Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 93/2006 Ob-31414/06 , Stran 8768
1. Predmet prodaje so nepremičnine: a) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine 59,85 m2, zasedeno z najemnikom in se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Markovci 33a, 2281 Markovci po ocenjeni vrednosti stanovanja 5,075.000 SIT oziroma 21.177.60 €, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja. b) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine 31,75 m2, zasedeno z najemnikom, brez lastnih vlaganj in se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Markovci 33a, 2281 Markovci po ocenjeni vrednosti stanovanja 2,775.000 SIT oziroma 11.579,87 €, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja. 2. Cena: višina ponujene cene ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti posamezne nepremičnine. 3. Ponudba je zavezujoča in dokončna. Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 24. novembra 2006 na naslov Občinska uprava Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb. 4. Ponudba mora vsebovati: – potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Neuspešnemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Markovci; – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine za posamezno stanovanje; – pisno izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa. 5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do 24. novembra 2006. Javno odpiranje ponudb bo 28. novembra 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Markovci, v Markovcih 43. 6. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločal Župan Občine Markovci. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da sta dve ali več ponudb, ki bi bile najugodnejše, enake, ima prednost pri nakupu tisti ponudnik, ki bo na kasnejšem pogajanju ponudil najvišjo ceno. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico, če na kasnejšem pogajanju ponudi ceno enako najvišji ponujeni. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 7. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 8. Stanovanja se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Stroške notarske overitve pogodbe, vknjižba lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec. 9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 10. Občina Markovci lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 11. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občinski upravi Občine Markovci na tel. 02/78-88-880, kontaktna oseba Kolenko. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti