Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

395. Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva, stran 915.

Na podlagi dvanajstega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za oprostitev plačila oziroma vračilo plačane trošarine za energente, katerim je dodano biogorivo v skladu z enajstim odstavkom 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon), način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za odločanje o zahtevkih za oprostitev oziroma vračilo trošarine, način uveljavljanja oprostitve oziroma vračila trošarine, roke za predložitev zahtevka za vračilo trošarine in roke za vračilo trošarine.
2. člen
(način uveljavljanja pravice)
Upravičenec lahko uveljavlja pravico iz enajstega odstavka 54. člena Zakona po načelu oprostitve plačila ali po načelu vračila plačane trošarine.
3. člen
(oprostitev plačila trošarine za zavezanca)
(1) Če želi zavezanec uveljavljati oprostitev plačila trošarine, za davčno obdobje sam ugotovi trošarinsko obveznost in jo izkaže v obračunu trošarine. Obračun trošarine mora, ne glede na 43. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04 in 47/05), predložiti pristojnemu carinskemu organu na obrazcu za obračun TRO-BIO, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje v Prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(2) Zavezanec, ki energentom v trošarinskem skladišču v Sloveniji doda biogorivo ali zavezanec, ki prejema energente, katerim je bilo dodano biogorivo v trošarinskem skladišču v drugi državi članici Evropske unije, mora k obračunu priložiti naslednje dokumente:
- kopijo trošarinskega dokumenta, iz katerega je razvidna količina in vrsta dodanega biogoriva po tarifnih oznakah,
- izjavo imetnika trošarinskega skladišča o vrsti in količini dodanega biogoriva ter o načinu vmešavanja in
- ustrezen certifikat za biogorivo, ki mora biti izdan v skladu z zahtevami standarda SIST 45011, in na podlagi katerega proizvajalec goriv jamči za vsebnost biogoriv v gorivu, ali standardov serije EN za ugotavljanje vsebnosti biogoriv, oziroma drug ustrezen certifikat, ki je bil izdan po drugi metodi, kakor so tiste v standardih EN, če omogoča sledljivost skladno s standardom SIST EN ISO 17025 oziroma dokumentacijo, ki pošiljko spremlja in je določena v programu spremljanja in nadzorovanja vsebnosti biogoriv v gorivu, ki je določen za konkretno pravno osebo (proizvajalec, pridobitelj, uvoznik).
(3) Zavezanec mora v svojem knjigovodstvu hraniti podatke o dobavitelju posamezne pošiljke biogoriva ter o vrsti in količini biogoriva, za katero je bil oproščen plačila trošarine.
4. člen
(oprostitev plačila trošarine za nepooblaščenega prejemnika)
(1) Če želi nepooblaščeni prejemnik, ki prejema energente, katerim je bilo dodano biogorivo v trošarinskem skladišču v drugi državi članici Evropske unije, uveljavljati oprostitev plačila trošarine, mora ob najavi pošiljke nadzorni organ pisno seznaniti z namero uveljavljanja pravice. Hkrati z obračunom trošarine, ki ga predloži na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika, mora priložiti naslednje dokumente:
- kopijo trošarinskega dokumenta, iz katerega je razvidna količina in vrsta dodanega biogoriva po tarifnih oznakah,
- izjavo imetnika trošarinskega skladišča o vrsti in količini dodanega biogoriva ter o načinu vmešavanja in
- ustrezen certifikat za biogorivo, ki mora biti izdan v skladu z zahtevami standarda SIST 45011, in na podlagi katerega proizvajalec goriv jamči za vsebnost biogoriv v gorivu, ali standardov serije EN za ugotavljanje vsebnosti biogoriv, oziroma drug ustrezen certifikat, ki je bil izdan po drugi metodi, kakor so tiste v standardih EN, če omogoča sledljivost skladno s standardom SIST EN ISO 17025, oziroma dokumentacijo, ki pošiljko spremlja in je določena v programu spremljanja in nadzorovanja vsebnosti biogoriv v gorivu, ki je določen za konkretno pravno osebo (proizvajalec, pridobitelj, uvoznik).
(2) Instrument zavarovanja, ki ga nepooblaščeni prejemnik iz prejšnjega odstavka predloži carinskemu organu v skladu z 29.b členom oziroma 35.b členom Zakona, velja za ustreznega, če je mogoče z njim zavarovati celotni znesek trošarine na energente, kakršnega bi moral plačati, če ne bi uveljavil oprostitve plačila trošarine.
(3) Nepooblaščeni prejemnik mora v svojem knjigovodstvu hraniti podatke o dobavitelju posamezne pošiljke in o količini in vrsti biogoriva, za katero je bil oproščen plačila trošarine ter druge podatke, potrebne za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem trošarine.
5. člen
(oprostitev plačila trošarine za osebo, ki vnaša energente z že plačano trošarino)
(1) Če želi oseba uveljavljati oprostitev plačila trošarine za energente, katerim je bilo dodano biogorivo v trošarinskem skladišču v drugi državi članici Evropske unije, trošarina zanje pa je že bila plačana v drugi državi članici (v nadaljnjem besedilu: energenti z že plačano trošarino), mora ob najavi pošiljke nadzorni organ pisno seznaniti z namero uveljavljanja pravice. Hkrati z obračunom, ki ga izpolni na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika, mora priložiti naslednje dokumente:
- kopijo trošarinskega dokumenta, iz katerega je razvidna količina in vrsta dodanega biogoriva po tarifnih oznakah,
- izjavo imetnika trošarinskega skladišča o vrsti in količini dodanega biogoriva ter o načinu vmešavanja in
- ustrezen certifikat za biogorivo, ki mora biti izdan v skladu z zahtevami standarda SIST 45011, in na podlagi katerega proizvajalec goriv jamči za vsebnost biogoriv v gorivu, ali standardov serije EN za ugotavljanje vsebnosti biogoriv, oziroma drug ustrezen certifikat, ki je bil izdan po drugi metodi, kakor so tiste v standardih EN, če omogoča sledljivost skladno s standardom SIST EN ISO 17025 oziroma dokumentacijo, ki pošiljko spremlja in je določena v programu spremljanja in nadzorovanja vsebnosti biogoriv v gorivu, ki je določen za konkretno pravno osebo (proizvajalec, pridobitelj, uvoznik).
(2) Instrument zavarovanja, ki ga oseba iz prejšnjega odstavka predloži carinskemu organu v skladu z 8.a členom oziroma 35.b členom Zakona, velja za ustreznega, če je mogoče z njim zavarovati celotni znesek trošarine na energente, kakršnega bi morala plačati, če ne bi uveljavila oprostitve plačila trošarine.
(3) Oseba, ki vnaša energente z že plačano trošarino, mora v svojem knjigovodstvu hraniti podatke o dobavitelju posamezne pošiljke in o količini in vrsti biogoriva, za katero je uveljavila oprostitev plačila trošarine ter druge podatke, potrebne za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem trošarine.
6. člen
(oprostitev plačila trošarine za uvoznika)
(1) Če želi uvoznik, ki prejema energente, katerim je bilo dodano biogorivo v proizvodnem obratu zunaj Skupnosti, pri sprostitvi v prost promet uveljavljati oprostitev plačila trošarine, mora hkrati s carinsko deklaracijo, s katero se uveljavlja oprostitev plačila trošarine v skladu z enajstim odstavkom 54. člena Zakona, predložiti carinskemu organu naslednje dokumente:
- dokument, iz katerega je razvidna količina in vrsta dodanega biogoriva po tarifnih oznakah,
- izjavo pooblaščene osebe proizvodnega obrata, kjer je opravljeno mešanje energenta in biogoriva, o vrsti in količini dodanega biogoriva ter o načinu vmešavanja in
- ustrezen certifikat za biogorivo, ki mora biti izdan v skladu z zahtevami standarda SIST 45011, in na podlagi katerega proizvajalec goriv jamči za vsebnost biogoriv v gorivu, ali standardov serije EN za ugotavljanje vsebnosti biogoriv, oziroma drug ustrezen certifikat, ki je bil izdan po drugi metodi, kakor so tiste v standardih EN, če omogoča sledljivost skladno s standardom SIST EN ISO 17025 oziroma dokumentacijo, ki pošiljko spremlja in je določena v programu spremljanja in nadzorovanja vsebnosti biogoriv v gorivu, ki je določen za konkretno pravno osebo (proizvajalec, pridobitelj, uvoznik).
(2) Ne glede na to, da je uvoznik za prejete energente, katerim je bilo dodano biogorivo, uveljavljal oprostitev plačila trošarine ob sprostitvi v prosti promet po enotni upravni listini, je dolžan pristojnemu nadzornemu carinskemu organu predložiti obračun trošarine do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je uveljavljal oprostitev, in sicer na obrazcu TRO-BIO. Uvoznik izpolni obrazec v skladu z navodili za izpolnjevanje iz Priloge 1 tega pravilnika, razen podatkov o znesku trošarine za plačilo.
(3) Uvoznik mora v svojem knjigovodstvu hraniti podatke o dobavitelju posamezne pošiljke in o količini in vrsti biogoriva, za katero mu je bilo oproščeno plačilo trošarine, in druge podatke, potrebne za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem trošarine.
7. člen
(vračilo plačane trošarine)
(1) Če oseba iz 3. do 6. člena tega pravilnika uveljavlja pravico iz enajstega odstavka 54. člena Zakona po načelu vračila plačane trošarine, predloži pristojnemu carinskemu organu pisni zahtevek za vračilo trošarine in naslednje dokumente:
- dokument, iz katerega je razvidna količina in vrsta dodanega biogoriva po tarifnih oznakah,
- izjavo pooblaščene osebe proizvodnega obrata, kjer je opravljeno mešanje energenta in biogoriva, o vrsti in količini dodanega biogoriva ter o načinu vmešavanja,
- certifikat kakovosti, ki ga izda akreditirani laboratorij v skladu s standardi EN ISO/IEC 17025, in
- dokazilo o plačani trošarini.
(2) Pristojni carinski organ o vračilu že plačane trošarine odloči v roku 30 dni od vložitve popolne vloge.
(3) Vračilo trošarine se izplača na transakcijski račun v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba izvršljiva.
8. člen
(pristojni carinski organ)
(1) Zahtevek za oprostitev oziroma za vračilo trošarine se lahko vloži pri katerem koli carinskem organu.
(2) Za odločanje o oprostitvi plačila trošarine in o zahtevkih za vračilo trošarine je pristojen carinski organ, ki je krajevno pristojen po stalnem prebivališču oziroma sedežu upravičenca, razen za odločanje o oprostitvi plačila trošarine pri uvozu, ko je pristojen tisti carinski organ, kjer je vložena carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-153/2006-11
Ljubljana, dne 25. januarja 2007
EVA 2006-1611-0121
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost