Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 362-12/00-134 Ob-31282/06 , Stran 8760
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. 2. Predmet javne ponudbe: a) Prodaja stanovanja št. 18 v Ulici heroja Marinclja 10, ki stoji na parc. št. 1585/3 stavba in 1585/2 dvorišče, obe k.o. Kočevje, v izmeri 47,31 m2. Etažna lastnina stavbe Ulica heroja Marinclja 10 je vknjižena v zemljiškoknjižnem vložku/podvložku št. 2278 k.o. Kočevje. Stanovanje je zasedeno s strani najemnika s sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. 3. Izklicna cena Izklicna cena za nepremičnino znaša: 10,360.180 SIT, od tega 10,280.180 SIT ocenjena vrednost stanovanja in 80.000 SIT stroški postopka. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve pogodbe nosi kupec. Stroški postopka obsegajo stroške cenitve ter stroške postopka do izvedbe javnega razpisa. 4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe: a) Nakup po načelu videno – kupljeno. b) Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko TRR, – pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe (ki ne sme biti starejši od 30 dni) c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št. 01248-0100005213. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru. d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb; e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. g) Kupnino bo kupec poravnaval v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, in sicer na podračun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto. V primeru, če kupec ne izvede plačila v določenem roku, lahko lastnik takoj odstopi od pogodbe ali kupcu določi dodatni rok za plačilo in zaračuna zakonite zamudne obresti. Če se pogodba razdre z odstopno izjavo prodajalca, vplačana varščina zapade v korist Občine Kočevje. 6. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 10. 11. 2006, tako, da se rok za oddajo prijav izteče 24. 11. 2006. Za pravočasno se bodo štele tudi vloge, ki bodo oddane s priporočeno pošto na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu varščine. 7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o stanovanju, ki se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel. 01/89-38-235. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti