Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 11012-3/2006/8 Ob-21615/06 , Stran 6130
Štipendije bodo podeljene za naslednje programe študija: – magistrski ali doktorski študij ekonomije za delo na področju analize ekonomskih učinkov strukturnih reform v Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, – magistrski študij evropskega prava ali mednarodnega javnega prava za delo na področju evropskih in mednarodnih zadev v Ministrstvu za zunanje zadeve, – magistrski študij evropskega prava za delo v Pravni službi Ministrstva za zdravje in – magistrski študij evropskega prava s poudarkom na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih in civilnih zadevah za delo v Direktoratu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč Ministrstva za pravosodje. K prijavi na javni natečaj je treba priložiti: a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, to je za š.l. 2005/2006, iz katerega naj bodo razvidni program in smer izobraževanja ter izobrazbena stopnja; b) dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika izobraževanja (potrjen računalniški izpis vseh opravljenih izpitov) in potrdilo o diplomiranju v primeru, če je kandidat že zaključil študij; c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije; d) življenjepis in morebitna priporočila organov državne uprave; e) vlogo za uveljavitev republiške štipendije za š.l. 2006/2007 – obrazec DZS 1,51; f) priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata; g) dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga uporablja izobraževalna ustanova v tujini, kjer se bo kandidat izobraževal; h) fotokopijo prijave na magistrski študij; kandidati, ki so že sprejeti, priložijo potrdilo o sprejemu na magistrski študij; i) pisno izjavo kandidata (napiše jo sam), da ni bil spoznan za kazensko odgovornega s pravnomočno sodno odločbo. Če se kandidati izobražujejo v tujini, morajo biti dokazila iz točke a) in b) overjena s štampiljko sodnega tolmača, diploma pa mora biti nostrificirana. Poleg navedenega naj kandidati v slovenskem jeziku priložijo natančen opis izobraževalne ustanove, programa in smeri ter čas trajanja študija, na katerega se vpisujejo, s predvidenimi stroški izobraževanja (znesek šolnine, nastanitve, prehrane, študijskega gradiva in potnih stroškov). Podkomisija za štipendiranje bo določila višino štipendije za vsakega štipendista posebej, vendar največ v višini 4,5 mio SIT. Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo stroški šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega gradiva na podlagi predloženega predračuna ali računa oziroma ocene teh stroškov izobraževalne ustanove. Štipendistom se, v okviru odobrene višine štipendije, povrnejo tudi potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno. Vsi prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije bodo povabljeni na informativni pogovor. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji – izključno za delo na področju evropskih zadev, s katero se bodo obvezali, da bodo po končanem izobraževanju v tujini sklenili delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj dvakrat toliko časa, kolikor znaša doba, za katero bodo prejemali štipendijo. Dodatna pojasnila glede javnega natečaja štipendij lahko dobite po tel.: 01/478-16-79, 478-16-58, 478-16-57 in 478-16-56. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v 30 dneh od datuma objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, p.p. 644, Ljubljana. Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo-www.mju.gov.si (Delovna razmerja in štipendiranje – Štipendije) in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – www.ess.gov.si

AAA Zlata odličnost