Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007

Kazalo

239. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken, stran 609.

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo
in obdelavo tekstilnih vlaken
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz naprav za proizvodnjo, predobdelavo, predelavo in naknadno obdelavo tekstilij od predenja do preje, kakor tudi plemenitenja tekstilij (v nadaljnjem besedilu: naprave za proizvodnjo tekstilij), in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode, in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo tekstilij, v katerih se izvajajo naslednji procesi:
– proizvodnja preje po postopku mokrega predenja, pa tudi obdelava in predelava prej in prediv s končnim razškrobljenjem tekstilij,
– beljenje, merceriziranje ali alkalna obdelava tekstilij,
– barvanje tekstilij,
– tiskanje tekstilij,
– plastenje ali kaširanje tekstilij,
– apretiranje tekstilij, in
– čiščenje vlaken v vseh oblikah.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo iz naprav za proizvodnjo tekstilij, če se v njih izvajajo naslednji procesi:
– pranje surove volne,
– grafični in fotografični procesi ter obdelava kovinskih površin pri proizvodnji tiskarskih valjev in šablon, ter
– kemično čiščenje tekstilij, če se za čiščenje uporabljajo halogenirana organska topila.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken.
3. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo tekstilij neposredno v vode in javno kanalizacijo so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za proizvodnjo tekstilij, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v prilogi te uredbe določene za odvajanje neposredno v vode.
(3) Mejna vrednost obarvanosti odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo se določi tako, da na iztoku iz komunalne ali skupne čistilne naprave niso presežene mejne vrednosti parametra za obarvanost, določene v preglednici 1 iz priloge 1 te uredbe, ki določa mejne vrednosti za neposredno odvajanje odpadne vode. Pri določitvi mejne vrednosti se upošteva razredčevanje obarvane vode iz naprav za proizvodnjo tekstilij z drugimi odpadnimi vodami, ki se po javni kanalizaciji odvajajo v komunalno ali skupno čistilno napravo.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
(1) Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo tekstilij z namenom čim manjšega onesnaževanja okolja in porabe vode, so:
a) zamenjava vhodnih surovin s takimi, ki manj obremenjujejo vode, če to ne zmanjšuje kakovost izdelkov,
b) uporaba barvil, ki ne vsebujejo živega srebra, kadmija, svinca, bakra, niklja in kroma ter drugih težkih kovin,
c) uporaba biološko dobro razgradljivih površinsko aktivnih snovi (tenzidov),
č) uporaba biološko dobro razgradljivih organskih kompleksirnih sredstev. Izjema je uporaba fosfonatov, poliakrilatov in kopolimerizatov maleinske kisline za tekstilno plemenitenje,
d) uporaba sintetičnih škrobil z visoko stopnjo biološke razgradljivosti,
e) zamenjava ali zmanjšanje uporabe težko odstranljivih in nerazgradljivih organskih spojin silikona,
f) uporaba apretirnih sredstev s čim manjšo vsebnostjo formaldehida,
g) priprava in ponovna uporaba izpiralne vode iz tiskarn, ki nastajajo pri pranju tekačev, pa tudi pri čiščenju tiskarske opreme, kot so šablone, valji,
h) zadrževanje ali ponovna uporaba:
– sintetičnih škrobil po razškrobljenju,
– ostankov barvnih raztopin,
– ostankov raztopin po plemenitenju,
– ostankov po plastenju in kaširanju,
– ostankov tiskarskih barv,
i) odvajanje zelo onesnažene odpadne vode ločeno od odvajanja izpiralnih vod, in
j) dodatno predčiščenje posameznih zelo onesnaženih odpadnih vod s postopki, kot so oksidacija, redukcija, obarjanje, flokulacija, cepljenje emulzij, ekstrakcija, membranska tehnika ali elektroliza.
(2) Upravljavec naprave za proizvodnjo tekstilij mora z izvajanjem ukrepov iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da odpadna voda, ki se odvaja iz naprav za proizvodnjo tekstilij ni onesnažena zaradi vsebnosti:
– organoklornih pospeševalcev barvanja,
– spojin s šestvalentnim kromom iz oksidacijskih sredstev za žveplena barvila in reduktivna barvila,
– v klor razpadajočih belilnih sredstev, razen natrijevega hipoklorita za beljenje sintetičnih vlaken,
– prostega klora, ki izhaja iz natrijevega hipoklorita,
– arzena, živega srebra in njunih spojin ter organokositrovih spojin, ki so dodatek konzervirnim sredstvom,
– alkilfenoletoksilatov (APEO) iz pralnih in čistilnih sredstev,
– težko razgradljivih mineralnih olj z aromatskim obročem,
– etilendiamintetraocetne kisline (EDTA) kot dodatka za mehčanje tehnološke vode,
– adsorbljivih organsko vezanih halogenov iz halogeniranih organskih snovi, ki so dodatek v zaprtih vodnih sistemih,
– snovi, ki so s predpisi o kemikalijah prepovedane,
– neuporabljenih in neuporabnih kemikalij, barvil, tekstilnih pomožnih sredstev, apretur, škrobil in tiskarskih past.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
6. člen
(prekršek)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo tekstilij, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ali če je odpadna voda onesnažena s snovmi iz drugega odstavka 4. člena te uredbe ali če ne prilagodi obratovanja obstoječe naprave za proizvodnjo tekstilij v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi zahtevam iz prvega in drugega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo tekstilij.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo tekstilij mora zagotoviti prilagoditev obratovanja obstoječe naprave v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz prvega odstavka 4. člena te uredbe do 31. decembra 2012.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo tekstilij zagotoviti prilagoditev obratovanja obstoječe naprave v skladu z določbami prvega odstavka 4. člena te uredbe, če se zaradi posegov v napravo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kot 25 odstotkov.
(3) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost naprave za proizvodnjo tekstilij, ki jo opredeli proizvajalec naprave in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave ter se izraža v količini tekstilij, ki nastanejo oziroma se obdelajo v 24 urah obratovanja naprave ali v 1 uri, če ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo tekstilij, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo tekstilij ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.
9. člen
(prehodne določbe za prekrške)
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se:
– v prvem odstavku 6. člena te uredbe namesto zneska »4.000 eurov« uporablja znesek »1.000.000 tolarjev«, namesto zneska »40.000 eurov« pa znesek »10.000.000« in
– v drugem odstavku 6. člena te uredbe namesto zneska »1.200 eurov« uporablja znesek »300.000 tolarjev«, namesto zneska »4.000 eurov« pa znesek »1.000.000 tolarjev«.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 35/96 in 41/04 – ZVO-1).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-98/2006/6
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-2511-0223
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
  PRILOGA 1
 
  Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za
proizvodnjo tekstilij za odvajanje neposredno v vode in javno kanalizacijo
 
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|Parameter odpadne vode     |Izražen |Enota  |Odvajanje |Odvajanje v  |
|                |kot   |    |neposredno|javno     |
|                |     |    |v vode  |kanalizacijo |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|I. SPLOŠNI PARAMETRI      |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|1. temperatura         |     |°C   |30    |40      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|2. pH-vrednost         |     |pH   |6,5 – 9,5 |6,5 – 9,5   |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|3. neraztopljene snovi     |     |mg/l  |80    |(a)      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|4. usedljive snovi       |     |ml/l  |0,5    |10      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|5. obarvanost: – pri 436 nm  |SAK   |m(na -1)|7,0    |(b)      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|- pri 525 nm          |SAK   |m(na -1)|5,0    |(b)      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|- pri 620 nm          |SAK   |m(na -1)|3,0    |(b)      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|II. BIOLOŠKI PARAMETRI     |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|7. strupenost za vodne bolhe  |S(D)   |    |4     |-       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|8. biološka razgradljivost   |     |%    |70    |(h)      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|III: ANORGANSKI PARAMETRI   |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|9. aluminij          |Al    |mg/l  |3,0    |(c)      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|11. baker *          |Cu    |mg/l  |1,0    |1,0      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|13. cink *           |Zn    |mg/l  |3,0    |3,0      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|14. kadmij *          |Cd    |mg/l  |0,1    |0,1      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|15. kobalt *          |Co    |mg/l  |0,5    |0,5      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|16. kositer *         |Sn    |mg/l  |1,0    |1,0      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|17. celotni krom *       |Cr    |mg/l  |2,0    |2,0 (1,0(d)) |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|18. krom – šestvalentni *   |Cr    |mg/l  |0,1    |0,1      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|21. svinec *          |Pb    |mg/l  |0,5    |0,5      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|24. klor – prosti *      |Cl(2)  |mg/l  |0,2    |0,5      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|25. celotni klor *       |Cl(2)  |mg/l  |0,5    |1,0      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|26. amonijev dušik       |N    |mg/l  |5     |(e)      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|33. celotni fosfor       |P    |mg/l  |1,0    |-       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|34. sulfat           |SO(4)  |mg/l  |(f)    |400      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|35. sulfid           |S    |mg/l  |0,5    |1,0      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|36. sulfit           |SO(3)  |mg/l  |1,0    |10      |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|IV. ORGANSKI PARAMETRI     |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|37. celotni organski ogljik – |C    |mg/l  |60 (g)  |(h)      |
|TOC              |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|38. kemijska potreba po kisiku |     |mg/l  |200 (i)  |(h)      |
|– KPK             |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|39. biokemijska potreba po   |     |mg/l  |30    |-       |
|kisiku – BPK(5)        |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|41. celotni ogljikovodiki *  |     |mg/l  |10    |20      |
|(mineralna olja)        |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|43. adsorbljivi organski    |Cl    |mg/l  |0,5    |0,5      |
|halogeni * – AOX        |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|44. lahkohlapni klorirani   |Cl    |mg/l  |0,1    |0,2      |
|ogljikovodiki * – LKCH (j)   |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|46. fenoli *          |C(6)H(5) |mg/l  |0,1    |10      |
|                |OH    |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+
|47. vsota anionskih in     |     |mg/l  |1,0    |(a)      |
|neionskih tenzidov       |     |    |     |       |
+-------------------------------+---------+--------+----------+--------------+ 
  Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih
parametrih, ki označujejo nevarne snovi, so povzete iz predpisa, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo.
  Oznake v preglednici imajo naslednji pomen:
  (a) mejna koncentracija neraztopljenih snovi in tenzidov v industrijski
odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja
upravljavca javne kanalizacije oziroma komunalne ali skupne čistilne naprave o
vrednosti, pri kateri še ni škodljivega vpliva na kanalizacijo ali ni motenj
pri obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave,
  (b) uporabljajo se določbe tretjega odstavka 3. člena te uredbe,
  (c) mejna vrednost parametra je določena posredno z mejno vrednostjo za
neraztopljene snovi,
  (d) če se v isto kanalizacijo odvajajo industrijske odpadne vode iz več
naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken, ki se čistijo
na isti komunalni ali skupni čistilni napravi, je mejna vrednost za odvajanje
v javno kanalizacijo 1 mg/l,
  (e) za odpadne vode, ki odtekajo v čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l. Za odpadne vode, ki odtekajo
na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 200 mg/l,
  (f) mejna vrednost se določi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
  (g) če v mesečnem povprečju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca
izhaja, da je vrednost TOC v surovi industrijski odpadni vodi na dotoku v
biološko stopnjo čiščenja večja od 400 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za
TOC mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme
biti manjši od 85 odstotkov. Učinek čiščenja se v tem primeru izračunava kot
povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s TOC,
na dotoku in iztoku iz industrijske čistilne naprave,
  (h) odvajanje odpadne vode je dovoljeno, če je stopnja biološke
razgradljivosti odpadne vode, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, najmanj 70
odstotkov stopnje biološke razgradnje komunalne odpadne vode na komunalni
čistilni napravi,
  (i) če v mesečnem povprečju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca
izhaja, da je vrednost za KPK v surovi industrijski odpadni vodi na dotoku v
biološko stopnjo čiščenja industrijske čistilne naprave večja od 1.350 mg/l,
velja namesto mejne vrednosti za KPK mejna vrednost za učinek čiščenja
industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjši od 80 odstotkov. Učinek
čiščenja se v tem primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih
obremenitev odpadne vode, merjeno s KPK, na dotoku in iztoku čistilne naprave,
  (j) vrednost parametra v industrijski odpadni vodi se izračuna kot vsota
alifatskih kloriranih ogljikovodikov z vreliščem do 150 °C, kakršni so
diklormetan, 1-1-1-trikloretan, 1-2-dikloretan, trikloreten in tetrakloreten,
izraženih kot Cl.

AAA Zlata odličnost