Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

SV 1212/06 Ob-36348/06 , Stran 9953
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 1212/06 z dne 18. 12. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 3 v izmeri 64,42 m2, v večstanovanjski hiši na naslovu Glavarstvo 6, 2391 Prevalje, ki stoji na parc. št. 20/6.S, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu pod vl. št. 176 k.o. Zagrad, za katerega pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina, solast Aleša Marksla in Jurke Štrigl, vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11. 2006, zastavljena za zavarovanje terjatve v višini 59.800 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini seštevka veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2,2% letno, kar znaša na dan 5. 12. 2006, skupaj 2,42% letno, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi, v skladu s sklepom o obrestnih merah banke oziroma v skladu z zakonom in ostalimi stroški ter pripadki, z načinom vračila kredita v 180 mesečnih anuitetah v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 12. 2021, z možnostjo odpoklica, kot vse izhaja iz pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. VE01 281760010 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, vse v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, vse do dokončnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost