Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 06-040-000153 Ob-21547/06 , Stran 6108
1. Izdajatelj razpisa: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠOUM). 2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja ŠOUM za mandatno dobo štirih (4) let. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: stalno prebivališče v RS; državljan RS; najmanj visoka izobrazba pravne, ekonomske ali organizacijske smeri; najmanj 3 leta delovnih izkušenj na mestu s podobnimi odgovornostmi in pooblastili; izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti; izkazano poznavanje študentske problematike; izdelana vizija razvoja ŠOUM in ciljev opravljanja del na mestu direktorja ŠOUM. 4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS. 5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki); dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge bo nadzorni svet ŠOUM zavrgel in jih vrnil pošiljateljem. 6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja ŠOUM«. 8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec v tajništvu Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor med ponedeljkom in petkom od 9. do 14. ure. 9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa. 10. Dodatne informacije: poizvedbo za dodatnimi informacijami naslovite na soum@soum.si.

AAA Zlata odličnost