Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Ob-31303/06 , Stran 8767
1. Predmet prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Izklicna cena: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Način in rok plačila varščine in kupnine Ponudniki morajo kot dokaz za resnost ponudbe v roku za oddajo ponudbe na račun prodajalca Republika Slovenija št. 01100-6300109972, sklic 18 32115-7201001-00002006 nakazati varščino v višini 10% izklicne cene, s pripisom »varščina za resnost ponudbe«. Celotna kupnina mora biti poravnana v roku 8 dni od podpisa pogodbe, varščina se bo izbranemu ponudniku vštela v plačilo kupnine. Neizbranim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po izbiri. Davek in vse druge dajatve in stroške, ki so povezani s prenosom lastništva, plača kupec. Prodajalec prodaja vozila po načelu »videno-kupljeno«. 4. Vsebina ponudbe in postopek oddaje Ponudba mora vsebovati: – naziv, točen naslov in transakcijski račun ponudnika, – navedbo predmeta ponudbe, za katerega se zanima ponudnik, – ponujeno ceno, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list, ki ga izdaja DURS, – fizične osebe predložijo potrdilo o stalnem bivališču, – dokazilo o plačilu varščine. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. 5. Rok oddaje ponudbe Prodajalec bo obravnaval vse pisne ponudbe, ki bodo prispele v vložišče prodajalca do 23. 11. 2006 do 11. ure. Ponudbe morajo biti poslane na Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana ali dostavljene v vložišče Instituta v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup avtomobilov«. Na kuverti mora biti na hrbtni strani naveden točen naziv in naslov ponudnika. Ponudb, ki bodo prispele po določenem roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasnih, vendar nepopolnih ponudb, prodajalec ne bo obravnaval in bo o tem obvestil ponudnika. Ne glede na to pa lahko prodajalec pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ta vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. 6. Merila in rok za izbiro: izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh od dneva, določenega za oddajo ponudb. 7. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo s prodajalcem. V primeru, da izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše, ima prodajalec pravico zadržati njegovo varščino. Obveznost prodajalca, da bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejše pogoje, je izključena, oziroma lahko komisija ali pooblaščena oseba s soglasjem osebe, ki jo je imenovala, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 8. Informacije v zvezi z oddajo ponudbe: vse informacije o javnem zbiranju ponudb so dosegljive na sedežu Instituta »Jožef Stefan«, tel. 01/477-33-31, Branka Rapoša. Ogled vozil je možen ob predhodni najavi pri g. Kolenku na tel. 041/737-784.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti