Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

Ob-35956/06 , Stran 9918
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor v primeru, ko se žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje: – ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, – psihološko pomoč, – pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), – pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, – prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, – pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in obravnavani v kazenskem postopku proti storilcem, – pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom žrtvam v celotnem kazenskem postopku, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije, – varovanje varnega prostora, v času varne namestitve. III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 8,387.400 SIT (35.000 EUR). Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve, proračunska postavka 6094 – Oskrba migrantov. IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2007, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje: 1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije; 2. varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji in se ne sme uporabljati za druge namene; 3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti; 4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), (dokazilo – za fizične osebe potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; za zavode ali gospodarske družbe izpisek o registraciji iz sodnega registra, za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, za društva odločba upravne enote o registraciji in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, ter v primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 priložijo s strani upravne enote overjen statut društva iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti); 5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev); 6. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 7. uporabnicam ali uporabnikom projekta (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) se zagotavlja 24-urna dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija); 8. predložijo letne računovodske izkaze za leto 2005 (izkaz uspeha in bilanco stanja, ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov, je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni organ izvajalca; 9. proti vlagatelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno potrdilo sodišča); 10. v projektu se zagotavljajo sredstva v višini enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 4 let delovnih izkušenj (prvi strokovni delavec). V primeru povečanega obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Drugi strokovni delavec je lahko vključen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba višja ali visoka šola ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu. 11. strokovna delavca iz točke 10. nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in nista bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo o nekaznovanosti). Izbrani vlagatelj mora pred podpisom pogodbe predložiti za oba izvajalca potrdilo o nekaznovanosti; 12. zoper strokovna delavca iz točke 10. tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica). Izbrani vlagatelj mora pred podpisom pogodbe predložiti za oba zaposlena potrdilo, da ni bila vložena pravnomočna obtožnica; 13. zagotavljajo sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje z državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 14. zagotavljajo sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 15. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji). VI. Merila za izbor projekta Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o izbiri izvajalca in višini sredstev. 1. Delovne izkušnje Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika. 2. Usposobljenost kadra Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno 2 točki. Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 1 dodatno točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki. Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko. Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za drugega strokovnega delavca prejme vloga 1 točko. Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja. 3. Višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih vlagatelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Vlagatelj naj v ponudbi navede izhodiščni količnik za prvega strokovnega delavca. 4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev trgovine z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne v varnem prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Maksimalna vrednost cene oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 7.189 SIT (30 EUR). 5. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) dosegel višje število točk. VII. Način financiranja projekta in upravičeni stroški: Naročnik bo financiral naslednje stroške: 1. Stroški dela V projektu je zagotovljeno financiranje stroškov dela za enega zaposlenega (prvi strokovni delavec) v višini celotne plače (do višine letne bruto plače navedene v razpisni dokumentaciji), za drugega delavca (drugi strokovni delavec) pa samo za dejansko opravljene ure na projektu po bruto urni postavki navedeni v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo. Prvi strokovni delavec v projektu, za katera se sredstva zagotavljajo s tem razpisom, ne sme biti zaposlen v drugih programih ali pri drugem delodajalcu. 2. Stroški oskrbnega dne v primeru oskrbe v varnem prostoru Namestitve v varnem prostoru bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki bo navedena v razpisni dokumentaciji. Izvajalec projekta mora v primeru zahteve ministrstva omogočiti ogled prostorov pooblaščeni osebi s strani ministra za notranje zadeve. Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: namestitev, prehrano, prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri urejanju statusa, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore v celotnem kazenskem postopku in psihosocialna pomoč, varovanje varnega prostora v času izvajanja varne namestitve. 3. Materialni stroški Po predhodnem dogovoru in odobritvi naročnika bodo financirani morebitni dodatni materialni stroški povezani z oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. VIII. Oblika in obvezna vsebina ponudbe: 1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na predpisanem obrazcu »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2007«, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati. 2. Popolna ponudba vsebuje naslednje elemente: A) izpolnjena prijava na razpis »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2007« z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu in s prilogam (dokazila o izobrazbi, delovni dobi in dodatni strokovni usposobljenosti za oba strokovna delavca); B) potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; za zavode ali gospodarske družbe izpisek o registraciji iz sodnega registra, za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, za društva odločba upravne enote o registraciji; C) društvo mora priložiti tudi obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, v primeru, da nima šifre podrazreda 85.3, pa priložijo s strani upravne enote overjen statut društva iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti; D) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe; E) računovodske izkaze za leto 2005 (izkaz uspeha in bilanca stanja); F) originalno potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; G) pisni izjavi ali potrdili o tem, da zaposlena iz točke V/10 tega razpisa nista bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; H) pisni izjavi ali potrdili o tem, da proti zaposlenima iz točke V/10 tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Dokazila navedena pod B, C, F, G, H ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru, da vlagatelj ne bo dostavil zgoraj navedenih dokazil in izpolnjene prijave, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi ponudbe. V primeru, da vlagatelj v postavljenem roku ponudbe ne bo dopolnil, se bo ponudba izločila iz nadaljnjega postopka izbire. IX. Rok, do katerega morajo biti oddane vloge: 1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana. Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga!« »Javni razpis za projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi 2007«. Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv vlagatelja in njegov naslov. 2. Rok za oddajo vlog je 15. 1. 2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 3. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene vlagateljem neodprte, zato mora biti na vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. X. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa: 1. Vlagatelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. 2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo vlagatelj lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za notranje zadeve v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. XI. Razpisna dokumentacija Vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2007« in vzorec pogodbe) v tajništvu Službe za Evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova 2 Ljubljana ali na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, http://www.mnz.gov.si. Vlagatelji jo lahko na podlagi pisnega zahtevka prejmejo tudi po navadni ali elektronski pošti. Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, ki jih mora naročnik prejeti najkasneje 3 dni pred potekom roka za predložitev vlog. Naročnik bo najkasneje v treh delovnih dneh objavil odgovor na uradni spletni strani ministrstva http://www.mnz.gov.si. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po faksu 01/428-48-68, po pošti na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sandi.curin@gov.si s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis št. 430-470/2006/2«. Kontaktna oseba je mag. Sandi Čurin (tel. 01/428-58-49, 01/428-47-40).

AAA Zlata odličnost