Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 115/06 Ob-21552/06 , Stran 6116
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. I. Predmet javne dražbe Najem stavbe »Vencinova hiša« v Levstikovi ulici v Ilirski Bistrici v izmeri 106 m2, parc. št. 1948 k.o. Ilirska Bistrica. Izklicna cena najemnine za poslovni prostor je 23.287 SIT. Objekt ima dostop po parceli št. 694/2 k.o. Ilirska Bistrica, katera ni v lasti naročnika. Objekt je namenjen izvajanju društvenih dejavnosti. Najemno razmerje se sklene za nedoločen čas. II. Pogoji javne dražbe 1. Najemnik mora objekt obnoviti v lastni režiji, priznana investicijska vlaganja se najemniku kompenzirajo z mesečno najemnino. Priznani investicijski vložek je ocenjen s cenilnim elaboratom št. IP-C 1671/IP z dne 14. 6. 2006, ki ga je izdelalo podjetje PPR nepremičnine d.o.o. in znaša 13,668.000 SIT. Z uspelim dražiteljem se sklene najemna pogodba, v kateri se natančneje opredeli način kompenzacije najemnine z investicijskim vložkom. Vložek se poravnava z mesečno najemnino v celotnem znesku do poplačila vložka v celoti. Po izteku kompenzacije vložka z najemnino se obračunava mesečna najemnina skladno s tedaj veljavnimi predpisi. Najemodajalec ni dolžan plačati nekompenziranega dela vložka v primeru, če najemnik prekine najemno razmerje pred iztekom roka za kompenzacijo vložka z najemnino v celoti. Uspeli dražitelj obnove objekta ne sme financirati s sredstvi, pridobljenimi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica. 2. Nekompenzirana vrednost vložka se revalorizira na dan 31. 12. vsakega leta z indeksom rasti cen v gradbeništvu. Višina najemnine do dokončanja obnove objekta oziroma višina najemnine po dokončanju obnove objekta se uskladi enkrat letno in sicer v mesecu februarju tekočega leta glede na indeks cen življenjskih potrebščin preteklega leta. 3. Poleg najemnine bremenijo najemnika tudi morebitni davek, ki se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi, ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V najemnino niso všteti obratovalni in drugi stroški, ki jih bo najemniku neposredno zaračunaval neposredni dobavitelj oziroma izvajalec. 4. Uspeli dražitelj je dolžan sam na lastne stroške zavarovati v najem vzeti prostor ter eventualno svojo dejavnost, opremo in ljudi proti vsem rizikom in iz delovanja ali poškodbe prostorov ali naprav. Najemodajalec do najemnika ali tretjih oseb ne nosi nobenih rizikov. 5. Najemnik ne sme oddati najetega prostora v podnajem oziroma ga uporabljati za drug namen ali preurediti brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca. 6. Najemodajalec ima pravico dvakrat letno po predhodnem pisnem obvestilu opraviti ogled predmetnega prostora zaradi preverjanja, ali najemnik poslovni prostor uporablja v skladu s pogodbo in kot dober gospodar. 7. Stranki lahko prekineta pogodbo tudi sporazumno, sicer pa znaša odpovedni rok 1 leto. Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in zahteva izpraznitev predmetnega prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o trajanju najema, v skladu z razlogi, določenimi v Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74) in Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave PN, št. 30/96 in Uradne objave Snežnika, št. 5/99 in 5/03). 8. Najemnik je dolžan na svoj račun pridobiti vsa potrebna upravna in druga dovoljenja za ureditev in uporabo predmetnega objekta. 9. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list, RS 12/03 in 77/03). 10. Najnižji znesek vsakega višanja izklicne cene najemnine na dražbi je 1000 SIT. 11. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno najemnine, vendar ne sme biti nižja od izklicne cene. 12. Najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30. dneh po opravljeni javni dražbi. V primeru, da pogodba ni sklenjena po krivdi uspelega dražitelja, naročnik zadrži vplačano kavcijo. 13. Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-20/2006. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti. 14. Ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/71-41-361 int. 124. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji morajo predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.), – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, – osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, – davčno, matično in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. V. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 16. 8. 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, soba 11/II ali na tel. 05/71-41-361 int. 124.

AAA Zlata odličnost