Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 1100-36/2006/1 Ob-21821/06 , Stran 6123
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo2) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod šifro 2262 – Podsekretar v Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih – Sektorju za izobraževanje odraslih; (št. javnega natečaja: 1100-36/2006). Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar. Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega mesta, so: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem delovnega področja. Delovne naloge kandidata(ke) bodo: – vodenje projektnih skupin, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delovnem področju sektorja. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – da obvlada uradni jezik; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma), – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat ima), – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti in – pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja: – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. 1100-36/2006 in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki 01/478-43-95, Urška Zajšek. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost