Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

163. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105, stran 457.

Na podlagi 27. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je sprejel župan Mestne občine Novo mesto dne 8. 1. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
(1) Ocena stanja:
1. Glavna cesta G2-105/0252 oziroma Ljubljanska cesta je glavna vpadnica v Novo mesto iz zahodnega Novomeškega priključka na avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje. Poteka skozi strnjeno stanovanjsko in poslovno območje ter je v svojem profilu neurejena za ločeno vodenje vseh vrst prometa (pešci, kolesarji). Posebej v slabem stanju so priključki, bankine, razsvetljenost in odvodnjavanje ceste.
2. Na najbolj kritičnem odseku, severno od krožišča v Bučni vasi, je na delu predvidena prestavitev oziroma deviacija trase Ljubljanske ceste, kjer bo ta omogočila nov urbani razvoj. Ob rekonstrukciji in predvideni prestavitvi ceste se bodo izboljšali tudi drugi pogoji urbane infrastrukture. Sedanje stanje Ljubljanske ceste se ne more šteti za sodoben priključek na avtocesto.
(2) Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
V času priprave in sprejetja veljavnega LN urbanizacija vzhodno od predvidene prestavitve trase Ljubljanske ceste še ni bila načrtovana. V kasneje sprejeti Urbanistični zasnovi Novega mesta se dolgoročno načrtuje širitev stanovanjske zazidave severovzhodno od krožišča v Bučni vasi in vzhodno od Ljubljanske ceste, zato se zaradi boljše dostopnosti do tega območja in zaradi boljših prometno tehničnih elementov kaže potreba po spremembi lokacije načrtovanega križišča v km 2.800 nekoliko severneje v stacionažo 2.744.
Območje urejanja LN se minimalno spreminja na odseku novogradnje zaradi navedene prestavitve križišča iz km 2.800 v km 2.744. S spremembami in dopolnitvami LN se bodo glede na korigirano traso na novo opredelili objekti, ki jih bo potrebno odstraniti. Vsi ostali detajli so dorečeni že na nivoju PGD, PZI projekta.
(3) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve LN se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
V skladu z določbami 34. člena ZUreP-1 se postopek sprememb in dopolnitev LN pripravi in odlok sprejme po skrajšanem postopku. Spremembe se nanašajo le na spremembo mikrolokacije križišča na odseku novogradnje in so skladne s strateškimi prostorskimi akti, MONM (veljavna Urbanistična zasnova Novega mesta), v kateri je deviacija Ljubljanske ceste na odseku od km 2.425 do km 2.990 že načrtovana. Poleg tega se načrtujejo taki posegi in ureditve, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, kar izhaja iz odločbe MOP št. 35409-307/2006 z dne 19. 12. 2006.
(4) Prostorski akti MO NM:
Prostor trenutno urejata Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G2-105/0252 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05, 109/06).
Veljaven lokacijski načrt ureja dva odseka Ljubljanske ceste: del državne ceste (od km 1.425 do km 3.060) in del občinske ceste (od km 3.060 do km 3.617).
Spremembe in dopolnitve LN obravnavajo le prvi odsek in še ta le od km 2.425 do km 2.990. Prav na tej točki je stik z že zgrajenim krožiščem (Odlok o lokacijskem načrtu – Uradni list RS, št. 62/95, 23/96).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča priprave sprememb
in dopolnitev LN)
(1) Predmet sprememb in dopolnitev LN je določitev nove lokacije centralnega križišča na odseku novogradnje Ljubljanske ceste v km 2.744 vključno s priključki na obstoječo Ljubljansko cesto na zahodu in Tržiško ulico na vzhodu, določitev potrebnih gradbenih ukrepov ob izvedbi novogradnje ceste, ureditve komunalne in energetske infrastrukture in vseh ostalih ukrepov in pogojev, katere bo narekovala prestavljena trasa ceste v urbanem okolju.
(2) Programsko izhodišče za spremembe in dopolnitve LN sta dve (v vmesnem obdobju) že zgrajeni iztočnici na začetku in koncu stacionaže (avtocestna deviacija 1-6 in krožišče na severni obvoznici) ter izdelana in popolnoma usklajena PGD, PZI projektna dokumentacija, Acer Novo mesto d.o.o., PR-R4-1/2005 iz septembra za odsek novogradnje.
Glede odseka novogradnje oziroma rekonstrukcije med km 2.300 in km 3.020 je že leta 1997 izdelana študija vrednotenja teh dveh variant, kjer je ugotovljeno, da novogradnja na tem odseku ugodnejša rešitev iz vseh vidikov predpisanega vrednotenja.
Kolikor se ugotovi, da bi bilo dopolnjevanje (oz. delno razveljavljanje) veljavnega odloka o LN preobsežno in nejasno, se sprejme popolnoma nov odlok o spremembah in dopolnitvah LN.
3. člen
(Ureditveno območje sprememb in dopolnitev LN)
Območje urejanja sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta zajema odsek novogradnje glavne ceste GII-105/0252 od km 2.425 do km 2.990, odsek dolg 565 m (s centralnim križiščem v km 2.744).
Območje urejanja se glede na veljaven LN nekoliko spremeni oziroma poveča, kar je določeno na podlagi navedenih strokovnih utemeljitev v 1. členu tega programa priprave. Opusti se urejanje križišča v km 2.800 s priključki.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev LN)
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ul. 1, Novo mesto
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto
– Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, Novo mesto
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, Novo mesto
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana
– Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, Novo mesto in druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev LN pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 34. členom ZUreP-1 na zahtevo pripravljalca v roku 15 dni podati smernice za načrtovanje kakor tudi mnenje k dopolnjenemu predlogu. Rok za izdelavo smernic je lahko daljši, če tako določa kateri od zakonov, ki opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora, vendar ne daljši od zakonsko določenega. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
Za predvidene spremembe in dopolnitve LN ni potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in presoje sprejemljivosti po ZON-UPB-2, kar izhaja iz odločbe MOP št. 35409-307/2006 z dne 19. 12. 2006.
5. člen
(Strokovne podlage za načrtovanje prostorske ureditve in načini pridobivanja strokovnih rešitev)
(1) Obstoječe strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev LN:
Pri pripravi sprememb in dopolnitev LN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto s spremembami in dopolnitvami,
– prostorsko ureditvene pogoje za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča s spremembami in dopolnitvami,
– geodetski načrt,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– katastrski načrt,
– PGD, PZI projekt rekonstrukcije glavne ceste G2-105/252, Ljubljanska cesta v Novem mestu od km 1.347 do km 2.425, Acer Novo mesto d.o.o.,
– PGD, PZI projekt novogradnje glavne ceste G2-105/252, Ljubljanska cesta v Novem mestu od km 2.425 do km 2.990, Acer Novo mesto d.o.o.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev LN se v primeru posebnih in zakonskih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage, ki niso predmet osnovne pogodbe z izdelovalcem.
(2) Dodatne strokovne podlage:
V postopku priprave mora izdelovalec proučiti obstoječe strokovne podlage in ugotoviti potrebnost morebitnih novih strokovnih podlag. V primeru potrebnih dodatnih strokovnih podlag se le te pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter ostalih vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
(3) Način pridobitve strokovnih rešitev:
Strokovna rešitev, ki je izhodišče za pripravo predloga sprememb in dopolnitev LN je:
– PGD, PZI projektu novogradnje glavne ceste G2-105/252, Ljubljanska cesta v Novem mestu od km 2.425 do km 2.990, Acer Novo mesto d.o.o., ki se prilagodi veljavnemu lokacijskemu načrtu in na kateri bodo temeljile spremembe in dopolnitve LN.
Ta strokovna rešitev je predhodno strokovno preverjena in že usklajena s ključnimi nosilci urejanja prostora.
(4) Pridobitev geodetskih podlag:
Geodetski načrt oziroma obnovo obstoječega geodetskega načrta v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) za obravnavano območje zagotovi Mestna občina Novo mesto.
6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev LN)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev LN vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev LN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1 in se izbere na osnovi določil, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
Roki izdelave sprememb in dopolnitev LN so:
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (15 dni po uveljavitvi programa priprave);
– izbira izdelovalca (20 dni po uveljavitvi programa priprave);
– predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta (20 dni po sklenitvi pogodbe o izdelavi sprememb in dopolnitev LN);
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev LN;
– po javni objavi sklepa v uradnem glasilu se javno razgrne predlog sprememb in dopolnitev LN za 15 dni in organizira se javna obravnava;
– v času javne razgrnitve Občinski svet MO NM obravnava predlog sprememb in dopolnitev LN;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 10 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve;
– v primeru večjih sprememb iz naslova upoštevanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve izdelovalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev LN v roku 15 dni;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi navedenih mnenj, oziroma po pridobitvi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev LN Občinskemu svetu MO NM v obravnavo in sprejem;
– tekstualni del odloka se objavi v Uradnem glasilu RS.
7. člen
(Obveznosti financiranja priprave sprememb
in dopolnitev LN)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev LN zagotovi MONM.
8. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-14/2006
Novo mesto, dne 8. januarja 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojz Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost