Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Ob-31377/06 , Stran 8766
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma za študijsko leto 2006–2007. 2. Okvirna vrednost razpisanih finančnih sredstev: 30,500.000 SIT. 3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva: 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe, ki izvajajo univerzitetni študij s področja filma. 3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo s programom, kateri vključuje realizacijo filmskih projektov. Predlagatelj je dolžan najkasneje ob zaključku študijskega leta 2006/2007 Filmskemu skladu izkazati realiziranost prijavljenih sofinanciranih filmskih projektov. 3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo s programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov in ki bo potekal oziroma se izvajal v študijskem letu 2006/2007, pri čemer študijsko leto 2006/2007 v tem javnem pozivu zajema obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007. 3.4. Predlagatelj lahko kandidira izključno s programom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi. 3.5. Predlagatelj sme kandidirati s programom, ki ne odstopa od splošnih naravno etičnih normativov družbe in javnega reda Republike Slovenije in ne zagovarja nasilja in odkrito žali človeško dostojanstvo. 3.6. Predlagatelj, ki je z istim programom ali projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim programom potegovati na tem javnem pozivu Filmskega sklada. 3.7. V postopku za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada. 3.8. Predlagatelj lahko kandidira s programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov (izobraževanje) s filmskega področja. 3.9. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku. Predlagatelj lahko prijavi en in isti program z enimi in istimi filmskimi projekti v času trajanja javnega poziva samo enkrat. En program predstavlja vsebinsko in formalno zaokrožen študijski program za 1 predmet v okviru študijskega predmetnika predlagatelja, ki vključuje realizacijo najmanj enega ali več filmskih projektov. 4. Merila in kriteriji Pri izboru projektov oziroma programov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije- javnega sklada. 4.1. Kriteriji in merila za izbor 4.1.1. Pri izboru projektov oziroma programov iz programskega sklopa »akcije« za izobraževanje SPK za akcije na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, ocenjuje kriterij »edukativni in ekonomski potencial projekta oziroma programa« in pri tem upošteva naslednja merila: – vsebinski koncept programa oziroma projekta do 20 točk, – reference nosilca programa oziroma projekta do 20 točk, – edukativni pomen in vloga nosilca programa oziroma projekta za avdiovizualni razvoj do 20 točk, – pomen in potreba strokovne usposobljenosti določenega profila avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji do 20 točk, – terminski načrt in finančni načrt glede na podane elemente projekta oziroma programa do 20 točk. Maksimalno število dosegljivih točk je 100. 5. Obvezne priloge: 1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2006–2007, 2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 predlagatelja, da se strinja z razpisnimi pogoji, vključno z vsebino vzorca pogodbe, 3. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 2, da kot predlagatelj z istim programom ali projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih sredstev ali ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, 4. fotokopija statuta univerzitetnega zavoda, 5. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 1 – vsebinski koncept akcije, 6. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 2 – izvedbeni oziroma terminski načrt akcije, 7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 3 – finančna konstrukcija akcije, 8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 4– reference predlagatelja, 9. predračun za vsak prijavljeni filmski projekt v okviru programa z navedbo posameznih stroškov. 6. Izbor projektov Strokovne komisije ocenjujejo vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani bodo tisti projekti oziroma programi, ki bodo izpolnjevali merila in kriterije besedila javnega poziva in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 65 točkami, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev glede na poslovni in finančni načrt Filmskega sklada za leto 2006, in sicer po vrstnem redu od prispetja do porabe sredstev, v naslednji višini: – izobraževanje: za vsak filmski projekt v okviru programa akcije v višini od 1,000.000 SIT do 3,500.000 SIT. 7. Način ocenjevanja programov oziroma projektov: merila in kriteriji so ovrednoteni z točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor programov in projektov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Vsako od meril in kriterijev je določeno v razponu točk, skupna ocena projekta je seštevek posameznih točk v okviru posameznih kriterijev ocenjevanja. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. Javni poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 9. Dokumentacija javnega poziva obsega: 9.1. besedilo javnega poziva, 9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2006–2007, 9.3. izjave številka 1 do številka 2: – izjava številka 1, – izjava številka 2, 9.4. obrazci od številke 1 do številke 4: – obrazec št. 1, – obrazec št. 2, – obrazec št. 3, – obrazec št. 4, 9.5. vzorec pogodbe za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2006–2007, 9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu Filmskega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, v tajništvu od 10. ure do 12. ure, vsak delovni dan od te objave naprej. Na podlagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem primeru zaračuna stroške poštnine in stroške za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500 SIT (z 20% DDV). Če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT (z 20% DDV). Dokumentacija javnega poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana iz dokumentacije javnega poziva in mora vsebovati vse obvezne priloge, podatke in gradivo oštevilčene in predložene v ločenih ovitkih v zaporedju, kot je navedeno v 5. točki (Obvezne priloge) tega javnega poziva. Vloga mora biti poslana na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2006–2007«. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv predlagatelja oziroma, sedež, kraj in poštna številka. Strokovne komisije bodo obravnavale ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do posameznega roka začetka seje strokovnih komisij, in sicer: 1. rok zasedanja 1. seje strokovno programske komisije z dne 11. 12. 2006. Filmski sklad bo po postopku odpiranja iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do posameznega datuma, določenega za začetek ocenjevanja in vrednotenja vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za isti program ali projekt na javni poziv pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po odprtju nepopolne vloge pozvala predlagatelja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi. Predlagatelj mora v roku, določenem v pozivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je predložena popolna vloga. Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in ki ni izpolnjena v skladu s prvim odstavkom te točke. Če bo dopolnjena vloga prispela na Filmski sklad po posameznem roku, ki je določen za sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnavana na naslednjem roku, določenem za sejo strokovnih komisij. Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele na Filmski sklad po zaključku javnega poziva, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene s sklepom. Vloga je vložena od upravičene osebe, kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje. Vloge bodo strokovne komisije obravnavale po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva z dne 11. 12. 2006. 11. Sklenitev pogodb Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem javnem pozivu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/23-43-206, elektronski naslov: sasa.susa@film-sklad.si, vsak delovnik med 10. in 12. uro. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 12. in 14. uro. 14. Trajanje javnega poziva in obveščanje predlagateljev: javni poziv traja do dne 11. 12. 2006. Kolikor so sredstva, namenjena sofinanciranju akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2006–2007, porabljena pred potekom roka iz prejšnjega stavka te točke, se postopek javnega poziva zaključi z dnem porabe sredstev. O izboru bodo predlagatelji obveščeni z odločbo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti