Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

387. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi z ustanovitvijo sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja, stran 803.

Na podlagi 5. in 6. člena ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju ukrepov v zvezi z ustanovitvijo sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja
I. PODROČJE UPORABE IN ORGANI
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa pristojne organe in postopke izvajanja ukrepov sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja za izvajanje naslednjih uredb:
- Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2006, str. 42, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 320/2006/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (UL L št. 176 z dne 30. 6. 2006, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Uredba 968/2006/ES).
II. POMOČ ZA PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE
2. člen
(posvetovanje)
(1) Posvetovanje, predpisano v 2. členu Uredbe 968/2006/ES, se opravi na podlagi podrobnega časovnega razporeda in osnutka načrta prestrukturiranja, ki ga pripravi odobreni proizvajalec sladkorja, ki namerava v celoti oziroma delno opustiti kvoto.
(2) Vabila k posvetovanju razpošlje zadevni proizvajalec sladkorja. Priložiti mora osnutek načrta za prestrukturiranje in podroben dnevni red sestanka. Izvod vabila in priložene dokumente mora istočasno poslati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(odločitev države članice)
Ministrstvo najpozneje v roku petinštirideset dni po prejemu izvoda vabila za posvetovanje iz prejšnjega člena obvesti stranke, udeležene v načrtu prestrukturiranja, o svoji odločitvi glede točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 6. člena Uredbe 968/2006/ES.
4. člen
(prošnja za pomoč)
(1) Prošnjo za pomoč za prestrukturiranje, ki mora vsebovati vse dokumente in elemente, ki jih predpisuje 4. člen Uredbe 320/2006/ES, mora odobreni proizvajalec sladkorja poslati na ministrstvo do 31. januarja neposredno pred tržnim letom, v katerem bo kvota opuščena.
(2) Prošnja se lahko pošlje po pošti ali vloži neposredno na ministrstvu.
5. člen
(prejem prošnje za pomoč)
(1) Ministrstvo zabeleži datum in čas prejema prošnje za pomoč za prestrukturiranje.
(2) Prošnja za pomoč za prestrukturiranje se šteje za popolno, ko ministrstvo prejme vse elemente iz drugega in tretjega odstavka 4. člena Uredbe 320/2006/ES.
(3) Ministrstvo pošlje zadevnemu proizvajalcu potrdilo o prejemu z navedbo datuma in časa vložitve popolne prošnje za pomoč za prestrukturiranje v petih delovnih dneh od dne, ko se prošnja šteje za popolno.
(4) Če prošnja za pomoč ni popolna, jo ministrstvo v petih delovnih dneh po prejemu vrne prosilcu in navede pogoje, ki niso izpolnjeni.
(5) Ministrstvo v skladu s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 968/2006/ES obvesti Komisijo o prejemu popolne prošnje za pomoč.
6. člen
(upravičenost do pomoči)
(1) Ministrstvo odloči o upravičenosti prošnje za pomoč za prestrukturiranje in o svoji odločitvi obvesti vlagatelja prošnje v roku, ki je predpisan v 9. členu Uredbe 968/2006/ES.
(2) Za presojo upravičenosti za pomoč za prestrukturiranje se ustanovi medresorska komisija, sestavljena iz predstavnikov ministrstev, pristojnih za kmetijstvo, za gospodarstvo, za delo, za okolje in za finance (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Naloga Komisije je, da pripravi mnenje o skladnosti načrta za prestrukturiranje z ustrezno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo.
(3) Prošnja za pomoč se šteje za upravičeno, če izpolnjuje vse pogoje, ki jih določata 5. člen Uredbe 320/2006/ES in drugi odstavek 9. člena Uredbe 968/2006/ES.
(4) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, ministrstvo vlagatelja obvesti o razlogih za to in mu v okviru časovne omejitve iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 320/2006/ES določi rok, v katerem mora načrt za prestrukturiranje popraviti.
(5) Ministrstvo prošnjo za pomoč za prestrukturiranje zavrne, če popravljena prošnja ni predložena pravočasno ali se šteje kot neupravičena. O zavrnitvi ministrstvo obvesti vlagatelja prošnje in Komisijo v roku petih delovnih dni.
(6) Če ministrstvo odloči, da je prošnja za pomoč za prestrukturiranje upravičena, o tem v roku dveh delovnih dni obvesti Komisijo.
7. člen
(dodelitev pomoči za prestrukturiranje)
(1) Na osnovi odločitev, ki jih sprejme Komisija v skladu z določbami 10. člena Uredbe 320/2006/ES, ministrstvo v roku, določenem v četrtem odstavku 10. člena Uredbe 968/2006/ES, obvesti vlagatelje prošenj za pomoč za prestrukturiranje o dodelitvi sredstev. Ministrstvo istočasno Komisiji pošlje tudi popolni izvod odobrenega načrta za prestrukturiranje.
(2) Delež ustrezne pomoči za prestrukturiranje za pridelovalce sladkorne pese in upravljavce strojev, določen v skladu z določbami 6. člena Uredbe 968/2006/ES, znaša 10 odstotkov. Od tega zneska upravljavcem strojev pripada 1.000.000 eurov.
8. člen
(spremembe načrta za prestrukturiranje)
(1) Za vsako spremembo odobrenega načrta je potreben dogovor med ministrstvom in zadevnim proizvajalcem sladkorja.
(2) Dogovor se sklene na podlagi zahtevka, ki ga zadevni proizvajalec sladkorja pošlje na ministrstvo. Zahtevek mora vsebovati vse elemente, ki jih predpisuje drugi odstavek 11. člena Uredbe 968/2006/ES.
(3) Ministrstvo Komisijo takoj obvesti o vseh dogovorjenih spremembah načrta prestrukturiranja.
9. člen
(umik ali odlog prošnje za pomoč)
(1) Umik ali odlog prošnje za pomoč za prestrukturiranje v skladu z določbami 12. člena Uredbe 968/2006/ES mora zadevni proizvajalec sladkorja poslati na ministrstvo.
(2) Umik ali odlog se lahko pošlje po pošti ali vloži neposredno na ministrstvu.
10. člen
(plačilo pomoči za prestrukturiranje)
(1) Pomoč za prestrukturiranje v skladu z določbami 16. člena Uredbe 968/2006/ES izplačuje Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Zadevni proizvajalec sladkorja mora pred izplačilom vsakega obroka pomoči agenciji predložiti potrdilo o položeni varščini v višini 120 odstotkov zneska zadevnega obroka.
11. člen
(plačilo pridelovalcem in pogodbenim upravljavcem strojev)
(1) Plačilo pridelovalcem in pogodbenim upravljavcem strojev v skladu z določbami drugega odstavka 19. člena Uredbe 968/2006/ES izvede agencija.
(2) Osnova za izračun plačila pomoči za prestrukturiranje za posameznega pridelovalca sladkorne pese je število hektarjev, za katere je pridelovalec v letu 2006 prejel prehodno plačilo za sladkor.
(3) Do plačila deleža zneska pomoči za prestrukturiranje, ki je namenjen upravljavcem strojev, so upravičeni upravljavci strojev, ki so v letu 2006 opravljali strojne usluge za pridelovalce sladkorne pese.
(4) Upravljavci strojev morajo zahtevke za pomoč iz prejšnjega odstavka poslati na agencijo najkasneje do 31. 1. 2008. Zahtevku je potrebno priložiti:
- dokazilo, da stroj ni starejši od 12 let;
- dokazilo o lastništvu;
- dokazilo o opravljenih storitvah za pridelovalce sladkorne pese.
(5) Podroben postopek izračuna višine odškodnin, ki se bodo razdelile med upravljavce strojev na osnovi neamortizirane vrednosti strojev, bo določen po izteku roka za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega člena. Pomoč pa bo upravičenim upravljavcem izplačana v roku iz drugega odstavka 19. člena Uredbe 968/2006/ES.
III. DRUGE POMOČI
12. člen
(nacionalni načrt za prestrukturiranje)
(1) Ministrstvo mora za dodelitev pomoči za diverzifikacijo in dodatne pomoči za diverzifikacijo pripraviti nacionalni program prestrukturiranja v skladu z določbami 6. in 7. člena Uredbe 320/2006/ES in 14. člena Uredbe 968/2006/ES.
(2) Ministrstvo mora Komisijo v roku, določenem v prvem odstavku 14. člena Uredbe 968/2006/ES, obvestiti o nacionalnih programih za prestrukturiranje s podrobno določitvijo ukrepov v okviru zneskov, ki jih na osnovi 13. člena Uredbe 968/2006/ES določi Komisija.
13. člen
(prehodna pomoč stalnim rafinerijam)
Prehodna pomoč stalnim rafinerijam se podeli na podlagi poslovnega načrta. Organ, pristojen za odobritev poslovnega načrta, je ministrstvo.
14. člen
(zahtevek za pomoč stalnim rafinerijam)
(1) Zahtevek za pomoč mora stalna rafinerija skupaj s poslovnim načrtom iz tretjega odstavka 8. člena Uredbe 320/2006/ES poslati do 20. avgusta 2007 na ministrstvo.
(2) Poslovni načrt mora vsebovati vse elemente, ki jih določa tretji odstavek 15. člena Uredbe 968/2006/ES.
(3) Ministrstvo odloči o ustreznosti poslovnega načrta in v roku, predpisanem v petem odstavku 15. člena Uredbe 968/2006/ES, o svoji odločitvi obvesti vlagatelja zahtevka in Komisijo.
15. člen
(plačilo prehodne pomoči stalnim rafinerijam)
Izplačilo prehodne pomoči v skladu z določili in v rokih, določenih v 18. členu Uredbe 968/2006/ES, izvede agencija.
IV. ZAČASNI ZNESEK ZA PRESTRUKTURIRANJE
16. člen
(plačilo začasnega zneska)
(1) Odobreni proizvajalec sladkorja izkaže obračunan začasni znesek za prestrukturiranje po stopnji, predpisani v drugem odstavku 11. člena Uredbe 320/2006/ES za kvoto, ki mu je bila z odločbo ministra, pristojnega za kmetijstvo, dodeljena v zadevnem tržnem letu na obračunskem obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Odobreni proizvajalec sladkorja mora obračun prvega obroka v višini 60 odstotkov predložiti ministrstvu do 15. februarja zadevnega tržnega leta in obračun drugega obroka v višini 40 odstotkov pa do 15. oktobra naslednjega tržnega leta.
(3) Obračunan znesek prvega obroka zneska za prestrukturiranje mora biti plačan do konca februarja zadevnega tržnega leta, obračunan znesek drugega obroka pa mora biti plačan do 31. oktobra naslednjega tržnega leta.
V. POROČANJE, SANKCIJE IN NADZOR
17. člen
(poročanje prejemnikov pomoči za prestrukturiranje)
Proizvajalec sladkorja, ki prejema pomoč, mora ministrstvu in agenciji predložiti letna poročila o izvajanju načrta prestrukturiranja in končno poročilo v roku in skladno z določbami 23. člena Uredbe 968/2006/ES.
18. člen
(poročanje s strani držav članic)
Pripravo poročil in poročanje Komisiji v skladu s 24. členom Uredbe 968/2006/ES izvaja ministrstvo.
19. člen
(nadzor)
(1) Nadzor v skladu z določbami 25. člena Uredbe 968/2006/ES izvaja agencija.
(2) O opravljenem pregledu agencija pripravi poročilo in o ugotovitvah obvesti zadevnega proizvajalca sladkorja.
(3) Kopijo izvoda poročila o opravljenem pregledu agencija pošlje ministrstvu v roku, ki ga predpisuje peti odstavek 25. člena Uredbe 968/2006/ES.
VI. VRAČILO IN KAZNI
20. člen
(vračilo pomoči in kazni)
(1) V primeru, da zadevni prejemnik sredstev ne izpolni ene ali več svojih obveznosti v okviru načrta prestrukturiranja, mu agencija v skladu z določbami 26. člena Uredbe 968/2006/ES z odločbo o vračilu določi višino zneska pomoči, ki jo mora vrniti.
(2) Agencija v odločbi o vračilu odloči tudi o kazni v skladu z določbami 27. člena Uredbe 968/2006/ES.
VII. UVELJAVITEV
21. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2007/7
Ljubljana, dne 25. januarja 2007
EVA 2007-2311-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost