Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

Št. 1100-92-94/2006 Ob-35996/06 , Stran 9939
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Generalnem davčnem uradu 1. Svetovalec/-ka v Sektorju za načrtovanje, analiziranje in statistiko Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z organizacijsko smerjo izobrazbe. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave. Kratek opis nalog: – spremljanje in analiziranje davčnih prihodkov, – sodelovanje pri pripravi zahtevnejših analiz in drugih zahtevnejših gradiv, – samostojna priprava manj zahtevnih analiz in informacij, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. 2. Podsekretar/-ka v oddelku za dohodnino in prispevke Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri, – 7 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – podsekretar, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru opravljenega magisterija, doktorata oziroma zaključenega specialističnega študija. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – osnovna raven znanja tujega jezika. Kratek opis dela: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – sodelovanje s strokovnimi službami ter z drugimi zunanjimi inštitucijami, – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje uslužbencev. na Davčnem uradu Kočevje 3. Svetovalec/-ka v oddelku za davčno knjigovodstvo in izterjavo Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kratek opis nalog: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov in davčnih postopkov na prvi stopnji, – pripravljanje strokovnih rešitev za izvajanje postopkov prisilne izterjave. na Davčnem uradu Nova Gorica 4. Svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v referatu za izterjavo Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 1 leto delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – posebni strokovni izpit za davčnega izterjevalca, – preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Kratek opis nalog: – najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika, – pripravljanje sklepov iz premičnega premoženja in vrednostnih papirjev, – izvajanje najzahtevnejših rubežov in vodenje javnih dražb, – vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku oziroma za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovna mesta pod št. 1, 2, 3 in 4. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisna izjava o osnovni ravni znanja tujega jezika (za delovno mesto pod št. 2), 4. pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, 5. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 6. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 5. in 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom: – pod št. 1 in 2: DURS, Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gp.durs-gdu@gov.si, – pod št. 3: DURS, DU Kočevje, Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje ali na gp.durs-kv@gov.si, – pod št. 4: DURS, DU Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica ali na gp.durs-ng@gov.si. Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1 in 2: Špela Povše, tel. 01/478-29-53, – pod št. 3: Tanja Tanko, tel. 01/893-91-17, – pod št. 4: Loreta Zorzut, tel. 05/336-56-04.

AAA Zlata odličnost