Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 3481551 Ob-21686/06 , Stran 6134
Predmet prodaje je poslovni prostor na Cankarjevi ulici 4, v Ljubljani, velikosti 62 m2, skupaj z opremo, ki je v lasti prodajalca in se nahaja v prostoru. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z javnim zbiranjem ponudb. Na naroku za odpiranje ponudb bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, katerih ponudbe bodo priznane za veljavne. Za veljavne se bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino. – Javno odpiranje ponudb in izbira ponudnika bo dne 5. 9. 2006 ob 9.30 prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana, v razpravni dvorani št. II/1. – Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: naziv kupca, njegov natančen naslov, davčno številko in ponujeni znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin in DDV) in rok plačila, ki ne sme biti daljši od 15 dni po sklenitvi pogodbe. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za zastopanje družbe oziroma ponudnika. – Ponudbi mora biti priložen: veljaven sklep o registraciji podjetja, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik fizična oseba, notarsko overjena izjava, s katero ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz 1., 2. in 3. odstavka 153 člena ZPPSL in dokazilo o plačilu varščine. – Izklicna cena je 17,812.000 SIT v kateri ni vključen davek na promet nepremičnin in/ali DDV, ki se prišteje in ga plača kupec. – Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno vrsto premoženja za katerega pošilja ponudbo na poslovni račun stečajnega dolžnika št: 02053-0255624190 pri NLB d.d. Ljubljana. Za pravočasno plačano varščino se štejejo prispela plačila na TRR stečajnega dolžnika vključno do petka 4. 8. 2006. – Ponudba mora prispeti na naslov: Janez Artič – stečajni upravitelj, Čebelarska ulica 1, 1000 Ljubljana. Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »Za TOKO-LINE d.d. v stečaju, ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«. – Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele do naslovnika vključno do ponedeljka 7. 8. 2006 do 16. ure ne glede na način in rok oddaje na pošto. – Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavin oziroma prilog in podatkov ali bodo prispele nepravočasno, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo ponudniku vrnila v roku 8 dni po odpiranju javnih ponudb. – Plačana varščina se bo uspešnemu ponudniku vračunala v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena v 8 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje. – Posamezno premoženje je naprodaj kot celota poslovni prostor + oprema, po sistemu videno-kupljeno. Prodajalec ne odgovarja stvarne in pravne napake. Premoženje je oddano v najem, ki se izteče 30. 9. 2006. – Stroški vpisa spremembe lastništva v ZK gredo v breme kupca. – Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 5 dneh po odpiranju ponudb, kupnino pa mora v celoti plačati v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. – Kupljene premičnine se bo kupcu izročilo v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine. Kupec od tega dne prevzema tudi vse stroške in druge obveznosti v zvezi z lastništvom. – Če uspešni ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega odstopa od nakupa. – Ogled nepremičnine je možen vsak delavnik med 9. in 13. uro. – Vse osebe, ki imajo predkupno pravico določeno v skladu slovensko zakonodajo, lahko le to uveljavljajo na naroku za prodajo, neposredno po končani dražbi. Ta objava se v skladu z 3. tč. 148. člena ZPPSL šteje tudi kot obvestilo o prodaji dolžnikovega premoženja vsem, ki imajo predkupno pravico. – Dokumentacijo o premoženju, ki je naprodaj je možno dobiti tudi po e-mailu, če pošljete ustrezen dopis s svojimi podatki na mail: janez.artic@davcnapisarna.si.

AAA Zlata odličnost