Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

Ob-35676/06 , Stran 9925
1. Koncendent: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 2. Predmet koncesije: opravljanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini in omrežja, ki obsega distribucijo utekočinjenega plina, upravljanje plinovodnega omrežja in naprav ter dobavo plina odjemalcem. Poleg navedenih dejavnosti zajema koncesija tudi dopolnilne dejavnosti razvoja, načrtovanja in pospeševanja oskrbe s plinom, gradnje in vzdrževanja omrežja in naprav ter vodenje katastra plinovodnega omrežja in naprav. 3. Območje koncesije: koncesija se podeli za celotno območje Občine Trebnje. 4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija, ki se podeli za 15 let in se prične izvajati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: a) da je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa po standardni klasifikacij dejavnosti E/40.221, E/40.222, F/45.210, b) da ima veljavno licenco Agencije za energijo RS za skladiščenje tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 ton in za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv; c) da upravlja vsaj eno plinovodno omrežje za utekočinjen naftni plin z najmanj 800 priključenimi uporabniki na tem omrežju; d) da ima večletne izkušnje na področju izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije. Dejavnost oskrbe z energetskimi plini iz omrežja, ki obsega distribucijo utekočinjenega naftnega plina, upravljanje plinovodnega omrežja in naprav ter dobavo plina odjemalcem mora izvajati najmanj 5 let; e) da ima kadrovske in ostale pogoje za opravljanje strokovno tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje, pospeševanje in gradnjo v skladu z dejavnostjo. Imeti mora redno zaposlene za poln delovni čas: – najmanj enega delavca z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične smeri na projektih plinifikacije; – najmanj štiri zaposlene delavce, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za nemoteno oskrbo plinske postaje z utekočinjenim naftnim plinom (vozniški izpit C kategorije, ADR za prevoz nevarnega blaga, poklicno kvalifikacijo po zakonu o prevozih v cestnem prometu, izpit za polnilca tehničnih plinov); f) da zagotovi ustrezne in usposobljene kadre za vodenje in vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja in naprav; g) da ima organizirano vzdrževalno službo za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja plinovoda; h) da ima organizirano dežurno službo ali intervencijsko skupino za ugotavljanje netesnosti in odpravo poškodb; i) da ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko bila povzročena tretji osebi za zavarovalno vsoto najmanj 1 mio €; j) da je finančno in poslovno sposoben; k) da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe; l) da v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je povezana z izvajanjem koncesije in ki je postala izvršljiva; m) da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi; n) da ima izdelano vizijo predvidenega razvoja in izgradnje plinovodnega omrežja v Občini Trebnje, potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in terminom izgradnje. 7. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: (1) za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in ki ni starejše od 3 mesecev; za samostojne podjetnike posameznike potrdilo, da je vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov (oziroma priglasitveni list), ki ga izda Davčna uprava RS (DURS), ki ni starejše od 3 mesecev; (2) licenco Agencije za energijo RS za skladiščenje tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 ton in za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv; (3) pogodbo ali drugo dokazilo, da upravlja vsaj eno plinovodno omrežje za utekočinjen naftni plin z najmanj 800 priključenimi uporabniki na tem omrežju; (4) dokazilo, da ima 5 letne izkušnje na področju izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije; (5) pogodbe o zaposlitvi in druga dokazila, iz katerih izhaja, da izpolnjuje kadrovske pogoje za opravljanje strokovno tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje in gradnjo v skladu z dejavnostjo; (6) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo oziroma predpogodbo o poslovnem sodelovanju za vodenje in vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja in naprav; (7) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo oziroma predpogodbo o poslovnem sodelovanju, ki dokazuje, da ima organizirano vzdrževalno službo za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja plinovoda; (8) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo oziroma predpogodbo o poslovnem sodelovanju, ki dokazuje, da ima organizirano dežurno službo ali intervencijsko skupino za ugotavljanje netesnosti in odpravo poškodb; (9) zavarovalno polico ali izjavo zavarovalnice, da bo zavarovala odgovornost za škodo, ki bi z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko bila povzročena tretji osebi za zavarovalno vsoto najmanj 1 mio €; (10) revizijsko poročilo za računovodske izkaze zadnjega zaključnega poslovnega leta z mnenjem pooblaščenega revizorja; (11) BON 1 in BON 2 oziroma bonitetno poročilo, ki ne sme biti starejše od 60 dni od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in ki ga izda AJPES oziroma ponudnikova banka; (12) potrdilo, da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in ki ga izda Okrožno sodišče oziroma Davčna uprava; (13) potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je povezana z izvajanjem koncesije in ki je postala izvršljiva, ki ni starejše od 60 dni od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; (14) potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, ki ni starejše od 60 dni od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in ki ga izda DURS; (15) vizija predvidenega razvoja in izgradnje plinovodnega omrežja v Občini Trebnje, potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in terminom izgradnje v skladu s prostorskimi akti Občine Trebnje. Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev s prilogami morajo biti urejena, oštevilčena, parafirana in priložena po navedenem vrstnem redu. 8. Pogoji najema objektov in naprav plinovodnega sistema: koncendent da v najem za dobo 15 let koncesionarju že izgrajene objekte in naprave plinovodnega sistema. Najemnina objektov in naprav plinovodnega sistema se obračunava 3 krat letno. 9. Način gospodarjenja z objekti in napravami plinovodnega omrežja: koncesionar mora za vsako koledarsko leto koncesije pripraviti načrt vzdrževanja objektov in naprav plinovodnega omrežja in ga predložiti koncendentu. Načrt mora obsegati predvidena vzdrževalna dela, njihovo vrednost in način izvedbe. 10. Finančna zavarovanja za resnost ponudbe: ponudnik mora koncendentu izročiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 12.500 € oziroma 2,995.500 SIT, ki mora veljati najmanj 180 dni od dneva odpiranja ponudb. Izbrani kandidat bo moral najkasneje v tridesetih dneh od sklenitve koncesijske pogodbe izročiti koncendentu nepogojno in nepreklicno ter na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s trajanjem eno leto. Višino bančne garancije bosta določila koncendent in koncesionar v koncesijski pogodbi. 11. Merila za izbor koncesionarja: a) višina najemnine za objekte in naprave, ki so že zgrajeni in potrebni za izvajanje javne službe, s tem, da je najnižja štirimesečna najemnina 800 €, oziroma 191.712 SIT; 1 do 10 točk, s tem, da najvišje ponujena najemnina prejme najvišje možno število točk, druge pa sorazmerno manj; b) rok plačila najemnine, ki ne sme biti daljši od 60 dni; 0 točk za 60 dni in 10 točk za najkrajši plačilni rok, ostale ponudbe pa prejmejo sorazmerno število točk; c) višina koncesijske dajatve, ki ne sme biti nižja od 3% vrednosti transportiranega kubičnega metra plina; 0 do 10 točk, s tem, da najvišje ponujena koncesijska dajatev prejme najvišje možno število točk, druge pa sorazmerno manj; d) mejna višina dobička; do 10 točk, s tem da najnižje ponujena mejna višina dobička prejme najvišje možno število točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manj; e) vizija predvidenega razvoja in izgradnje plinovodnega omrežja v Občini Trebnje, potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in terminom izgradnje; od 0 do 20 točk; f) predvidena povprečna cena plina, ki ne sme biti višja od 2,55 € oziroma 611,08 SIT/m3; do 10 točk, s tem, da najnižje ponujena cena prejme najvišje število točk, ostale pa sorazmerno manj; g) predvidena cena priključnine, ki ne sme biti višja od 400 € oziroma 95.856 SIT; do 20 točk, s tem, da najnižje ponujena cena prejme najvišje število točk, ostale pa sorazmerno manj; h) dosedanje izkušnje ponudnika; vsaka referenca prejme 5 točk, s tem, da je največje možno število točk 20; i) aktivnosti, ki jih je ponudnik že izvajal na območju, za katerega se podeljuje koncesija; vsaka aktivnost prejme 2 točki, s tem, da je največje možno število točk 20; j) bližina skladišča utekočinjenega naftnega plina kapacitete 100 ton, ki ga ima ponudnik v lasti; do 20 točk, s tem, da najbližje skladišče prejme najvišje število točk, ostala pa sorazmerno manj (skladišča oddaljena več kot 60 km ne prinašajo več točk); k) druge ugodnosti, ki jih koncendentu nudi ponudnik; do največ 10 točk. Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarja je sestavni del razpisne dokumentacije. 12. Razpisna dokumentacija: kandidati lahko razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobijo na Občini Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kontaktni osebi: – Drago Bregar, tel. 07/348-11-10, e-pošta: drago.bregar@trebnje.si, in – Vida Šušterčič, tel. 07/348-11-34, e-pošta: vida.sustercic@trebnje.si, faks 07/348-11-31. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, v času uradnih ur občinske uprave in sicer najkasneje do vključno 15. 1. 2007. 13. Rok in način predložitve ponudb: kandidat vloži prijavo tako, da izpolni obrazec ``Prijava na javni razpis``, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, pri čemer mora prijavi predložiti vse zahtevane dokumente. Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako na ovojnici ``Ne odpiraj – prijava – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja`` ter firmo in sedežem pravne osebe oziroma imenom in priimkom ter naslovom fizične osebe, je potrebno vložiti v zaprti ovojnici na Občino Trebnje. Ovojnica s prijavo mora v vložišče Občine Trebnje prispeti najkasneje do vključno 22. 1. 2007 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 1. 2007 ob 13. uri v veliki sejni sobi (pritličje) Občine Trebnje. 14. Postopek in rok za izbor koncesionarja: izbira koncesionarja se opravi, če je predložena vsaj ena veljavna in po dodatnih usklajevanjih tudi ustrezna ponudba. Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahtevane dokumente. Komisija za izvedbo javnega razpisa v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb pregleda vse prispele prijave. Če izmed veljavnih prijav niti ena ni tudi ustrezna, komisija opravi v nadaljnjih 15 dneh dodatna usklajevanja in pogajanja s tistimi ponudniki, katerih prijave so veljavne. Komisija v roku 45 dni od dneva javnega odpiranja ponudb pripravi predlog za izbor koncesionarja. O izbiri koncesionarja in podelitvi koncesije odloči občinska uprava z upravno odločbo. Vsi ponudniki bodo o izboru koncesionarja obveščeni v 8 dneh od izdaje odločbe. Z izbranim koncesionarjem bo sklenjena koncesijska pogodba v 15 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

AAA Zlata odličnost