Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007

Kazalo

248. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 634.

Na podlagi prvega odstavka 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 43. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila
o razporejanju in pošiljanju obsojencev
na prestajanje kazni zapora v zavode
za prestajanje kazni zapora
1. člen
V prvem odstavku 4. člena Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00, 44/03, 86/04 in 127/06) se v 1. točki črta besedilo pod b).
2. člen
V 3.a) točki prvega odstavka 4. člena se v prvi alinei za besedo »Gorica« črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: »in sodnega okrožja Kranj,«.
V drugi alinei se za besedo »Gorica« črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: »in sodnega okrožja Kranj,«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta 9. točka.
V 11. točki se v prvi alinei pika nadomesti s podpičjem in doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– obsojenci z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta 8. točka.
V 10. točki se za prvo alineo vstavi nova druga alinea, ki se glasi:
»– polnoletni obsojenci z območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen do šestih mesecev zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 6. točki za besedama »Šempeter - Vrtojba« beseda »in« črta in postavi vejica, za besedama »Miren - Kostanjevica« pa doda besedilo, ki se glasi: »Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri in Tržič.«
9. točka se črta.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-423/2006
Ljubljana, dne 18. januarja 2007
EVA 2006-2011-0109
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost