Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 110-147/2006/1 Ob-31494/06 , Stran 8765
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: podsekretar v Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Sektorju za investicije. Poleg splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem arhitekturne ali gradbene smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Za delovno mesto podsekretar se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem ali doktoratom. Delovno področje: – oblikovanje sistemskih rešitev na področju gospodarjenja z nepremičninami, – vodenje projektnih skupin, – priprava strokovnih predlogov s področja investicij in investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov ter mejnih prehodov, – priprava strokovnih predlogov s področja investicij in pisarniške opreme za kompleksne projekte, – priprava predloga načrta nabav, – druge najzahtevnejše naloge. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo, da je državljan Republike Slovenije, 4. izjavo o znanju uradnega jezika, 5. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da strokovnega izpita nima opravljenega, 6. izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 7. izjavo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno upravo pridobitev podatkov iz 6. in 7. točke iz uradne evidence, pridobitve ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na izpolnjevanje natečajnih pogojev, pa ne prepoveduje. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivih podsekretar in sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški 21 v Ljubljani. Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, šifra »110-147/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Saša Bole, tel. 01/478-85-66, informacije o delovnem področju pa Aleš Cesar, tel. 01/478-18-99. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti