Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

157. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 417.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil in druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) za javno objavo in za državno statistiko v skladu s prvim in drugim odstavkom 58. člena ter prvim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.; v nadaljevanju ZGD-1) in z drugimi predpisi ter roke, način predložitve in sprejem letnih poročil in drugih podatkov.
2.
Gospodarske družbe (v nadaljevanju družbe), zadruge in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju podjetniki) predložijo letna poročila in druge podatke za javno objavo in za državno statistiko pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (PRILOGA 1).
3.
Vse točke tega navodila, ki se nanašajo na majhne družbe, majhne zadruge in majhne podjetnike, se uporabljajo tudi za mikro družbe, mikro zadruge in mikro podjetnike.
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV DRUŽB, ZADRUG TER SREDNJIH IN VELIKIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO
IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo in drugi podatki družb, zadrug ter srednjih in velikih podjetnikov, ki niso zavezani k reviziji letnih poročil
4.
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, ter srednji in veliki podjetniki morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 59. člena ZGD-1), in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 2A), podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 2B) in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (PRILOGA 2C),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika (PRILOGA 4),
– dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja: podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (v skladu z Zakonom o državni statistiki, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01, in z Letnim programom statističnih raziskovanj; v nadaljevanju dodatni podatki, PRILOGA 2Č),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 58. člena ZGD-1), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom (drugi odstavek 60. člena ZGD-1). Sestavni del priloge s pojasnili je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko (PRILOGE 2A, 2B in 2C) priložijo prilogo s pojasnili k izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (PRILOGA 5). S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, dodatnih podatkov, pojasnil k izkazom ter izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
5.
(1) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 59. člena ZGD-1), in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 2A), podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 2B) in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (PRILOGA 2C),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika (PRILOGA 4),
– dodatne podatke (PRILOGA 2Č),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 58. člena ZGD-1), ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida (tretji odstavek 60. člena ZGD-1).
(2) Osebne družbe iz prvega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko (PRILOGE 2A, 2B in 2C) priložijo IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (PRILOGA 5). S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, dodatnih podatkov ter izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Osebne družbe iz prvega odstavka te točke, ustanovljene v poslovnem letu, za katerega se poroča, ki še niso začele poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začele s poslovanjem.
6.
(1) Zadruge, ki v skladu s 50. členom Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93, 22/94, 68/95, 35/96 in 31/00) niso zavezane za zadružno revizijo, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 59. člena ZGD-1), in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 3A), podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 2B) in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (PRILOGA 3B),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika (PRILOGA 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 58. člena ZGD-1), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom (drugi odstavek 60. člena ZGD-1). Sestavni del priloge s pojasnili je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube. Srednje in velike zadruge poleg navedenih sestavnih delov predložijo tudi izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo.
(2) Majhne zadruge, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko (PRILOGE 3A, 2B in 3B) priložijo prilogo s pojasnili k izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (PRILOGA 5). S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, pojasnil k izkazom ter izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo in kakor tudi za državno statistiko.
2. Letno poročilo in drugi podatki družb in zadrug, ki so zavezane k reviziji letnih poročil
7.
(1) Velike in srednje družbe ter tiste majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 59. člena ZGD-1), in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 2A), podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 2B) in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (PRILOGA 2C),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika (PRILOGA 4),
– dodatne podatke (PRILOGA 2Č),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (prvi odstavek 58. člena ZGD-1), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo (prvi odstavek 60. člena ZGD-1) in revizorjevo poročilo (prvi odstavek 58. člena ZGD-1). Sestavni del priloge s pojasnili je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Letno poročilo za javno objavo iz prvega odstavka te točke predložijo tudi banke, hranilnice in zavarovalnice.
8.
Zadruge, ki so v skladu s 50. členom Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93, 22/94, 68/95, 35/96 in 31/00) zavezane za zadružno revizijo, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 59. člena ZGD-1), in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 3A), podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 2B) in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (PRILOGA 3B),
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika (PRILOGA 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (prvi odstavek 58. člena ZGD-1), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo (prvi odstavek 60. člena ZGD-1) in revizorjevo poročilo (prvi odstavek 58. člena ZGD-1). Sestavni del priloge s pojasnili je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
3. Konsolidirano letno poročilo družb in zadrug
9.
(1) Družbe (tudi banke, hranilnice in zavarovalnice) in zadruge, ki so nadrejene eni ali več družbam oziroma zadrugam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje, morajo AJPES za javno objavo predložiti tudi konsolidirano letno poročilo, ki obsega konsolidirano računovodsko poročilo in konsolidirano poslovno poročilo družb in zadrug, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko poročilo obsega konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz poslovnega izida, priloge h konsolidiranim izkazom, konsolidiran izkaz denarnih tokov, konsolidiran izkaz gibanja kapitala (sedmi odstavek 56. člena ZGD-1) in revizorjevo poročilo (prvi odstavek 58. člena ZGD-1).
(2) Primere, v katerih nadrejene družbe in zadruge niso dolžne izdelati konsolidiranega letnega poročila, določata 56. člen ZGD-1 in 13. točka Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) (Uradni list RS, št. 118/05).
4. Letno poročilo podružnice tujega podjetja
10.
Letno poročilo, namenjeno javni objavi, ki ga (zase ali za matično podjetje) predloži podružnica tujega podjetja, mora biti predloženo v slovenskem jeziku (Zakon o javni rabi slovenščine, Uradni list RS, št. 86/04).
5. Letno poročilo družbe, zadruge ter srednjega in velikega podjetnika v jezikih Evropske unije
11.
Letno poročilo družbe, zadruge ter srednjega in velikega podjetnika, namenjeno javni objavi (prvi in drugi odstavek 58. člena ZGD-1), je lahko predloženo tudi v kateremkoli jeziku, ki je uradni jezik Evropske unije. Predhodno pa mora biti predloženo v slovenskem jeziku. Uradni jeziki Evropske unije so:
+---------------------------+------+
|URADNI JEZIK EVROPSKE UNIJE|OZNAKA|
|              |   |
+---------------------------+------+
|ANGLEŠČINA         | EN |
|              |   |
+---------------------------+------+
|ČEŠČINA          | CS |
|              |   |
+---------------------------+------+
|DANŠČINA          | DA |
|              |   |
+---------------------------+------+
|ESTONŠČINA         | ET |
|              |   |
+---------------------------+------+
|FINŠČINA          | FI |
|              |   |
+---------------------------+------+
|FRANCOŠČINA        | FR |
|              |   |
+---------------------------+------+
|GRŠČINA          | EL |
|              |   |
+---------------------------+------+
|ITALIJANŠČINA       | IT |
|              |   |
+---------------------------+------+
|LATVIJŠČINA        | LV |
|              |   |
+---------------------------+------+
|LITOVŠČINA         | LT |
|              |   |
+---------------------------+------+
|MADŽARŠČINA        | HU |
|              |   |
+---------------------------+------+
|MALTEŠČINA         | MT |
|              |   |
+---------------------------+------+
|NEMŠČINA          | DE |
|              |   |
+---------------------------+------+
|NIZOZEMŠČINA        | NL |
|              |   |
+---------------------------+------+
|POLJŠČINA         | PL |
|              |   |
+---------------------------+------+
|PORTUGALŠČINA       | PT |
|              |   |
+---------------------------+------+
|SLOVAŠČINA         | SK |
|              |   |
+---------------------------+------+
|SLOVENŠČINA        | SL |
|              |   |
+---------------------------+------+
|ŠPANŠČINA         | ES |
|              |   |
+---------------------------+------+
|ŠVEDŠČINA         | SV |
|              |   |
+---------------------------+------+
6. Podatki o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika
12.
(1) Družbe, zadruge ter srednji in veliki podjetniki AJPES predložijo podatke o opredelitvi (PRILOGA 4). Na ta način izjavijo, da so kapitalska družba, osebna družba, zadruga, gospodarsko interesno združenje (v nadaljevanju GIZ), srednji ali velik podjetnik, podružnica tujega podjetja ali druga organizacijska oblika. Izrečejo se tudi o skladnosti poslovnega leta s koledarskim, velikosti, povezanosti v skupini podjetij in zavezanosti k reviziji.
(2) Poslovni subjekt se pod rimsko številko I (Vrsta organizacijske oblike) opredeli, da je kapitalska družba (d.o.o., d.d., k.d.d.), osebna družba (d.n.o., k.d.), zadruga, GIZ, srednji ali velik podjetnik (s.p.), podružnica tujega podjetja ali druga organizacijska oblika (npr. javni gospodarski zavod).
(3) Vse vrste poslovnih subjektov pod rimsko številko II (Poslovno leto) označijo ali imajo poslovno leto enako koledarskemu ali različno od koledarskega. Poslovni subjekt, ki ima poslovno leto različno od koledarskega, vpiše tudi datum začetka in konca poslovnega leta (v obliki dd.mm.IIII).
(4) Pod rimsko številko III (Velikost) poslovni subjekt označi, ali je mikro, majhen, srednji ali velik v skladu z merili 55. člena ZGD-1. Izbrana velikost se mora ujemati z obravnavano velikostjo iz obrazcev, ki se izračunava na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. Če izračunani velikosti iz obrazcev v dveh zaporednih poslovnih letih (2006 in 2005) nista enaki, se obravnavana velikost določi na osnovi izračunane velikosti v letu 2005. Če je poslovni subjekt ustanovljen v tekočem letu (2006), se obravnavana velikost določi na osnovi izračunane velikosti tekočega leta.
Če je poslovni subjekt zavezan h konsolidaciji, je obravnavana velikost ne glede na izračunano velikost iz obrazcev velika (osmi odstavek 55. člena ZGD-1).
(5) Pod rimsko številko IV (Povezanost družbe oziroma zadruge v skupini podjetij) poslovni subjekt izbere eno od črk od a do e, odvisno od njegove nepovezanosti oziroma povezanosti:
– Črko a (nepovezana) izbere poslovni subjekt, ki se opredeli kot kapitalska družba, zadruga, GIZ ali druga organizacijska oblika, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 ne šteje za povezano družbo.
– Črko b izbereta kapitalska družba in zadruga, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 opredelita kot nadrejeni, zavezani za sestavitev konsolidiranega letnega poročila. Če sta nadrejeni, ne pa zavezani za sestavitev konsolidiranega letnega poročila, izbereta črko c.
– Črko č izbereta kapitalska družba in zadruga, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 opredelita kot nadrejeni in hkrati podrejeni, zavezani za sestavitev konsolidiranega letnega poročila. V okno pod to črko vpišeta tudi ime in sedež ter matično številko neposredno nadrejene družbe ali zadruge. Kapitalska družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pa namesto matične številke te družbe iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe.
– Kapitalska družba in zadruga, ki sta nadrejeni in hkrati podrejeni, nezavezani za sestavitev konsolidiranega letnega poročila, izbereta črko d. Kot takšni se opredelita, kadar nista dolžni izdelati konsolidiranega letnega poročila v primerih, določenih v 56. členu ZGD-1 in 13. točki Uvoda v Slovenske računovodske standarde. V okno pod to črko vpišeta tudi ime in sedež ter matično številko neposredno nadrejene družbe ali zadruge. Družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pa namesto matične številke te družbe iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe.
– Črko e izbereta kapitalska družba in zadruga, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 opredelita kot podrejeni v okviru nadrejene družbe ali zadruge. V okno pod to črko vpišeta tudi ime in sedež ter matično številko neposredno nadrejene družbe ali zadruge. Družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, vpiše ime in sedež te družbe v tujini, namesto matične številke te družbe pa iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe.
(6) Poslovni subjekt označi pod rimsko številko V (Zavezanost k reviziji) črko a, b ali c odvisno od njegove zavezanosti oziroma nezavezanosti k reviziji. Poslovni subjekt, ki ni zavezan k reviziji, izbere črko a. Kapitalska družba in zadruga, ki sta zavezani za revizijo samo v okviru nadrejene družbe ali zadruge, sami pa nista zavezani, izbereta črko b; družba in zadruga, ki sta sami zavezani za revizijo, izbereta črko c. Srednji in veliki podjetniki niso zavezani za revizijo.
(7) Podružnica tujega podjetja v skladu s 681. členom ZGD-1, pod rimsko številko VI (Vrsta podružnice) označi, ali je izbrana podružnica tujega podjetja ali ne. Poleg tega v okno vpiše tudi ime in sedež tujega podjetja ter državo tujega podjetja, ki jo izbere iz danega šifranta.
(8) Podružnica tujega podjetja v skladu s 680. členom ZGD-1 pod rimsko številko VII (Za namen javne objave) označi vrsto predloženega letnega poročila za javno objavo:
– Črko a izbere podružnica tujega podjetja, ki bo za javno objavo predložila revidirano letno poročilo tujega podjetja – ustanovitelja.
– Črko b izbere podružnica tujega podjetja, ki bo za javno objavo predložila letno poročilo podružnice na poenotenih obrazcih ali v neenotni obliki. Podružnica, ki se opredeli pod črko b in je po velikosti majhna podružnica, lahko izpolni obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko priloži prilogo s pojasnili k izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila. Če poenostavitve ne uveljavi ali je ne more uveljaviti (poslovno leto je različno od koledarskega ali je po velikosti srednja ali velika podružnica), lahko letno poročilo za podružnico za javno objavo predloži AJPES v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
– Črko c izbere podružnica, ki letnega poročila ne bo predložila sama, ampak ga bo predložila izbrana podružnica (681. člen ZGD-1). V tem primeru v okno vpiše matično številko izbrane podružnice.
7. Dodatni podatki
13.
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, ki imajo poslovne odnose s tujino, morajo AJPES predložiti tudi dodatne podatke za koledarsko leto (PRILOGA 2Č).
(2) Podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (nerezidentov) izkazujejo družbe ter srednji in veliki podjetniki ločeno:
– do povezanih družb (nerezidentov), v katerih ima družba neposredne naložbe,
– do povezanih družb (nerezidentov), ki imajo neposredne naložbe v družbi,
– do nepovezanih družb (nerezidentov).
8. Izjava
14.
Družbe in zadruge, ki niso zavezane k reviziji in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 predložijo AJPES posebno IZJAVO (PRILOGA 5), v kateri izjavijo, da se podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo.
9. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih družb in zadrug ter dodatni podatki družb, nastalih s statusnim preoblikovanjem
9.1. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih
in dodatni podatki družb, nastalih z združitvijo
15.
(1) Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z združitvijo družb (spojitev ali pripojitev), v treh mesecih po koncu koledarskega leta AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatne podatke o stanju pred statusno spremembo in po njej.
(2) Za družbe »pred statusno spremembo« se v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov vpišejo podatki družbe po statusni spremembi (matična številka, davčna številka, ime in sedež družbe), oznaka statusne spremembe (oznaka 1 ali 3) in matična številka družbe »pred statusno spremembo«. Družba »po statusni spremembi« v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov vpiše svoje podatke (matična številka, davčna številka, ime in sedež družbe), oznako statusne spremembe (oznaka 2 ali 4), matične številke družbe »pred statusno spremembo« pa ne izpolni.
9.1.1. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih
in dodatni podatki družb, nastalih s spojitvijo
16.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s spojitvijo družb, izpolnijo podatke na poenotenih obrazcih in predložijo dodatne podatke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in na obdobje od dneva statusne spremembe do 31. 12., v skladu z oznakama 1 in 2.
9.1.2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih
in dodatni podatki družb, nastalih s pripojitvijo
17.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s pripojitvijo družb, izpolnijo podatke na poenotenih obrazcih in predložijo dodatne podatke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in na obdobje od 1. 1. do 31. 12. po statusni spremembi, v skladu z oznakama 3 in 4.
9.2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih
in dodatni podatki družb, nastalih z delitvijo
in s spremembo pravnoorganizacijske oblike
18.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z delitvijo (razdelitev ali oddelitev) ali so spremenile pravnoorganizacijsko obliko, vpišejo v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov le ustrezno oznako:
– 5-razdelitev,
– 6-oddelitev,
– 7-sprememba pravnoorganizacijske oblike.
9.3. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih zadrug, nastalih s statusnim preoblikovanjem
19.
Določbe 15. do 18. točke tega navodila se smiselno uporabljajo tudi za zadruge.
10. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih
in dodatni podatki družb, zadrug ter srednjih
in velikih podjetnikov, nad katerimi se začne
postopek likvidacije oziroma stečaja
20.
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek likvidacije oziroma stečaja, v treh mesecih po začetku tega postopka AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (PRILOGE 2A, 2B in 2C) in dodatne podatke (PRILOGA 2Č).
(2) Zadruge, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek likvidacije oziroma stečaja, v treh mesecih po začetku tega postopka AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (PRILOGE 3A, 2B in 3B).
(3) Družbe, zadruge ter srednji in veliki podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu. Družbe ter srednji in veliki podjetniki predložijo dodatne podatke po stanju na zadnji dan pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju, osebno ali po pošti s povratnico.
III. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL MAJHNIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO
IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo
21.
(1) Majhni podjetniki, razen podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (prvi odstavek 59. člena ZGD-1), in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 6A) in podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 6B),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 58. člena ZGD-1), ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
(2) Majhni podjetniki lahko v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko (PRILOGI 6A in 6B) priložijo IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (PRILOGA 5). S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Majhni podjetniki, ustanovljeni v poslovnem letu, za katerega se poroča, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli s poslovanjem.
2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih majhnih podjetnikov, ki prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja
22.
(1) Majhni podjetniki, ki v koledarskem letu prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja, v treh mesecih po prenehanju oziroma začetku stečaja AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (PRILOGI 6A in 6B).
(2) Majhni podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju, osebno ali po pošti s povratnico.
IV. ROKI PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO
IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Za državno statistiko
23.
(1) Vse družbe ter srednji in veliki podjetniki (4. in 5. točka ter prvi odstavek 7. točke tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZGD-1, Zakonom o državni statistiki in Letnim programom statističnih raziskovanj podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika in dodatne podatke predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Vse zadruge (6. in 8. točka tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZGD-1 podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(3) Majhni podjetniki (21. točka tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZGD-1 podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
2. Za javno objavo
24.
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, in osebne družbe ter vsi podjetniki (4., 5. in 21. točka tega navodila) in zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (6. točka tega navodila), morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZGD-1 za javno objavo AJPES predložiti letna poročila v treh mesecih po koncu poslovnega leta.
(2) Velike in srednje družbe ter majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, (7. in 9. točka tega navodila), morajo v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1 za javno objavo AJPES predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
(3) Zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (8. točka tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1 za javno objavo AJPES predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
3. Za javno objavo in za državno statistiko
(uveljavljanje poenostavitev pri predlaganju
letnih poročil)
25.
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, ki v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 4. točke tega navodila), morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in ki v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 5. točke tega navodila), morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(3) Majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo in ki v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 6. točke tega navodila), morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(4) Majhni podjetniki, ki v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 21. točke tega navodila), morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
V. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO
IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
26.
(1) Družbe (drugi odstavek 4. in 5. točke tega navodila) in zadruge (drugi odstavek 6. točke tega navodila) predložijo AJPES podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih izključno v elektronski obliki. Omogočeni so trije načini elektronske predložitve:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice (v nadaljevanju XML datoteka)
ali
– v obliki XML datoteke, ki jo družba ali zadruga izdela sama v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
Pojasnila k izkazom lahko predložijo:
– v elektronski obliki kot sestavni del spletne aplikacije ali XML datoteke v sklopu poenotenih obrazcev
ali
– v obliki PDF datoteke, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– na papirju.
Družbam in zadrugam, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, bo zagotovljena možnost vnosa podatkov letnih poročil v krajevno pristojnih izpostavah AJPES.
(2) Majhni podjetniki (drugi odstavek 21. točke tega navodila) lahko predložijo AJPES podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, v elektronski obliki:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice (v nadaljevanju XML datoteka)
ali
– v obliki XML datoteke, ki jo majhen podjetnik izdela sam v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
Majhni podjetniki lahko predložijo podatke iz letnih poročil pristojni izpostavi AJPES tudi na papirju, osebno ali po pošti s povratnico. Poenoteni obrazci (PRILOGI 6A in 6B) in IZJAVA o uporabi podatkov iz letnega poročila (PRILOGA 5) bodo na voljo v knjigarnah in papirnicah.
(3) Po končanem neposrednem vnosu podatkov prek spletnega portala AJPES morajo družbe, zadruge in podjetniki te podatke in pojasnila k izkazom v obliki PDF datoteke potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (PRILOGA 7)
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(4) Letno poročilo v obliki XML datoteke lahko družbe, zadruge in podjetniki uvozijo prek spletnega portala, pri čemer ravnajo na način, opisan v prejšnjem odstavku te točke, ali pa ga predložijo na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Družbe, zadruge in podjetniki podatke na elektronskem mediju (obvezno s priloženim izpisom podatkov, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik) predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(5) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
(6) Družbe, zadruge in podjetniki, ki ne uveljavijo ali ne morejo uveljaviti poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti v elektronski obliki, z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES ali v obliki XML datoteke, letno poročilo za javno objavo pa predložijo v obliki PDF datoteke prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/. V tem primeru morajo verodostojnost letnega poročila potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (PRILOGA 7)
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(7) Družbe, zadruge ter srednji in veliki podjetniki lahko predložijo letno poročilo v uradnih jezikih Evropske unije v obliki PDF datoteke prek spletnega portala AJPES. V tem primeru morajo verodostojnost letnega poročila potrditi na način, opisan v šestem odstavku te točke (s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali s podpisanim obvestilom za AJPES).
(8) Spletna aplikacija, Excelove preglednice in struktura XML datoteke za družbe, zadruge in podjetnike so dosegljive na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
VI. SPREJEM LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV
27.
Družbam, zadrugam in podjetnikom ob osebni predložitvi letnih poročil in drugih podatkov za javno objavo in za državno statistiko pristojna izpostava AJPES izda ustrezna potrdila.
28.
(1) Družbe, zadruge in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo s predložitvijo vseh sestavnih delov letnega poročila in s plačilom stroškov javne objave po tarifi veljavni za posamezno leto. Stroške javne objave (nadomestilo in davek na dodano vrednost, po stopnji 20 %) plačajo na račun AJPES: 01100-6000000314. Pri plačilu z nalogom za plačilo se obvezno navede številka modela in številka sklica: 11 7600003-xxxxxxxx (xxxxxxxx=davčna številka družbe, zadruge ali podjetnika). Pri plačilu s posebno položnico se obvezno navede številka sklica 7600xxxxxxxxK (xxxxxxxx – davčna številka družbe, zadruge ali podjetnika, K – kontrolna številka).
(2) Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo podatkov oziroma so namesto letnega poročila za javno objavo predložili izjavo, da še niso začeli s poslovanjem.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29.
Poenotene obrazce (PRILOGE 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 6A in 6B) je predpisala AJPES v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
30.
Zoper družbo, zadrugo ali podjetnika, ki ne predloži letnega poročila za javno objavo v treh oziroma osmih mesecih po koncu poslovnega leta in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko v treh mesecih po koncu koledarskega leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – prečiščeno besedilo in 115/06).
31.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 112/05).
32.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil in podatkov iz letnih poročil za leto 2006.
Št. 112-6/2006
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0209
Predsednica
Sveta Ajpes
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti