Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

Št. 100-22/2006/12 Ob-35986/06 , Stran 9938
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec, v Ministrstvu za promet, Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, v Sektorju za pomorske listine in splošne zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo pomorsko-prometne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – osnovna raven znanja angleškega jezika; – višja raven znanja jezika narodne skupnosti; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) in izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, prav tako izpit iz upravnega postopka. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima potrdilo o znanju jezika narodne skupnosti (višja raven znanja italijanskega jezika). V nasprotnem primeru si bo moral izbrani kandidat pridobiti potrdilo o znanju jezika narodne skupnosti (višja raven znanja italijanskega jezika) najkasneje v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto, skladno z 38. členom pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, Upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Delovno področje: – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji; – koordinacija dela v zvezi z izdajo listin. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za promet, Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi in poznavanju postopkov pri izdajanju listin. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II, svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, številka 100-22/2006/09« na naslov: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ursp.box@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Lorna Prelaz, 05/663-21-31. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost