Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

386. Uredba o načinu usklajevanja obratovalnega časa javnega letališča, stran 802.

Na podlagi prvega odstavka 165. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu usklajevanja obratovalnega časa javnega letališča
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja način usklajevanja obratovalnega časa javnega letališča (v nadaljnjem besedilu: obratovalni čas letališča) med upravljalcem javnega letališča, odborom uporabnikov, izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, policijo, carinsko službo in inšpekcijskimi službami (zdravstvena, veterinarska, fitopatološka in druge), če so organizirane na določenem javnem letališču, ter ministrstvom, pristojnim za promet (v nadaljnjem besedilu: udeleženci usklajevanja).
2. člen
(usklajevanje obratovalnega časa letališča)
(1) Obratovalni čas letališča se usklajuje in določi posebej za poletno in posebej za zimsko prometno obdobje.
(2) Upravljalec javnega letališča mora začeti s postopkom usklajevanja obratovalnega časa letališča najmanj 45 dni pred začetkom prometnega obdobja s pisnim pozivom za začetek usklajevanja obratovalnega časa letališča. Pisni poziv za začetek usklajevanja obratovalnega časa letališča mora vsebovati tudi predlog obratovalnega časa letališča za usklajevano prometno obdobje.
(3) Pred začetkom usklajevanja obratovalnega časa letališča upravljalec letališča pridobi pisne predloge letalskih prevoznikov, ki opravljajo javni zračni promet na zadevnem letališču, za obratovalni čas letališča.
(4) Usklajevanje obratovalnega časa letališča poteka na usklajevalnih konferencah, na katerih se vodi zapisnik. Sklepe, sprejete na konferencah, morajo potrditi vsi udeleženci usklajevanja. Praviloma se za eno prometno obdobje izvede ena usklajevalna konferenca. Usklajevalne konference lahko potekajo tudi dopisno po elektronski pošti, če udeleženci temu ne nasprotujejo.
3. člen
(obravnava interesov)
(1) Pri usklajevanju obratovalnega časa letališča se sorazmerno upoštevajo poslovni interesi ter pravice in obveznosti vseh udeležencev usklajevanja.
(2) Če se udeleženci usklajevanja soglasno ne dogovorijo drugače, se za določitev obratovalnega časa letališča upoštevajo naslednja merila:
- zmožnost zagotavljanja predpisanih služb,
- veljavni sloti (letališki in ATS),
- največji skupni pozitivni ekonomski učinek,
- sorazmerna obremenjenost s stroški,
- varstvo okolja.
4. člen
(začetek usklajevanja)
Pisni poziv za začetek usklajevanja obratovalnega časa letališča se pošlje Ministrstvu za promet, Ministrstvu za zdravje, Generalni policijski upravi, Generalnemu carinskemu uradu, Veterinarski upravi Republike Slovenije, Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Kontroli zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in odboru uporabnikov zadevnega letališča.
5. člen
(obratovanje letališča zunaj obratovalnega časa letališča)
(1) Usklajevanje potreb glede obratovanja letališča zunaj obratovalnega časa letališča se lahko za posamezne lete ali serijo letov, ki ne presega pet letov v posameznem prometnem obdobju, na utemeljen predlog letalskega prevoznika opravi med prometnim obdobjem. K usklajevanju obratovanja letališča zunaj obratovalnega časa letališča ni treba povabiti odbora uporabnikov letališča. Če med obratovanjem letališča zunaj obratovalnega časa letališča ni zagotovljena enaka stopnja varnosti in nemotenosti zračnega prometa kakor v obratovalnem času letališča, obratovanje letališča zunaj obratovalnega časa letališča ni dovoljeno.
(2) Postopek uskladitve obratovanja letališča zunaj obratovalnega časa letališča mora biti zaključen najmanj 24 ur pred pristankom zrakoplova na zadevnem letališču in najmanj dvanajst ur pred njegovim nameravanim vzletom pred pristankom na zadevnem letališču. Kadar gre za nujne primere, kakor so leti za potrebe iskanja in reševanja, humanitarni, ambulantni in podobni leti, je lahko rok za uskladitev, določen v prejšnjem stavku, najmanj šest ur pred nameravanim pristankom zrakoplova na zadevnem letališču ali najmanj tri ure pred njegovim nameravanim vzletom pred pristankom na zadevnem letališču. Če postopek uskladitve obratovanja letališča zunaj obratovalnega časa letališča ni zaključen v navedenih rokih, se dovoljenje za let ali za pristanek ne izda oziroma se izda po uskladitvi.
(3) O obratovanju letališča zunaj obratovalnega časa letališča se na način, ki je običajen v zračnem prometu, obvestijo vsi udeleženci zračnega prometa, ki morajo biti seznanjeni z obratovanjem letališča zunaj obratovalnega časa letališča.
6. člen
(roki za uskladitev in prenos odločanja na drug organ)
(1) Usklajevanje obratovalnega časa letališča se mora praviloma končati najmanj dvajset dni pred začetkom prometnega obdobja, za katero se usklajuje.
(2) Če se usklajevanje obratovalnega časa letališča ni uspešno zaključilo najmanj dvajset dni pred začetkom prometnega obdobja, za katero se usklajuje, upravljalec javnega letališča posreduje ministrstvu, pristojnemu za promet, dokumentacijo iz že izvedenega postopka usklajevanja obratovalnega časa letališča in strokovno utemeljen predlog za določitev obratovalnega časa letališča.
(3) Minister, pristojen za promet, ali ministrstvo, pristojno za promet, v skladu z drugim odstavkom 162. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo) pri določanju obratovalnega časa letališča upošteva pogoje, določene s predpisi o nadzoru državne meje, carinski službi in nalezljivih boleznih, in pogoje za varen zračni promet. Pri tem sorazmerno upošteva letališke slote in slote služb zračnega prometa, poslovne interese upravljalca letališča, izvajalcev storitev zemeljske oskrbe, letalskih prevoznikov in izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa ter okoljevarstvene zahteve. Po potrebi se pred odločitvijo glede določitve obratovalnega časa letališča posvetuje z zainteresiranimi stranmi.
7. člen
(usklajevanje z izvajalci storitev zemeljske oskrbe)
Za uskladitev delovnega časa izvajalcev služb iz drugega odstavka 159. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo) je odgovoren upravljalec javnega letališča, če teh služb ne zagotavlja sam.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-1/2007/5
Ljubljana, dne 25. januarja 2007
EVA 2004-2411-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik