Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 430-0055/2006-187 Ob-31398/06 , Stran 8762
1. Predmet javnega razpisa je oddaja 5 lokacij (označene z št. 1 do 5) za postavitev gostinskih objektov na Slovenski ulici v Murski Soboti (od trgovine »Šoping« do Cvetkove ulice), v zakup za obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja zakupnega razmerja. 2. Izbrani izvajalec pridobi pravico dolgoročnega zakupa zemljišča, ocenjene velikosti 17,50 m2 oziroma 28 m2, na katerem v svojem imenu in za svoj račun postavi enega ali več gostinskih objektov na Slovenski ulici v Murski Soboti, v skladu z izdelanim projektom PGD, PZI, št. PO-06/2005, maj 2006, katerega je izdelal Arhitekturni biro Remo Zrinski in drugi, Murska Sobota. Dovoljena bo postavitev izključno gostinskih objektov, ki bodo izdelani po enotnem tipskem projektu navedenega arhitekturnega biroja. Izbrani izvajalec mora postaviti objekt najkasneje v šestih mesecih od podpisa zakupne pogodbe. 3. Ponudbo lahko da pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti ali samostojni podjetnik, ki opravlja to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje razpisane pogoje. 4. Zakupnina za dolgoročni zakup lokacij se plača v enkratnem znesku za celotno obdobje zakupa, v 8 dneh od podpisa pogodbe. Višino zakupnine ponudijo ponudniki v svoji ponudbi, pri čemer ta ne sme znašati manj kot 7,088.030 SIT oziroma 29.577,82 EUR (za kioske z letnim vrtom – 28 m2) in 4,430.019 SIT oziroma 18.486,14 EUR (kiosk brez letnega vrta – 17,50 m2). 5. Za objavo javnega razpisa in postopek izbire najugodnejšega ponudnika se uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno zbiranje ponudb ter določila zakonodaje o javnih naročilih. Za postopkovna vprašanja se subsidiarno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB), za materialna pa Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in 32/04). 6. O izbiri izvajalca na predlog komisije, bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb. Pri izbiri izvajalca bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki vsebujejo vse obvezne priloge po točki 11. Izbrani izvajalec je dolžan pogodbo o dolgoročnem zakupu skleniti v 8 dneh po izbiri. 7. Začeti postopek se lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Šteje se, da je ponudnik od svoje ponudbe odstopil, če ne sklene pogodbe v 8 dneh od opravljene izbire. 8. Rok za prijavo na razpis je do 24. 11. 2006 do 11. ure. Prijava na razpis se pošlje s povratnico ali izroči osebno v vložišče na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zapečateni kuverti, na kateri sta vidna identifikacija ponudnika ter napis: »Razpis – postavitev gostinskih objektov na Slovenski ulici v Murski Soboti!« Ponudbe se vložijo za vsako lokacijo najema posebej! 9. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno vsak delavnik v uradnem času po predhodni telefonski najavi na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (Drago Ružič, tel. 02/525-16-24), kjer so na voljo tudi dodatne informacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si. 10. Razpisna dokumentacija obsega: 10.1. integralno besedilo javnega razpisa, 10.2. osnutek pogodbe, ki jo ponudnik verificira, 10.3. ponudbo: – podatki o ponudniku, – višina zakupnine, – rok izvedbe – postavitve gostinskih objektov. 11. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti izjave in potrdila, ki morajo biti priložene ponudbi v originalu, podpisane in ožigosane: 11.1. kopije dokumentov o registraciji ali priglasitveni list, 11.2. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, 11.3. dokazilo o strokovni in finančni usposobljenosti, 11.4. izjava o izključni izgradnji gostinskih objektov po enotnem tipskem projektu, 11.5. izjava o sprejemanju razpisnih pogojev. 12. Pogodba o dolgoročnem zakupu bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpisne pogoje in katerega ponudba bo najvišje ocenjena. V primeru enake skupne ocene ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo zakupnino. Merila za ocenitev ponudb: 1. višina zakupnine, maks 70 točk, 2. rok izvedbe – postavitve objektov, maks 30 točk. 13. Javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 2006 ob 12. uri v sejni sobi urada župana, Kardoševa 2, 1. nadstropje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti