Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 120/06 Ob-21559/06 , Stran 6119
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec v Referatu za okolje in prostor Oddelka za okolje in prostor. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv svetovalec III. Naloge na delovnem mestu so: – pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali gradbene smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki ga morajo v primeru izbire na delovno mesto, opraviti najkasneje pred pridobitvijo pooblastila za vodenje postopka. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če so ga kandidati opravili, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če so ga kandidati opravili, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi in izkušnjami s področja gradbenih zadev. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, Maribor. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 02/22-01-803 pri Aniti Fras.

AAA Zlata odličnost