Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

156. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev, stran 406.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil društev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) v skladu z 29. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, v nadaljevanju ZDru-1), s 30. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim programom statističnih raziskovanj predložiti društva ter rok in način predložitve letnih poročil.
2.
Društva predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (PRILOGA 1).
3.
Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 33 (2006) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 118/05).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL DRUŠTEV
ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV
IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo društev, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov
4.
(1) Društva, katerih prihodki oziroma odhodki v preteklem koledarskem letu niso presegli 200 milijonov tolarjev, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 2) in podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 3),
b) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo (peti odstavek 26. člena ZDru-1), ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva.
(2) Društva, katerih prihodki oziroma odhodki v preteklem koledarskem letu niso presegli 200 milijonov tolarjev, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za zagotovitev javnosti podatkov tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko (PRILOGA 2 in PRILOGA 3) priložijo prilogo s pojasnili k izkazom, poročilo o poslovanju društva in IZJAVO (PRILOGA 4). S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, pojasnil k izkazom, poročila o poslovanju društva in izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko.
2. Letno poročilo društev, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov
5.
Društva, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem koledarskem letu presegli 200 milijonov tolarjev, so v skladu s 27. členom ZDru-1 zavezana k revidiranju računovodskih izkazov in morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in to: podatke iz bilance stanja (PRILOGA 2) in podatke iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 3),
b) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo (peti odstavek 26. člena ZDru-1), ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, poročilo o poslovanju društva ter oceno revizorja (drugi odstavek 29. člena ZDru-1).
3. Predložitev podatkov iz letnih poročil v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva
6.
Društva morajo v skladu s petim odstavkom 26. člena ZDru-1 ob statusnih spremembah oziroma prenehanju izdelati letno poročilo tudi med letom po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja. V skladu s prvim odstavkom 29. člena ZDru-1 morajo tovrstno letno poročilo predložiti AJPES v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju osebno ali po pošti s povratnico.
III. ROKI PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
1. Za državno statistiko
7.
Vsa društva (4. in 5. točka tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZDru-1, Zakonom o državni statistiki in Letnim programom statističnih raziskovanj podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
2. Za zagotovitev javnosti podatkov
8.
(1) Društva, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov (4. točka tega navodila), morajo v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZDru-1 za zagotovitev javnosti podatkov AJPES predložiti letna poročila v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Društva, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov (5. točka tega navodila), morajo v skladu z drugim odstavkom 29. člena ZDru-1 za zagotovitev javnosti podatkov AJPES predložiti letna poročila ter oceno revizorja v osmih mesecih po koncu koledarskega leta.
3. Za zagotovitev javnosti podatkov
in za državno statistiko
(uveljavljanje poenostavitev pri predlaganju
letnih poročil)
9.
Društva, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko (drugi odstavek 4. točke tega navodila) tako, da podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, poročilo o poslovanju društva in IZJAVO predložijo AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
IV. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
10.
(1) Društva podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo AJPES
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD) ali z uvozom XML datoteke prek spletnega portala AJPES
ali
– na papirju. Poenoteni obrazci (PRILOGI 2 in 3) in IZJAVA (PRILOGA 4) bodo na voljo v knjigarnah in papirnicah.
(2) Društva, ki podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 4. točke tega navodila), AJPES predložijo tudi pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva:
– združeno v eni PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si
ali
– na papirju.
Na enak način predložijo letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov (prvi odstavek 4. točke tega navodila) društva, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov in ki letnega poročila ne predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko.
(3) Društva, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov (5. točka tega navodila) predložijo AJPES:
– združeno v eni PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si
ali
– na papirju.
(4) Spletna aplikacija in Excelova preglednica za društva sta dosegljivi na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(5) Društva predložijo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta društvo in začnejo z vnosom podatkov. Podatke iz 1., 2. in 3. odstavka te točke, predložene prek spletnega portala AJPES, društva potrdijo:
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik društva. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (PRILOGA 5).
(6) Društva vnašajo podatke v Excelovo preglednico. Za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice je potrebno izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov izdelajo datoteko za prenos na AJPES z izbiro gumba »Shrani v XML datoteko«. XML datoteko lahko predložijo:
– na elektronskem mediju (obvezno s priloženim izpisom podatkov, ki ga podpiše zastopnik društva), ki ga predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z uvozom prek spletnega portala AJPES po predhodni prijavi na spletni portal. Način prijave in potrditev predloženih podatkov sta opisana v prejšnjem odstavku te točke.
(7) Podatke iz 1., 2. in 3. odstavka te točke, predložene na papirju in podpisane s strani zastopnika društva, predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(8) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11.
Zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila v treh oziroma osmih mesecih po koncu koledarskega leta (29. člen ZDru-1), AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – prečiščeno besedilo in 115/06).
12.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 117/05).
13.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2006.
Št. 112-5/2006
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0210
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost