Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 430-14/2006 Ob-21655/06 , Stran 6111
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2006, proračunska postavka 2419. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih. 2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati akcije povezane z adaptacijo in prenovo kulturnih spomenikov, ki so razglašeni za kulturno dediščino v Občini Sežana. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: – objekt je razglašen za kulturni spomenik, – predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika, – predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov, – predlagatelj mora pridobiti in predložiti mnenje odgovorne konservatorske službe. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana. Komisija za izpeljavo postopka bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji: – trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; v kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti v kateri fazi je izvedba projekta), – zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev), – pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti. 6. Prednostni razpisni kriteriji Projekti bodo obravnavani: – glede na stopnjo zaščitenosti objekta, – glede na pomen spomenika za Občino Sežana. 7. Uporaba kriterijev: komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim področjem in predlagala višino sofinanciranja. 8. Okvirna vrednost: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, je 1,000.000 SIT. 9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – izpolnjen prijavni obrazec, – konservatorske smernice, – dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev, oziroma ustrezno listino o upravljanju s spomenikom, – predračun predvidenih del, – parafiran vzorec pogodbe. Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani Kermolj v sobi št. 66. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – obnova kulturnih spomenikov«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11. V tem primeru bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Občina Sežana bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Občina Sežana lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj (tel. 05/731-01-27) ali druzbene.dejavnosti@sezana.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku 30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.

AAA Zlata odličnost