja obračunskega modela igralne naprave, vključno s preverjanjem delovanja zahtevanih števcev,
- vključljivosti igralne naprave v nadzorni informacijski sistem, vključno z neodvisnim preskušanjem komunikacijskih protokolov,
- sistemov zaščite podatkov ob napakah, vključno, z izgubo napajanja,
- sistemov varovanja igralne naprave pred nepooblaščenimi dostopi in spreminjanjem nadzorovanih parametrov,
- poteka igre, vključno s pravili in korektnostjo podatkov, ki so na voljo igralcu,
- nadgradenj s progresivnimi sistemi.
(2) Institucija mora biti usposobljena izvesti vse potrebne certifikacijske postopke iz obsega preskušanj iz prejšnjega odstavka in iz obsega preskušanj mehanskih in snovnih lastnosti igralnih naprav, njihove električne varnosti in elektromagnetne združljivosti.
9. člen
Institucija mora ločeno za igralne avtomate, žrebalne naprave in igralne mize v internih navodilih za delo opredeliti postopke preverjanja tehničnih zahtev, preskuševalni laboratoriji pa morajo izpolnjevati zahteve iz standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za navedeni obseg preskusov.
10. člen
(1) Institucija mora za vse preskuse, izvedene v svojih laboratorijih, poleg ostalih zapisov o izvedenih preskusih hraniti tudi naslednje podatke:
- opis postopka, celoten vzorec izidov igre, na katerem so bili opravljeni statistični preskusi naključnosti in rezultati teh preskusov,
- plačilne tabele s preračuni deleža vračanja, oziroma zapise o uporabljenih orodjih in rezultate preskusov, če so bili deleži vračanja preskušeni na drugačen način,
- izvorno kodo programske opreme, prevajalnike in njihove konfiguracije, prevedeno izvršno kodo.
(2) Institucija lahko del jasno opredeljenih nalog odda podpogodbeniku - preskuševalnemu laboratoriju, če le-ta lahko izkaže usposobljenost za izpolnjevanje predpisanih zahtev. Oddane naloge morajo dopolnjevati aktivnosti, ki jih opravlja institucija in z njimi tvoriti nedeljivo celoto. Institucija je dolžna ugotoviti usposobljenost podpogodbenika, o tem voditi zapise in prevzeti popolno odgovornost za njegovo izvedeno delo ter voditi evidenco podpogodbenikov in nalog, ki jim jih je oddala.
(3) Dogovor o sodelovanju institucije s podpogodbenim laboratorijem mora vsebovati tudi obvezo, da bo v primeru naknadno ugotovljenih neskladnosti ali napak v delovanju igralne naprave na zahtevo institucije, laboratorij dal na razpolago vse zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka, ali izvedel vse potrebne preiskave.
ZAGOTAVLJANJE NEODVISNOSTI IN NEPRISTRANOSTI
11. člen
(1) Institucija mora biti neodvisna in nepristrana v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, ki so neposredno ali posredno povezane z igralnimi napravami, za katere institucija izdaja poročila o preizkusu.
(2) Institucija in njeno osebje ne sme biti načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, vzdrževalec igralnih naprav ali njihov pooblaščeni zastopnik. Prav tako ne sme biti neposredno ali posredno vključena v načrtovanje, izdelavo, trženje ali vzdrževanje igralnih naprav, kar ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in institucijo. Institucija tudi ne sme biti neposredno ali posredno vključena v prirejanje klasičnih ali posebnih iger na srečo.
ZAGOTAVLJANJE POSLOVNE TAJNOSTI
12. člen
Osebje institucije mora varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih pridobi med opravljanjem nalog v zvezi z izdajo poročil o preizkusu igralne naprave.
ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI
13. člen
Institucija mora imeti sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti za dejavnosti preskušanja, certificiranja in kontrole igralnih naprav. Zavarovalna vsota mora znašati vsaj 1.000.000 evrov.
POSTOPEK IMENOVANJA INSTITUCIJE
14. člen
(1) Postopek imenovanja institucije se začne z vložitvijo njene zahteve za opravljanje nalog, ki se nanašajo na preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki jim mora ustrezati igralna naprava in na izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave.
(2) Zahteva se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Minister odloči o imenovanju v treh mesecih po prejemu popolne zahteve na podlagi preverjanja usposobljenosti institucije. Imenovanje se izda za dve leti in ga je mogoče večkrat podaljšati, vsakokrat za dve leti.
(4) Vložnikovo usposobljenost za imenovanje institucije se ugotavlja predvsem na podlagi listin, ki jih je vložnik predložil v skladu s 15. členom tega pravilnika. Po pregledu prejete zahteve se oceni ali je treba razpisati ogled in ustno obravnavo na sedežu vložnika ali na drugih lokacijah, kjer se izvajajo dejavnosti vložnika zahteve in izvesti druge dokaze.
(5) V postopku imenovanja institucije se preveri zlasti:
- poznavanje zahtev predpisov, ki urejajo igre na srečo,
- organiziranost institucije za varno hranjenje podatkov, zagotavljanje njihove zaupnosti in nadzora dostopov v prostore,
- sposobnost institucije za izvedbo nalog v okviru zahtevanih odzivnih časov in komunikacijo z nadzornim organom,
- sposobnost za izvajanje nalog institucije in izpolnjevanje dolžnosti, ki so določene v 17. do 21. členu tega pravilnika.
15. člen
Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati:
- splošne podatke (ime oziroma firmo in sedež, pravno organizacijsko obliko, organizacijsko strukturo z opisom medsebojnih razmerij posameznih organizacijskih enot);
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če gre za tujo osebo;
- načrt lokacije in opis prostorskih zmogljivosti s posebnim poudarkom na zagotavljanju zaščite pred nepooblaščenim dostopom in varovanjem zaupnih podatkov;
- izjavo o podpogodbenikih iz 10. člena tega pravilnika in dokazila o njihovi usposobljenosti, če zmogljivosti podpogodbenika dopolnjujejo preskusne zmogljivosti institucije iz obsega preskušanj mehanskih in snovnih lastnosti igralnih naprav, njihove električne varnosti in elektromagnetne združljivosti;
- interna navodila o postopkih preverjanja tehničnih zahtev, ločeno za igralne avtomate, igralne mize, žrebalne naprave in sisteme za prirejanje iger na srečo preko interneta ter korespondenčno tabelo med posameznimi tehničnimi zahtevami za igralne naprave, navedenimi v predpisih, ki urejajo igre na srečo in tehničnimi postopki;
- interni akt o postopku izdaje certifikatov za igralne naprave, vključno s postopkom njegove razveljavitve ali nadomestitve;
- interni akt o postopku izvajanja kontrole igralnih naprav, ločeno za igralne avtomate, igralne mize, žrebalne naprave in sisteme za prirejanje iger na srečo preko interneta;
- interni akt o postopku izdaje, razveljavitve in nadomestitve poročila o preizkusu igralne naprave;
- seznam tehničnega in administrativnega osebja, ki izvaja naloge, povezane z izdajo poročila o preizkusu igralne naprave, z navedbo funkcije, formalne izobrazbe in predhodnih zaposlitev, izkušenj v povezavi s postopki preskušanja, certificiranja in kontrole igralnih naprav z navedbo vseh izvedenih funkcionalnih izobraževanj;
- veljavno polico za zavarovanje poklicne odgovornosti za dejavnosti preskušanja, certificiranja in kontrole igralnih naprav;
- interne akte o varovanju poslovne skrivnosti;
- akreditacijsko listino za certifikacijski organ institucije, ki jo na podlagi izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN 45011 izda Slovenska akreditacija ali drug akreditacijski organ, ki je podpisnik večstranskega sporazuma za akreditiranje organov za certificiranje proizvodov znotraj Evropske akreditacije, pri čemer mora tehnični obseg akreditacije, naveden v prilogi akreditacijske listine, vsebovati tudi nedvoumen sklic na predpise, ki urejajo igre na srečo;
- akreditacijsko listino za kontrolni organ institucije, ki jo na podlagi izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020 izda Slovenska akreditacija ali drug akreditacijski organ, ki je podpisnik večstranskega sporazuma za akreditiranje kontrolnih organov znotraj Evropske akreditacije, pri čemer se mora tehnični obseg akreditacije, naveden v prilogi akreditacijske listine, nanašati na kontrolo posamezne igralne naprave in mora vsebovati tudi nedvoumen sklic na predpise, ki urejajo igre na srečo;
- akreditacijsko listino za preskusni laboratorij institucije, ki jo na podlagi izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025 izda Slovenska akreditacija ali drug akreditacijski organ, ki je podpisnik večstranskega sporazuma za akreditiranje preskuševalnih laboratorijev znotraj Evropske akreditacije, pri čemer mora tehnični obseg akreditacije, naveden v prilogi akreditacijske listine, vsebovati tehnične postopke za vse vrste preskusov iz 8. člena tega pravilnika;
- podatke o kontaktni osebi iz 5. člena tega pravilnika in dokazila o njeni usposobljenosti (poznavanje predpisov, ki urejajo igre na srečo se dokazuje z izjavo vlagatelja, da je kontaktna oseba opravila interno izobraževanje z navedenega področja; poznavanje splošnega upravnega postopka se dokazuje s potrdilom o opravljenem izpitu iz splošnega upravnega postopka; poznavanje internih postopkov, ki se nanašajo na izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave, certificiranje in preskušanje igralnih naprav, se dokazuje z izjavo vodje certifikacijskega organa vložnika, da je kontaktna oseba opravila interno izobraževanje iz navedenega področja in dokazilom o dveletni delovni dobi pri vložniku);
- izjava vlagatelja o sposobnosti institucije za izvedbo nalog v okviru zahtevanih nadzornih časov in komunikacijo z nadzornim organom iz 5. člena tega pravilnika.
16. člen
Institucija lahko za podaljšanje imenovanja zaprosi najkasneje 3 mesece pred iztekom obdobja, za katero je bila imenovana. Vloga za podaljšanje imenovanja mora vsebovati podrobno poročilo o delu institucije za preteklo obdobje in vse spremenjene akte oziroma podatke iz prejšnjega člena.
NALOGE IN DOLŽNOSTI INSTITUCIJE
17. člen
Institucija je zavezana sodelovati z vlagateljem zahteve v procesu ugotavljanja skladnosti in mu na zahtevo omogočiti prisostvovanje pri izvedbi preskusov. V primeru pritiskov ali spodbud s strani vlagatelja zahteve, ki bi lahko vplivali na rezultat preskusov, lahko institucija prepreči vlagatelju zahteve za nadaljnje prisostvovanje pri izvedbi preskusov oziroma kontrole.
18. člen
(1) Institucija mora na svoji spletni strani javno objaviti postopek certificiranja igralnih naprav, postopek izdaje poročila o preizkusu igralne naprave, vlogo za ugotavljanje skladnosti igralne naprave, vlogo za izvedbo kontrole igralne naprave in navodilo za izpolnjevanje vloge.
(2) Institucija mora nadzirati izdane listine o skladnosti igralne naprave in jih preklicati v primeru naknadno ugotovljenih neskladnosti kot posledica skritih napak ali zlorab. Nadzor izdanih listin izvaja s kontrolo igralnih naprav v uporabi, z zbiranjem pritožb in z občasnim preverjanjem proizvodnega procesa igralnih naprav.
(3) Institucija mora na svoji spletni strani javno objaviti cenik stroškov ugotavljanja skladnosti, na katerega da soglasje nadzorni organ.
19. člen
(1) Institucija mora dokumentirati vse postopke za izdajo poročil o preizkusu igralne narave.
(2) Poleg kopij vseh izdanih poročil o preizkusu igralne naprave mora institucija voditi podatkovno bazo o vseh dogodkih za posamezno igralno napravo, ki vključuje vse redne kontrole zaradi posegov, nadgradenj kot tudi izredne kontrole, ki so bile opravljene na tej napravi.
(3) V postopku odobritve tipa igralne naprave institucija izda certifikat o ustreznosti tipa na osnovi popolne vloge in poročila o izvedenih tehničnih preskusih, iz katerih je mogoče ugotoviti skladnost tipa z zahtevami iz predpisov, ki urejajo igre na srečo. Institucija mora poleg kopije izdanega certifikata hraniti tudi vso dokumentacijo (vlogo, zapise, poročila, tehnično in drugo dokumentacijo), na podlagi katere je bil izdan certifikat.
(4) Institucija mora nadzirati izdane certifikate o ustreznosti igralne naprave in jih preklicati v primeru naknadno ugotovljenih neskladnosti kot posledica skritih napak ali zlorab. Nadzor izdanih listin izvaja s kontrolo igralnih naprav v uporabi, z zbiranjem pritožb in z občasnim preverjanjem proizvodnega procesa igralnih naprav.
(5) Institucija mora vso navedeno dokumentacijo, preskuševalni laboratorij pa vse zapise in podatke o izvedenih preskusih iz 10. člena tega pravilnika, hraniti najmanj 2 leti po zadnji uporabi igralne naprave na ozemlju Republike Slovenije.
20. člen
(1) Institucija mora nemudoma obvestiti ministrstvo o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost, obseg dejavnosti iz odločbe, s katero je bila imenovana za institucijo ali na izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika.
(2) Institucija mora nadzornemu organu omogočiti dostop do vse tehnične, poslovne in druge dokumentacije, ki je relevantna za ugotavljanje skladnosti igralnih naprav in mu mora na njegovo zahtevo omogočiti vstop v prostore, kjer to dejavnost izvaja, vpogled v opremo in prisostvovanje pri izvedbi vseh postopkov, ki jih izvaja. Predstavnik nadzornega organa ima pravico udeleževati se sej upravnega odbora certificiranja in komisije za pritožbe institucije.
(3) Če se pri izvajanju nadzora ugotovi, da institucija ne izpolnjuje zahtev iz tega pravilnika, minister na predlog nadzornega organa izda odločbo, s katerim instituciji naloži ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti.
(4) Institucija je dolžna v določenem roku obvestiti ministrstvo o izvršitvi ukrepov, določenih v odločbi iz prejšnjega odstavka.
(5) Če institucija ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku, izda minister odločbo o preklicu odločbe o imenovanju institucije.
21. člen
(1) Institucija mora nadzornemu organu poslati podatek o izdanem poročilu o preizkusu igralne naprave najkasneje v treh dneh po izdaji tega poročila.
(2) Institucija mora nadzornemu organu redno mesečno poročati o svojem delu, in sicer najkasneje do petega dne v mesecu za pretekli mesec. V mesečnem poročilu o delu morajo biti navedeni zaključeni certifikacijski postopki, opravljene kontrole, izdana poročila, pri kontrolah zaradi posega koncesionarja, navedena ocena upravičenosti posega, posebej pa navedene vse izredne kontrole, ugotovljene nepravilnosti in pritožbe.
STROŠKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
22. člen
(1) Stroške ugotavljanja skladnosti tipa za nove igralne naprave nosi vložnik zahteve za pridobitev certifikata o skladnosti tipa.
(2) Stroške kontrole pred prvo uporabo igralne naprave in redne kontrole nosi vložnik zahteve za izvedbo kontrole. Stroške izredne kontrole, ki jo odredi nadzorni organ, nosi koncesionar oziroma prireditelj, če je bila med nadzorom ugotovljena neskladnost.
(3) Stroški predstavljajo zbir stroškov posameznih nalog, ki jih je treba opraviti za ugotovitev skladnosti in se obračunavajo po ceniku iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za postopke, ki niso bili zaključeni do uveljavitve tega pravilnika, se uporabljajo določbe tega pravilnika.
24. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 45/02 in 57/05).
(2) Institucija, ki je bila imenovana na podlagi pravilnika iz prejšnjega odstavka, se mora prilagoditi določbam tega pravilnika najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-49/2007/1
Ljubljana, dne 9. januarja 2007
EVA 2006-1611-0143
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost