Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 3528-1/2006-16-04 Ob-31287/06 , Stran 8762
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-00 in faks 03/733-87-40. II. Opis predmeta prodaje in izklicna cena zanju: predmet prodaje sta nepremičnini, ki ju v naravi predstavljata: – poslovni prostor frizerskega lokala, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Orožnov trg 6 (Mestna ulica 5), v Laškem, v izmeri 47,44 m2, parc. št. 274/1, k.o. Laško. Izklicna cena zanj znaša 6,846.892 SIT. – poslovni prostor drogerije, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Orožnov trg 6 (Mestna ulica 5), v Laškem, v izmeri 47,88 m2, parc. št. 274/1, k.o. Laško. Izklicna cena zanj znaša 6,912.225 SIT. Obe nepremičnini sta obremenjeni z najemnim razmerjem, izklicni ceni zanju pa ne vključujeta davka. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno – kupljeno«. III. Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. V. Način in rok plačila kupnine: kupnini za nepremičnini tč. II kupec poravna na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.: 01257-3000000192, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajnih pogodb oziroma izstavitve računov v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina obeh pravnih poslov. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine, poravnavi stroškov postopka in overitvi pogodbe se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 27. novembra 2006, v pisarni direktorja Občinske uprave Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 8. uri. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu. – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko. – v primerih, ko se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju. Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. VIII. Varščina Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene nepremičnine za katero dražijo. Kavcijo nakažejo na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško in pri tem navedejo sklic 2000. Račun je odprt pri UJP Žalec. Udeležencem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se kavcija vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Kupcu se kavcija vračuna v kupnino. V primeru, da kupec ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži kavcijo. IX. Ostali pogoji javne dražbe Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Dražbo vodi predsednik komisije za prodajo premoženja in je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. Komisija lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. X. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00 in 03/733-87-12. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti