Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

171. Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja, stran 472.

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o izdaji energetskega dovoljenja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste objektov, naprav in omrežij (v nadaljnjem besedilu: energetski objekt) ter energetske dejavnosti, ki se v njih izvajajo in se nanašajo na:
– varnost in zanesljivost delovanja energetskega objekta,
– vrste lokacij in območja, na katerih se bo izvajala energetska dejavnost,
– naravo primarnih virov energije,
– energetsko učinkovitost delovanja energetskega objekta,
– posebne zahteve glede tehnične, kadrovske in ekonomske usposobljenosti ter finančne sposobnosti vlagatelja zahteve za energetsko dovoljenje za gradnjo in obratovanje energetskega objekta.
2. člen
(1) Za energetske objekte, ki skladno s predpisi o urejanju prostora spadajo v državno pristojnost, mora investitor pridobiti energetsko dovoljenje pred začetkom postopka priprave ustreznih državnih prostorskih načrtov za objekt.
(2) Za energetske objekte, ki skladno s predpisi o urejanju prostora spadajo v občinsko pristojnost, mora investitor pridobiti energetsko dovoljenje pred začetkom priprave občinskih prostorskih načrtov za objekt, k vlogi za pridobitev energetskega dovoljenja pa mora priložiti mnenje občinskega organa, pristojnega za urejanje prostora, da je predlagana lokacija objekta skladna z občinskimi prostorskimi akti.
II. POGOJI ZA IZDAJO ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
3. člen
Energetski objekti morajo ustrezati naslednjim splošnim pogojem za izdajo energetskega dovoljenja:
– varno delovanje energetskega objekta ter varno in zanesljivo delovanje omrežij ali sistemov, na katere bo objekt priključen;
– predlagana lokacija energetskega objekta, ki po predpisih o urejanju prostora spada v državno pristojnost, mora biti skladna z državno prostorsko strategijo;
– predlagana lokacija energetskega objekta, ki po predpisih o urejanju prostora sodi v občinsko pristojnost, mora biti skladna z občinskimi prostorskimi akti;
– predlagani energetski objekt kakor tudi predlagano gorivo za energetski objekt za proizvodnjo električne ali toplotne energije morata biti skladna z nacionalno energetsko politiko;
– energetski izkoristki pri kurjenju fosilnih goriv, vpliv na okolje ter tehnična zasnova predlaganega energetskega objekta morajo ustrezati zadnjemu stanju tehnike.
4. člen
(1) Prosilec za izdajo energetskega dovoljenja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima licenco za opravljanje energetske dejavnosti ali da ima sklenjeno ustrezno pogodbo za opravljanje energetske dejavnosti z izvajalcem, ki ima licenco, in
– da je sposoben strokovno tehnično, kadrovsko, ekonomsko in finančno realizirati izgradnjo obravnavanega objekta ter izvajati energetsko dejavnost, ki ji je objekt namenjen.
(2) Sposobnost investitorja za realizacijo energetskega objekta, za katerega je zaprošeno energetsko dovoljenje, mora biti razvidna iz predinvesticijske zasnove, ki mora biti pripravljena skladno z 12. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
5. člen
(1) Ministrstvo bo v teku postopka za izdajo energetskega dovoljenja preverilo, ali energetski objekt izpolnjuje splošne pogoje iz 3. člena tega pravilnika, tako da bo:
– za energetski objekt za proizvodnjo električne energije upoštevalo predhodno mnenje sistemskega operaterja omrežja, na katero bo objekt priključen, da objekt ne bo poslabšal varnega in zanesljivega delovanja električnega omrežja;
– za energetski objekt za proizvodnjo električne energije, ki kuri zemeljski plin, upoštevalo mnenje sistemskega operaterja omrežja zemeljskega plina, na katero bo objekt priključen, da objekt ne bo poslabšal varnega in zanesljivega obratovanja omrežja zemeljskega plina;
– za termoelektrarne in toplarne, za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji mnenje sistemskega operaterja omrežja daljinskega ogrevanja, da objekt ne bo moteče vplival na delovanje omrežja, v katero bo oddajal toploto;
– za neposredne oskrbovalne vode bo ministrstvo pridobilo mnenje sistemskega operaterja omrežja o načelni tehnični skladnosti neposrednega oskrbovalnega voda ter kopijo dokončne odločbe, s katero mu je bil zavrnjen dostop do omrežja;
– za objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno elektroenergetsko močjo večjo od 5 MW ali letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3 bo ministrstvo pridobilo načelno soglasje sistemskega operaterja omrežja, na katero bo objekt priključen, o usklajenosti objekta z omrežjem ali z razvojnimi načrti omrežja.
(2) Mnenja in načelno soglasje iz prejšnjega odstavka lahko z vlogo priloži investitor. Kolikor pa tega mnenja ali načelnega soglasja ne priloži, pa bo zanje v njegovem imenu zaprosilo ministrstvo.
(3) Poleg izpolnjevana splošnih pogojev bo ministrstvo v teku postopka izdaje energetskega dovoljenja iz prilog k vlogi za izdajo energetskega dovoljenja preverilo:
– za termoelektrarne in za objekte za proizvodnjo toplote nad 1 MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji, ki naj bi kot osnovna goriva uporabljali goriva fosilnega izvora, ali so dane tehnične in ekonomske možnosti za kurjenje biomase;
– za termoelektrarne za proizvodnjo električne energije z nazivno električno močjo nad 1 MW, ali so dane tehnične in ekonomske možnosti soproizvodnje toplote in električne energije (v nadaljnjem besedilu: soproizvodnja);
– za objekte za proizvodnjo toplote s kurjenjem goriv fosilnega izvora nazivne moči 1 MW ali več za daljinsko ogrevanje ter toplote, ki je namenjena nadaljnji prodaji, ali so dane tehnične in ekonomske možnosti za soproizvodnjo.
III. VLOGA ZA IZDAJO ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
IN IZDAJA ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
6. člen
Energetsko dovoljenje izda minister, pristojen za energijo (v nadaljnjem besedilu: minister).
7. člen
Vlagatelj vloži vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste energetskih objektov v vsebini in obliki, kot je to določeno v Prilogah 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7, ki so sestavni del tega pravilnika, in sicer:
– za objekte za proizvodnjo električne energije nazivne moči nad 1 MW do 10 MW v Prilogi 1;
– za energetske objekte za proizvodnjo električne energije nazivne moči nad 10 MW v Prilogi 2;
– za objekte za skladiščenje zemeljskega plina ter terminale utekočinjenega zemeljskega plina v Prilogi 3;
– za objekte za proizvodnjo toplote nad 1 MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji v Prilogi 4;
– za neposredne oskrbovalne vode v Prilogi 5;
– za povezovalne vode, ki prečkajo državno mejo, v Prilogi 6 in
– za objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno močjo večjo od 5 MW ali letno porabo plina večjo od 5 milijonov m3 v Prilogi 7.
8. člen
(1) Če je za energetski objekt na določeni lokaciji že izdano energetsko dovoljenje, se vse nadaljnje vloge za izdajo energetskih dovoljenj na tej lokaciji zavrnejo.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na energetsko dovoljenje za objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno močjo večjo od 5 MW ali letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3.
9. člen
Z bistvenimi določbami energetskega dovoljenja se opredelijo:
– podatki o imetniku energetskega dovoljenja;
– podatki o lokaciji, na kateri je predvidena gradnja energetskega objekta;
– tehnični podatki o energetskem objektu v smiselnih tolerancah, v katerem se bo izvajala energetska dejavnost, podatki o osnovnem gorivu ter o vrsti in maksimalnem deležu rezervnega goriva in podatki o maksimalni priključni moči, urni, dnevni ter letni proizvodnji in porabi električne energije ali zemeljskega plina;
– načini in pogoji opravljanja energetske dejavnosti v energetskem objektu, okvirna opredelitev sodelovanja energetskega objekta pri sistemskih storitvah omrežja ter zagotavljanje minimalnih zalog goriva skladno s 43. in 44. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06);
– pogoji, ki jih mora izpolniti imetnik energetskega dovoljenja po prenehanju obratovanja energetskega objekta. V energetskem dovoljenju se, če je za to vrsto energetskega objekta primerno, opredeli način rok in na čigave stroške se opravi odstranitev energetskega objekta ter sanacija lokacije po stalnem prenehanju obratovanja energetskega objekta;
– posebni in dodatni pogoji v zvezi z uporabo javnega dobra ali infrastrukture;
– obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov ministrstvu, pristojnemu za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
10. člen
(1) V energetskem dovoljenju se določi tudi rok za pridobitev gradbenega dovoljenja za energetski objekt in rok pričetka rednega obratovanja.
(2) Za energetske objekte, ki po predpisih o urejanju prostora sodijo v državno pristojnost in za katere je treba pripraviti državne prostorske akte, se lahko določijo tudi drugi roki, ki so pomembni za izvedbo objekta.
11. člen
(1) Imetnik energetskega dovoljenja mora skladno z zadnjo alineo 10. člena tega pravilnika posredovati ministrstvu podatke o:
– pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
– nameravanem pričetku gradnje pri energetskih objektih, ki skladno s predpisi o določitvi objektov državnega pomena sodijo med objekte državnega pomena, in pri energetskih objektih, za katere se izdela prostorski akt državnega pomena, in sicer v roku 15 dni pred nameravanim pričetkom gradnje;
– pričetku poskusnega obratovanja energetskega objekta v roku 15 dni od izdaje odločbe o poskusnem obratovanju;
– pričetku rednega obratovanja energetskega objekta v roku 15 dni od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.
(2) Imetnik energetskega dovoljenja mora za energetske objekte, ki so del infrastrukturnega omrežja za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ali so namenjeni izključno ali pretežno zadovoljevanju energetskih potreb lokalnih skupnosti, posredovati podatke iz prejšnjega odstavka v rokih, določenih v prejšnjem odstavku, tudi pristojnim organom lokalne skupnosti.
12. člen
(1) Imetnik energetskega dovoljenja je dolžan vsako spremembo podatkov iz bistvenih določb energetskega dovoljenja iz 9. člena tega pravilnika takoj sporočiti ministrstvu. Med spremembe podatkov iz določbe o imetniku energetskega dovoljenja se šteje tudi:
– odplačni ali neodplačni prenos energetskega objekta, za katerega je izdano energetsko dovoljenje v gradnji, na drugo osebo;
– uvedba stečajnega postopka za imetnika energetskega dovoljenja;
– sodna prepoved opravljanja dejavnosti imetniku energetskega dovoljenja.
(2) Poleg tega je imetnik energetskega dovoljenja dolžan obvestiti ministra o odstopu in razlogih odstopa od predpisanih rokov iz 10. člena tega pravilnika.
IV. RAZVELJAVITEV ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
13. člen
(1) Minister lahko na podlagi 52. člena Energetskega zakona zaradi odstopa od bistvenih določb energetskega dovoljenja ter neopravičenega odstopa od predpisanih rokov z odločbo razveljavi energetsko dovoljenje.
(2) Imetnik energetskega dovoljenja lahko tudi sam zahteva razveljavitev energetskega dovoljenja.
(3) Z odločbo se lahko energetsko dovoljenje razveljavi v celoti ali deloma, tako da se bistvene določbe iz energetskega dovoljenja spremenijo ali nadomestijo z novimi.
14. člen
(1) V postopku razveljavitve energetskega dovoljenja zaradi bistvenih sprememb okoljevarstvenih, prostorskih ali tehnoloških pogojev za izdajo dovoljenja je mogoče energetsko dovoljenje razveljaviti in nadomestiti z novo odločbo le glede tistih pravic in obveznosti imetnika dovoljenja, ki še niso bile v celoti uporabljene ali izvršene.
(2) Poleg omejitev iz prejšnjega odstavka je mogoče v tem postopku energetsko dovoljenje razveljaviti in nadomestiti z novo odločbo le, če je taka bistvena sprememba določena s predpisom, ki omogoča primerno prehodno obdobje za prilagoditev.
V. VODENJE REGISTRA ENERGETSKIH DOVOLJENJ
IN POSREDOVANJE PODATKOV
15. člen
Ministrstvo v registru energetskih dovoljenj vodi evidenco prispelih vlog za izdajo energetskih dovoljenj po vrstnem redu prispetja, evidenco izdanih energetskih dovoljenj, evidenco odločb o zavrnitvi vlog za izdajo energetskih dovoljenj in evidenco odločb o razveljavitvi energetskih dovoljenj.
16. člen
Ministrstvo posreduje zainteresiranim osebam na njihovo zahtevo podatke, ki se nanašajo na posamezno energetsko dovoljenje, in sicer:
– številko in datum izdaje energetskega dovoljenja;
– lokacijo energetskega objekta z osnovnimi tehničnimi in energetskimi podatki energetskega objekta;
– naziv ali ime imetnika energetskega dovoljenja in
– predviden rok pričetka obratovanja energetskega objekta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za izdajo energetskega dovoljenja (Uradni list RS, št. 123/03).
(2) Postopki, začeti na podlagi vlog, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-21/2005
Ljubljana, dne 14. decembra 2006
EVA 2005-2111-0043
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
   Priloga 1
 
  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE NAZIVNE MOČI OD 1 MW DO 10 MW
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .........................................................................
  Naslov ..................................................................
  Ulica ...................................................... številka
  Kraj ....................................................................
  Poštna številka ................................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih:
  (Če gre za novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega
objekta, je treba priložiti kopijo ustanovne pogodbe)
  1.2.5 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .........................................................................
  tel: ................ faks: ................, e-pošta: ..................
  1.2.6 Če prosilec nima licence, potem je treba priložiti kopijo notarsko
overjene pogodbe z imetnikom licence za opravljanje energetske dejavnosti v
objektu ali z objektom
  1.2.7 Kratek opis glavne dejavnosti poslovnega subjekta, ki prosi za
energetsko dovoljenje
 
2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Lokacija objekta:
  2.2 Tehnični podatki energetskega objekta:
  – vrsta in tip energetskega objekta:
  – skupna električna moč na pragu (objekt termoelektrarna):
  – skupna toplotna moč na pragu (če je objekt elektrarna za soproizvodnjo
električne energije in toplote):
  – število in moč posameznih enot:
  – napetost omrežja, na katero bo objekt priključen:
  – izkoristki (celotni izkoristek, električni izkoristek na pragu objekta):
  2.3 Sodelovanje energetskega objekta pri sistemskih storitvah:
  (prosilec predlaga eventualne možnosti sodelovanja pri sistemskih
storitvah)
  2.4 Osnovno in rezervno gorivo:
  – osnovno gorivo (urna in letna količina)
  – rezervno gorivo
  (opredeliti letni maksimalni delež rezervnega goriva glede na osnovno
gorivo)
 
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo energetskega objekta, za katerega je
zaprošeno energetsko dovoljenje:
  – gradbeno dovoljenje ............. (mesec) ......... (leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ......... (leto)
 
4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije oziroma odstranitev objekta in sanacija lokacije objekta po
prenehanju življenjske dobe objekta:
 
5.0 Usklajenost objekta z razvojnimi akti:
  5.1 Z razvojnimi prostorskimi plani:
  a) objekt je usklajen s prostorskimi akti lokalnih skupnosti
  b) objekt je usklajen z lokalnim energetskim konceptom
  (priložiti pisno mnenje ali soglasje lokalne skupnosti)
 
6.0 Predinvesticijska zasnova za energetski objekt s tehnično idejno zasnovo.
Predinvesticijska zasnova mora biti pripravljena skladno z 12. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Tehnično idejne rešitve
morajo vsebovati vsaj shemo instalacij in tehnološke opreme, enopolno shemo
elektro instalacij ter situacijo lokacije energetskega objekta (1:5000) ter
tudi 4 priloge s podatki o priključitvi objekta na omrežja, in sicer:
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno omrežje
ali distribucijsko omrežje električne energije,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno ali
distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na omrežje
daljinskega ogrevanja ali omrežja parovodov,
  – podatki o drugih priključitvah.
 
7.0 Poročila:
  – poročilo o možnosti uporabe biomase,
  – poročilo o možnosti soproizvodnje
  (za termoenergetske proizvodne objekte)
 
8.0 Upravna taksa
  Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo).
  V primeru plačila upravne takse z gotovino ali s sodobnimi plačilnimi
sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) je treba k
vlogi priložiti potrdilo o plačilu na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 86/06).
 
 
Kraj in datum ..............................
 
      Podpis odgovorne osebe prosilca ..................................
  Priloga 2
 
  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE NAZIVNE MOČI 10 MW IN VEČ
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .........................................................................
  Naslov ..................................................................
  Ulica ........................................................ številka
  Kraj ....................................................................
  Poštna številka ................................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih. Če gre za
novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je treba
priložiti ustanovno pogodbo.
  1.2.5 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .........................................................................
  tel: ................ faks: ................, e-pošta: ..................
  1.2.6 Če prosilec nima licence, potem je treba priložiti kopijo notarsko
overjene pogodbe z imetnikom licenc za opravljanje energetske dejavnosti v
objektu ali z objektom
  1.2.7 Kratek opis glavne dejavnosti poslovnega subjekta, ki prosi za
energetsko dovoljenje
 
2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Podatki o lokaciji:
  (ustrezni podatki za identifikacijo lokacije, podatki o eventualnem
lastništvu zemljišč, drugi odnosi prosilca do predlagane lokacije)
  2.2 Osnovni tehnični podatki o energetskem objektu:
  – vrsta in tip energetskega objekta za proizvodnjo električne energije
  – skupna električna moč na pragu
  – skupna toplotna moč na pragu (če je objekt termoelektrarna-toplarna)
  – število in nazivna moč posameznih enot energetskega objekta
  – napetost omrežja, na katero bo objekt priključen
  – izkoristek osnovnega goriva
  – celotni izkoristek, električni izkoristek
  2.3 Sodelovanje energetskega objekta pri sistemskih storitvah:
  – območje regulacije delovne moči;
  – območje regulacije jalove moči;
  – možnosti sodelovanja v:
  primarni regulaciji,
  sekundarni regulaciji,
  terciarni regulaciji;
  – zagon agregata brez zunanje napetosti in pomožnega vira.
  2.4 Osnovno in rezervno gorivo:
  – osnovno gorivo (urna in letna količina),
  – rezervno gorivo,
  (maksimalni letni delež rezervnega goriva v odnosu na osnovno gorivo)
  – minimalne zaloge osnovnega ali rezervnega goriva, ki jih bo imel
energetski objekt
 
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – sprejetje lokacijskega načrta .......... (mesec) .......(leto)
  – gradbeno dovoljenje ............ (mesec) ............ (leto)
  – pričetek gradnje ................ (mesec) .......... (leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ............ (leto)
 
4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije oziroma odstranitev objekta in sanacija lokacije objekta po
prenehanju življenjske dobe objekta:
 
5.0 Poročila:
  – poročilo o možnosti uporabe biomase
  – poročilo o možnosti soproizvodnje
  (za termoenergetske proizvodne objekte)
 
6.0 Predinvesticijska zasnova za energetski objekt s tehnično idejno zasnovo.
Predinvesticijska zasnova mora biti pripravljena skladno z 12. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Tehnično idejne rešitve
morajo vsebovati vsaj shemo instalacij in tehnološke opreme, enopolno shemo
elektro instalacij ter situacijo lokacije energetskega objekta (1:5000) ter
tudi 4 priloge s podatki o priključitvi objekta na omrežja, in sicer:
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno omrežje
ali distribucijsko omrežje električne energije,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno ali
distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na omrežje
daljinskega ogrevanja ali omrežja parovodov,
  – podatki o drugih priključitvah.
 
7.0 Upravna taksa
  Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo).
  V primeru plačila upravne takse z gotovino ali s sodobnimi plačilnimi
sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) je treba k
vlogi priložiti potrdilo o plačilu na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 86/06).
 
 
Kraj in datum ..............................
 
      Podpis odgovorne osebe prosilca ..................................
  Priloga 3
 
  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA SKLADIŠČENJE
ZEMELJSKEGA PLINA IN ZA TERMINAL UTEKOČINJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .........................................................................
  Naslov ..................................................................
  Ulica ........................................................ številka
  Kraj ....................................................................
  Poštna številka ................................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih deležih: Če gre za novoustanovljeno
podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je treba priložiti kopijo
ustanovne pogodbe:
  1.2.5 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .........................................................................
  tel: ................ faks: ................, e-pošta: ..................
  1.2.6 Če prosilec nima licence, potem je treba priložiti kopijo notarsko
overjene pogodbe z imetnikom licence za opravljanje energetske dejavnosti v
objektu ali z objektom
  1.2.7 Kratek opis glavne dejavnosti poslovnega subjekta, ki prosi za
energetsko dovoljenje
 
2.0 Osnovni podatki o objektu:
  Pri podatkih o lokaciji je treba priložiti tudi druge podatke za
identifikacijo lokacije, podatke o eventualnem lastništvu zemljišč ter druge
podatke o zvezah prosilca s predlagano lokacijo:
  2.1 Objekti za skladiščenje zemeljskega plina:
  – lokacija skladišča, oziroma območje podzemskega skladiščenja (1:5000,
1:10000),
  – osnovni tehnični podatki:
  – vrsta skladišča za zemeljski plin (geološke značilnosti in ocenjeni
geometrijski volumen),
  – celotna količina zemeljskega plina, ki se hrani v skladišču osnovni plin
(plinska blazina/delovni plin),
  – minimalna/maksimalna zmogljivost oddaje zemeljskega plina.
  2.2 Objekti terminala utekočinjenega zemeljskega plina:
  – lokacija terminala (1:5000; 1:10000),
  – osnovni tehnični podatki:
  – vrsta terminala: (kopenski terminal, terminal za ladijski transport)
  – volumen rezervoarjev: (m3 in število)
  – tlak v rezervoarjih:
  – uparilne postaje utekočinjenega zemeljskega plina: (število, zmogljivost
t/h), način uparjanja
  – transport utekočinjenega zemeljskega plina (kopenski transport – način,
zmogljivost pretovora: ladijski transport – zmogljivost).
 
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – sprejetje lokacijskega načrta ........ (mesec) .......... (leto),
  – gradbeno dovoljenje:....................... (mesec) ............ (leto),
  – pričetek gradnje: ................ (mesec) .......... (leto),
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja: ......... (leto).
 
4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije oziroma odstranitve objekta in sanaciji lokacije po prenehanju
življenjske dobe objekta:
 
5.0 Predinvesticijska zasnova za energetski objekt s tehnično idejno zasnovo.
Predinvesticijska zasnova mora biti pripravljena skladno z 12. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Tehnično idejne rešitve
morajo vsebovati vsaj shemo instalacij in tehnološke opreme, enopolno shemo
elektro instalacij ter situacijo lokacije energetskega objekta (1:5000) ter
tudi 4 priloge s podatki o priključitvi objekta na omrežja, in sicer:
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno omrežje
ali distribucijsko omrežje električne energije,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno ali
distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na omrežje
daljinskega ogrevanja ali omrežja parovodov,
  – podatki o drugih priključitvah.
 
6.0 Upravna taksa
  Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo).
  V primeru plačila upravne takse z gotovino ali s sodobnimi plačilnimi
sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) je treba k
vlogi priložiti potrdilo o plačilu na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 86/06).
 
 
Kraj in datum ..............................
 
      Podpis odgovorne osebe prosilca ..................................
  Priloga 4
 
  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA PROIZVODNJO TOPLOTE NAZIVNE MOČI NAD 1
MW ZA DALJINSKO OGREVANJE ALI NAMENJENO NADALJNJI PRODAJI
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .........................................................................
  Naslov ..................................................................
  Ulica ........................................................ številka
  Kraj ....................................................................
  Poštna številka ................................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in lastniških deležih:
  Če gre za novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega
objekta, je treba priložiti ustanovno pogodbo:
  1.2.5 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .........................................................................
  tel: ................ faks: ................, e-pošta: ..................
  1.2.6 Če prosilec nima licence, potem je treba priložiti kopijo notarsko
overjene pogodbe z imetnikom licence za opravljanje energetske dejavnosti v
objektu ali z objektom
  1.2.7 Kratek opis glavne dejavnosti poslovnega subjekta, ki prosi za
energetsko dovoljenje
 
2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Lokacija objekta:
  2.2 Tehnični podatki energetskega objekta:
  – vrsta in tip energetskega objekta:
  – skupna toplotna moč na pragu:
  – število in moč posameznih enot:
  – izkoristki (celotni izkoristek):
  2.3 Sodelovanje energetskega objekta pri sistemskih storitvah omrežja
daljinskega ogrevanja: (prosilec predlaga eventualne možnosti sodelovanja pri
sistemskih storitvah)
  2.4 Osnovno in rezervno gorivo:
  – osnovno gorivo (urna in letna poraba)
  – rezervno gorivo
  (opredeliti letni maksimalni delež rezervnega goriva glede na osnovno
gorivo)
 
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – gradbeno dovoljenje.............(mesec).........(leto),
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja.........(leto).
 
4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
prostora oziroma odstranitvi objekta po prenehanju življenjske dobe objekta:
 
5.0 Usklajenost objekta z razvojnimi akti:
  5.1 Z razvojnimi prostorskimi plani:
  objekt je usklajen s prostorskimi akti lokalnih skupnosti
  objekt je usklajen z lokalnim energetskim konceptom
  (priložiti pisno mnenje ali soglasje lokalne skupnosti)
 
6.0 Poročila:
  – poročilo o možnosti uporabe biomase
  – poročilo o možnosti soproizvodnje
 
7.0 Predinvesticijska zasnova za energetski objekt s tehnično idejno zasnovo.
Predinvesticijska zasnova mora biti pripravljena skladno z 12. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Tehnično idejne rešitve
morajo vsebovati vsaj shemo instalacij in tehnološke opreme, enopolno shemo
elektro instalacij ter situacijo lokacije energetskega objekta (1:5000) ter
tudi 4 priloge s podatki o priključitvi objekta na omrežja, in sicer:
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno omrežje
ali distribucijsko omrežje električne energije,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno ali
distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na omrežje
daljinskega ogrevanja ali omrežja parovodov,
  – podatki o drugih priključitvah.
 
8.0 Upravna taksa
  Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo).
  V primeru plačila upravne takse z gotovino ali s sodobnimi plačilnimi
sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) je treba k
vlogi priložiti potrdilo o plačilu na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 86/06).
 
 
Kraj in datum ..............................
 
      Podpis odgovorne osebe prosilca ..................................
  Priloga 5
 
  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA NEPOSREDNE
OSKRBOVALNE VODE ZEMELJSKEGA PLINA IN ELEKTRIČNE ENERGIJE
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka poslovnega subjekta:
  1.2.2 Davčna številka poslovnega subjekta:
  1.2.3 Ime poslovnega subjekta, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .........................................................................
  Naslov ..................................................................
  Ulica ........................................................ številka
  Kraj ....................................................................
  Poštna številka ................................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih. Če gre za
novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je treba
priložiti ustanovno pogodbo.
  1.2.5 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  ........................................................................
  tel: ................ faks: ................, e-pošta: .................
  1.2.6 Če prosilec nima licence, potem je treba priložiti kopijo notarsko
overjene pogodbe z imetnikom licenc za opravljanje energetske dejavnosti v
objektu ali z objektom.
 
2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Podatki o lokaciji:
  – Podatki o predlagani trasi daljnovoda ali plinovoda (M1:10000) in
lokacijah RTP (ali RP oziroma MRP (1:5000).
  2.2 Osnovni podatki o statusu energetskega objekta za prenos in
distribucijo električne energije ali za prenos zemeljskega plina
  a) energetski objekt – direktne elektro oskrbovalne linije
  b) energetski objekt direktni oskrbovalni plinovod
  2.3 Osnovni tehnični podatki o energetskem objektu:
  – opis objekta daljnovod (prostozračni DV, kabelsko podzemska povezava,
objekt za transformacijo, objekt za razdeljevanje, drugo);
  – osnovne tehnične karakteristike: nazivna napetost, dolžina, tip stebrov,
vodniki (tip, presek), vrsta in tip transformacije (število zbiralk, število
polj in tipi polj);
  – opis objekta plinovoda (plinovod z MRP in drugimi napravami);
  – osnovne tehnične karakteristike: nazivni tlak,premer cevi, dolžina,
redukcijske tlačne stopnje tlaka plina v MRP.
 
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – Sprejetje lokacijskega načrta............. (mesec) ............. (leto)
  – gradbeno dovoljenje...............(mesec)............(leto)
  – pričetek gradnje................(mesec)..........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ............ (leto)
 
4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije prostora oziroma odstranitev objekta po prenehanju življenjske dobe
objekta:
 
5.0 Če gre za energetski objekt za prenos električne energije z nazivno
napetostjo 110 kV in več ter za plinovod zemeljskega plina s tlakom več kot 16
bar in dolžino daljšo od 5 km, je k vlogi za energetsko dovoljenje treba
priložiti tudi predinvesticijsko zasnovo. Predinvesticijska zasnova mora biti
pripravljena skladno z 12. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06). Tehnično idejne rešitve morajo vsebovati vsaj shemo instalacij
in tehnološke opreme, enopolno shemo elektro instalacij ter situacijo lokacije
energetskega objekta (1:5000) ter tudi 4 priloge s podatki o priključitvi
objekta na omrežja, in sicer:
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno omrežje
ali distribucijsko omrežje električne energije,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno ali
distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na omrežje
daljinskega ogrevanja ali omrežja parovodov,
  – podatki o drugih priključitvah.
  Če gre za energetske objekte za prenos električne energije z nazivno
napetostjo pod 110 kV in dolžino pod 5 km ter za energetske objekte za prenos
zemeljskega plina s tlakom pod 15 bar in dolžino pod 5 km, predinvesticijska
zasnova ni potrebna. Priložiti pa je potrebno tehnično zasnovo s podatki o
priključitvi na omrežje.
 
6.0 Upravna taksa
  Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo).
  V primeru plačila upravne takse z gotovino ali s sodobnimi plačilnimi
sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) je treba k
vlogi priložiti potrdilo o plačilu na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 86/06).
 
 
Kraj in datum ..............................
 
      Podpis odgovorne osebe prosilca ..................................
  Priloga 6
 
  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA POVEZOVALNE VODE, KI PREČKAJO DRŽAVNO
MEJO
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka poslovnega subjekta:
  1.2.2 Davčna številka poslovnega subjekta:
  1.2.3 Ime poslovnega subjekta, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .........................................................................
  Naslov ..................................................................
  Ulica ........................................................ številka
  Kraj ....................................................................
  Poštna številka ................................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih. Če gre za
novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je
potrebno priložiti ustanovno pogodbo.
  1.2.5 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .........................................................................
  tel: ................ faks: ................, e-pošta: ..................
  1.2.6 Če prosilec nima licence, potem je treba priložiti kopijo notarsko
overjene pogodbe z imetnikom licenc za opravljanje energetske dejavnosti v
objektu ali z objektom.
 
2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1. Podatki o vrsti objekta (naftovod, produktovod, plinovod, daljnovod,
drugo)
  2.1 Podatki o lokaciji:
  – Podatki o predlagani trasi objekta, ki prečka državno mejo (M1:10000)
lokacija prečkanja (1:5000).
  2.2 Osnovni tehnični podatki (zmogljivost, napetostni ali tlačni nivo,
premer, ostala tehnične značilnosti)
  2.3 Osnovni podatki o statusu energetskega objekta za prenos in
distribucijo električne energije ali za prenos zemeljskega plina
  a) energetski objekt za izvajanje javne gospodarske službe
  b) energetski objekt – direktni oskrbovalni plinovod
 
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – sprejetje lokacijskega načrta ............. (mesec) ............. (leto)
  – gradbeno dovoljenje...............(mesec)............(leto)
  – pričetek gradnje................(mesec)..........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ............ (leto)
 
4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije prostora oziroma odstranitvi objekta in sanaciji lokacije objekta po
prenehanju življenjske dobe objekta:
 
6.0 Če gre za energetski objekt za naftovod ali produktovod ter za objekt za
prenos električne energije z nazivno napetostjo 110 KV in več ter za plinovod
zemeljskega plina s tlakom več kot 16 bar in dolžino daljšo od 5 km, je k
vlogi za energetsko dovoljenje treba priložiti tudi predinvesticijsko zasnovo.
Predinvesticijska zasnova mora biti pripravljena skladno z 12. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Tehnično idejne rešitve
morajo vsebovati vsaj shemo instalacij in tehnološke opreme, enopolno shemo
elektro instalacij ter situacijo lokacije energetskega objekta (1:5000) ter
tudi 4 priloge s podatki o priključitvi objekta na omrežja in sicer:
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno omrežje
ali distribucijsko omrežje električne energije,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na prenosno ali
distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
  – podatki in situacija (1:2000, 1:5000) priključitve na omrežje
daljinskega ogrevanja ali omrežja parovodov,
  – podatki o drugih priključitvah.
  Če gre za energetske objekte za prenos električne energije z nazivno
napetostjo pod 110 kV in dolžino pod 5 km ter za energetske objekte za prenos
zemeljskega plina s tlakom pod 15 bar in dolžino pod 5 km, predinvesticijska
zasnova ni potrebna, priložiti pa je treba tehnično zasnovo s podatki o
priključitvi na omrežje.
 
7.0 Upravna taksa
  Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo).
  V primeru plačila upravne takse z gotovino ali s sodobnimi plačilnimi
sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar), k vlogi
priložiti potrdilo o plačilu na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 86/06).
 
 
Kraj in datum ..............................
 
      Podpis odgovorne osebe prosilca ..................................
  Priloga 7
 
  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA OBJEKTE ALI ZAOKROŽENE GOSPODARSKE
LOKACIJE S PRIKLJUČNO MOČJO VEČJO OD 5 MW OZIROMA LETNO PORABO ZEMELJSKEGA
PLINA VEČJO OD 5 MILIJONOV m3
 
1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .........................................................................
  Naslov ..................................................................
  Ulica ........................................................ številka
  Kraj ....................................................................
  Poštna številka ................................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in lastniških deležih:
  Če gre za novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega
objekta, je treba priložiti kopijo ustanovne pogodbo:
  1.2.5 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  ........................................................................
  tel: ................ faks: ................, e-pošta: .................
  1.2.6 Kratek opis glavne dejavnosti poslovnega subjekta, ki prosi za
energetsko dovoljenje, ter kratek opis objekta (vrsta proizvodnje oziroma
dejavnosti), za katerega je zaprošeno energetsko dovoljenje:
 
2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Lokacija objekta:
  2.2 Tehnični podatki objekta:
  – priključna moč
  – skupna moč na objektu (MW, m3/h)
  – način obratovanja (število izmen, število dni v letu)
  – ocena dnevne in letne porabe (MWh ali m3)
 
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – gradbeno dovoljenje.............(mesec).........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ......... (leto)
 
4.0 Usklajenost objekta s planskimi akti:
  4.1 Z razvojnimi plani:
  – objekt je usklajen s prostorskimi akti lokalnih skupnosti
  – objekt je usklajen z lokalnim energetskim konceptom
  (priložiti pisno mnenje ali soglasje lokalne skupnosti)
 
5.0 Grafične priloge:
  – skica lokacije objekta (1:5000).ter 4 izvodi lokacije in skice
priključka na omrežje (1:2000, 1:5000).
 
6.0 Upravna taksa
  Upravna taksa se obračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo).
  V primeru plačila upravne takse z gotovino ali s sodobnimi plačilnimi
sredstvi (kreditna kartica, mobilna telefonija, elektronski denar) je treba k
vlogi priložiti potrdilo o plačilu na podlagi 115. člena Uredbe o upravnem
poslovanju (Uradni list RS, št. 86/06).
 
 
Kraj in datum ..............................
 
      Podpis odgovorne osebe prosilca ..................................