Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

150. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti, stran 401.

Na podlagi prvega in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES)
o modelih Skupnosti
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L št. 11 z dne 14. 1. 1994, str. 1, z vsemi spremembami) in Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2002, str. 1, z vsemi spremembami) v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pristojbine)
(1) Če prijavitelj vloži prijavo za znamko ali model Skupnosti pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), mora ob vložitvi prijave ali v petih dneh od vročitve poziva urada plačati pristojbino za pošiljanje prijave Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) Evropske unije po uredbi, ki ureja pristojbine, ki se plačujejo v postopkih pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
(2) Če pristojbina iz prejšnjega odstavka tega člena ni plačana, se šteje, da je prijava umaknjena.
3. člen
(poizvedba)
Urad ne izvaja poizvedb o prejšnjih znamkah Skupnosti ali prijavah znamk Skupnosti, ki se lahko uveljavljajo kot razlog zoper registracijo znamke Skupnosti.
4. člen
(sprememba v nacionalno prijavo)
(1) Če prijavitelj zahteva spremembo prijave ali znamke Skupnosti v nacionalno prijavo, mora v treh mesecih od dneva vročitve poziva urada:
a) plačati ustrezne pristojbine po uredbi, ki ureja pristojbine, ki se plačujejo v postopkih pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
b) predložiti slovenski prevod prijave in morebitnih spremnih dokumentov;
c) sporočiti naslov za obveščanje, ki je na območju Republike Slovenije, ali predložiti pooblastilo za zastopanje;
d) predložiti prikaz znaka v petih izvodih.
(2) Prijavitelj lahko pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena zahteva njegovo podaljšanje za največ tri mesece.
5. člen
(prehodna določba)
Prijave za znamko ali model Skupnosti, ki so bile vložene pred uveljavitvijo te uredbe in so še v postopku pri uradu, se obravnavajo po določbah te uredbe.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04) in Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu Skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-36/2006/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2111-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost